Usnesení Evropského parlamentu o stém výročí genocidy Arménů

Evropský parlament,

– s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 1987 o politickém řešení arménské otázky(1),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2015 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti(2),

– s ohledem na protokol o navázání diplomatických vztahů mezi Arménskou a Tureckou republikou a na protokol o rozvoji bilaterálních vztahů mezi Arménskou a Tureckou republikou, které byly podepsány v Curychu dne 10. října 2009,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v roce 2015 si připomínáme sté výročí genocidy Arménů spáchané v Osmanské říši;

B. vzhledem k tomu, že stále větší počet členských států a vnitrostátních parlamentů uznává genocidu Arménů spáchanou v Osmanské říši;

C. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních motivů evropského sjednocování je vůle zabránit v Evropě opakování válek a zločinů proti lidskosti;

D. vzhledem k tomu, že podepsáním protokolů o navázání a rozvoji vzájemných vztahů, které proběhlo v Curychu v roce 2009, Turecko a Arménie zahájily proces normalizace diplomatických vztahů;

E. vzhledem k tomu, že je důležité vzpomínky uchovávat v živé paměti, protože bez pravdy a připomínání minulosti nelze dosáhnout usmíření;

1. vpředvečer stého výročí vzdává hold památce jednomu a půl milionu nevinných arménských obětí, které zahynuly v Osmanské říši; v duchu evropské solidarity a spravedlnosti se připojuje k uctění památky stého výročí genocidy Arménů; vyzývá Komisi a Radu, aby si toho výročí taktéž připomněly;

2. připomíná své usnesení ze dne 18. června 1987, v němž mimo jiné uznal, že tragické události, které v letech 1915 až 1917 postihly Armény žijící na území Osmanské říše, jsou genocidou ve smyslu Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948; odsuzuje veškeré zločiny proti lidskosti a genocidy a ostře nesouhlasí s jakýmikoli pokusy je popírat;

3. vzdává hold památce nevinných obětí všech genocid a zločinů spáchaných proti lidskosti; navrhuje ustavení mezinárodního dne uctění památky obětí genocidy, aby se připomnělo právo všech národů a všech států na celém světě na mír a důstojnost;

4. zdůrazňuje, že včasné předcházení genocidám a zločinům proti lidskosti a jejich účinné trestání by mělo patřit mezi hlavní priority mezinárodního společenství a Evropské unie;

5. vítá prohlášení prezidenta Turecké republiky Erdoğana a ministerského předsedy Turecké republiky Davutoğlua, kteří vyjádřili soustrast rodinám obětí a uznali spáchání zvěrstev proti osmanským Arménům, jako krok správným směrem; vybízí Turecko, aby využilo vzpomínku na sté výročí genocidy Arménů jako významnou příležitost a pokračovalo ve svých snahách o vypořádání se s minulostí, včetně otevření archívů, aby uznalo genocidu Arménů, a umožnilo tak skutečné usmíření mezi tureckým a arménským národem;

6. vyzývá Turecko, aby plně dodržovalo a naplňovalo zákonné povinnosti k ochraně kulturního dědictví, k nimž se zavázalo, a zejména aby v dobré víře vypracovalo úplný soupis arménských a jiných kulturních památek, jež byly zničeny či poškozeny ve 20. století a jež se nacházejí v jeho jurisdikci;

7. vyzývá Arménii a Turecko, aby se inspirovaly příklady úspěšného usmíření evropských národů a aby se soustředily na pracovní program, jehož těžištěm bude spolupráce mezi oběma národy; věří, že tento krok přispěje k historickému usmíření Arménů a Turků v duchu pravdy a vzájemné úcty; podporuje iniciativy turecké a arménské občanské společnosti, které usilují o normalizaci bilaterálních vztahů; naléhavě žádá Turecko a Arménii, aby přistoupily k normalizaci svých vztahů, a to bezpodmínečnou ratifikací a provedením protokolů o navázání diplomatických vztahů, otevřením hranic a aktivním zlepšováním vzájemných vztahů, s důrazem na přeshraniční spolupráci a hospodářskou integraci;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Arménské republiky a vládě a parlamentu Turecké republiky.