Usnesení Evropského parlamentu o Somálsku

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Somálsku,

– s ohledem na prohlášení, které dne 27. února 2016, 2. června 2016, 26. června 2016, 26. července 2016 a 21. srpna 2016 vydala mluvčí Evropské služby pro vnější činnost o útocích v Somálsku,

– s ohledem na závěry Rady o Somálsku ze dne 18. července 2016 a 15. února 2016,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové o rozhodnutí týkajícím se volebního modelu pro Somálsko v roce 2016,

– s ohledem na tzv. Novou dohodu schválenou dne 16. září 2013 v Bruselu,

– s ohledem na strategii EU zaměřenou na bezpečnost a rozvoj oblasti Sahelu ze září 2011,

– s ohledem na zprávu OSN o svobodě projevu v Somálsku zveřejněnou dne 4. září 2016,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2297 (2016) přijatou dne 7. července 2016,

– s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Somálsku ze dne 8. ledna 2016 a 9. května 2016 adresované Radě bezpečnosti OSN,

– s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum působící v rámci Rady OSN pro lidská práva ze dne 13. dubna 2016,

– s ohledem na to, že zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN v Somálsku Michael Keating odsoudil bombový útok v hotelu v Mogadišu, k němuž došlo dne 30. srpna 2016,

– s ohledem na poslední všeobecný pravidelný přezkum týkající se Somálska, který proběhl v rámci Rady OSN pro lidská práva v lednu 2016,

– s ohledem na výzvu mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) ze dne 2. září 2016 k poskytnutí pomoci, která by bránila používání improvizovaných výbušných zařízení v Somálsku,

– s ohledem na prohlášení mise AMISOM ze dne 26. července 2016, v němž odsuzuje teroristické útoky v Mogadišu,

– s ohledem na prohlášení zvláštního zástupce předsedy komise Africké unie pro Somálsko, velvyslance Franciska Caetana Madeiry ze dne 30. srpna 2016, v němž se v souvislosti s útokem na hotel v Mogadišu pochvalně vyjadřuje o somálských bezpečnostních silách;

– s ohledem na dohodu z Cotonou o partnerství mezi zeměmi AKT a EU,

– s ohledem na sdělení o prevenci terorismu a násilného extremismu v Africe a o boji proti nim, které vydala Rada Africké unie pro mír a bezpečnost na svém 455. zasedání dne 2. září 2014,

– s ohledem na mandát Africké komise pro lidská práva a práva národů při podpoře a ochraně lidských práv a práv národů, který má v souladu s Africkou chartou lidských práv a práv národů;

– s ohledem na Úmluvu Organizace africké jednoty o předcházení terorismu a boji proti němu, která byla schválena v roce 1999,

– s ohledem na článek 135 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se Somálsko po dvou desetiletích občanské války, při neexistenci kontroly ze strany státu a terorismu nachází ve velmi důležité fázi transformace; vzhledem k tomu, že od roku 2012, kdy byla v Somálsku nastolena mezinárodně podporovaná vláda, se v této zemi velmi pomalu daří zajišťovat stabilitu, že se však nově vytvořené orgány stále potýkají s problémem, který přestavuje uskupení aš-Śabáb napojené na al-Káidu;

B. vzhledem k tomu, že přes pozitivní závazky somálské vlády a rozvoj politiky, které pozorujeme, jako je vytvoření nezávislé Národní komise pro lidská práva, stále dochází k tomu, že nejistá situace a politické rozbroje podrývají pokrok dosažený při reformě soudnictví a bezpečnostních složek;

C. vzhledem k tomu, že v Somálsku neexistuje funkční civilní soudnictví, a somálská vláda se proto spoléhá na vojenské soudy, které soudí a usvědčují civilní osoby, což nezaručuje práva civilních žalovaných stran; vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISA), která v současnosti nemá mandát k prosazování práva, což vede v případě osob, které tato služba zadržuje, k závažnému porušování práva na řádné soudní řízení, získala široké pravomoci v oblasti vyšetřování;

D. vzhledem k tomu, že občané v Somálsku bojují s následky pokračujících barbarských útoků vojenských diktátorů a teroristů a trpí jimi; vzhledem k tomu, že dne 30. srpna 2016 bylo v Mogadišu před prezidentským palácem zabito alespoň 10 osob, včetně vojáků a civilistů; vzhledem k tomu, že dne 26. července 2016 zaútočila skupina aš-Šabáb na základnu Africké unie v Mogadišu a zabila přitom alespoň 13 osob, včetně pracovníků OSN, a že v předchozích měsících byly hlášeny další minometné útoky, při nichž bylo zabito více než 100 osob; vzhledem k tomu, že skupina aš-Šabáb je stále aktivní také v sousední Keni, kde se pravidelně dopouští teroristických útoků;

E. vzhledem k tomu, že mise Africké unie na zachování míru AMISOM má mj. mandát k omezení hrozby, kterou představuje skupina aš-Šabáb a další ozbrojené opoziční skupiny, k zajištění bezpečnosti, aby mohl proběhnout politický proces na všech úrovních a aby bylo v Somálsku možné dosáhnout stability, usmíření a zajištění míru, a k tomu, aby postupně předala povinnosti v oblasti zajišťování bezpečnosti somálským bezpečnostním složkám, což je podmíněno jejich dostatečnou kapacitou; vzhledem k tomu, že mandát mise AMISOM byl prodloužen do 31. května 2017, což Parlament uvítal;

F. vzhledem k tomu, že Uganda, která poskytla největší množství vojáků, prohlásila, že do konce roku 2017 stáhne ze Somálska více než 6 000 svých vojáků; vzhledem k tomu, že Africká unie vyhlásila své plány na úplné stažení svých vojáků do roku 2020 a uvedla, že počínaje rokem 2018 budou úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti postupně převedeny na somálské vojenské síly;

G. vzhledem k tomu, že síly mise AMISOM byly v několika případech obviněny ze závažného porušování lidských práv, včetně bezohledného zabíjení a několika případů sexuálního vykořisťování a zneužívání;

H. vzhledem k tomu, že nadcházející volební proces v Somálsku představuje pro somálský lid milník a bude mít dalekosáhlé důsledky v oblasti bezpečnosti, stability a rozvoje Somálska a celého širšího regionu;

I. vzhledem k tomu, že dne 25. září 2016 má proběhnout hlasování o poslancích Horní komory Federálního parlamentu Somálska a v období od 24. září do 10. října 2016 volba poslanců Dolní komory Federálního parlamentu Somálska; vzhledem k tomu, že dne 30. října 2016 by měla v obou komorách parlamentu proběhnout volba prezidenta;

J. vzhledem k tomu, že volební proces bude mít zásadní význam z hlediska všeobecných voleb, které má v roce 2020 zorganizovat nezávislá Národní volební komise;

K. vzhledem k tomu, že předseda Federální nepřímé pracovní skupiny pro provedení voleb (Federal Indirect Electoral Implementation Team (FIEIT)) Omar Mohammed Abdulla znovu potvrdil, že volební proces v roce 2016 proběhne včas a že bude transparentní a důvěryhodný;

L. vzhledem k tomu, že i nadále dochází k podstatnému omezování svobody projevu, která hraje při budování demokratických států zásadní úlohu; vzhledem k tomu, že nedávná zpráva OSN o svobodě projevu v Somálsku poukazuje na obtížné prostředí, s nímž se i nadále potýkají novináři, ochránci lidských práv a političtí vůdci, včetně zabíjení většinou ze strany skupiny aš-Šabáb, zatýkání, zastrašování a uzavírání kriticky se vyjadřujících sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že k vyšetřování těchto případů ze strany orgánů a ke stíhání pachatelů dochází jen zřídka;

M. vzhledem k tomu, že Státní zpravodajská a bezpečnostní služba (NISA), která v současné době nedisponuje mandátem k prosazování práva, získala široké vyšetřovací pravomoci, což vede v případě osob zadržovaných tímto orgánem k významnému porušování jejich práva na řádné soudní řízení;

N. vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN došlo v období mezi lednem 2014 a červencem 2016 ke 120 případům svévolného zatýkání a zadržování pracovníků sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že od ledna 2015 bylo před soud postaveno pouze deset ze 48 novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků, kteří byli zatčeni;

O. vzhledem k tomu, že Somálsko je i nadále zemí s největším počtem osob, které musely svůj domov opustit před dlouhou dobou, že v této zemi je 1,1 milion vnitřně vysídlených osob, z nichž 400 000 osob žije jen v Mogadišu, a téměř 1 milion uprchlíků v oblasti Afrického rohu; vzhledem k tomu, že jen v červenci 2016 vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHRC) uvedl, že nucené vystěhovávání a nejistota ohledně probíhající vojenské ofenzivy vedly k téměř 28 000 nových případů osob, které musely opustit svůj domov;

P. vzhledem k tomu, že v táborech v Keni je 420 000 somálských uprchlíků, z toho 350 000 v táboře Dabaab, a že se vlády Somálska a Kani a vysoký komisař OSN pro uprchlíky dohodly na tom, že usnadní návrat 10 000 uprchlíků do Somálska do oblastí, které už nejsou pod kontrolou skupin aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že v květnu 2016 keňská vláda prohlásila, že uprchlický tábor Dabbab na severovýchodě Keni bude do konce tohoto roku uzavřen;

Q. vzhledem k tomu, že přesto, že Somálsko v lednu 2015 ratifikovalo Úmluvu OSN o právech dítěte a v listopadu 2015 podpořilo prohlášení o bezpečných školách a zavázalo se k přijetí konkrétních kroků na ochranu studentů a vzdělávacích zařízení, dochází v této zemi i nadále k zabíjení dětí a jejich svévolnému zadržování a náboru do ozbrojených složek;

R. vzhledem k tomu, že EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (2014–2020) poskytla 286 milionů EUR a zaměřila se na uplatňování tzv. Nové dohody, zejména při budování státu a míru, zajišťování potravin, odolnosti a vzdělávání; vzhledem k tomu, že EU se zavázala také k podpoře mise AMISOM prostřednictvím Afrického mírového projektu;

1. vyjadřuje hlubokou soustrast obětem nedávných teroristických útoků v Somálsku a jejich rodinám a velmi lituje ztráty lidských životů; zároveň důrazně odsuzuje pachatele těchto útoků, které jsou připisovány povstalecké skupině aš-Šabáb;

2. vyzývá k posílení systému státní bezpečnosti a k ochraně obyvatel a také k další podpoře, kterou by mezinárodní společenství mělo poskytnout misi AMISOM a somálské vládě při její činnosti zaměřené na budování míru a stability;

3. připomíná, že trvalé stability a trvalého míru lze dosáhnout pouze na základě sociálního začleňování, udržitelného rozvoje a řádné státní správy založené na demokratických zásadách a právním státu, kdy je respektována důstojnost národů a kdy jsou dodržována veškerá jejich práva;

4. je přesvědčen, že je nutné zajistit inkluzivní dialog mezi sociálními oblastmi v této zemi, včetně nejrůznějších klanů a kmenů, z nichž se skládá somálský národ, umožnit vzájemné porozumění a zajistit konsenzus týkající se budování trvalého a stabilního míru;

5. vítá, že vláda a regionální vůdci podporují novou politiku národní bezpečnosti, a vyzývá vládu, aby s ohledem na zbývající hrozbu ze strany skupiny aš-Šabáb urychlila její uplatňování;

6. vyzývá EU a její mezinárodní partnery, aby byly i nadále pevně odhodlány spolupracovat se Somálskem při budování legitimních institucí a bezpečnostního sektoru pod kontrolou Somálska, s cílem bojovat proti terorismu a zajistit ochranu celého obyvatelstva; zdůrazňuje, že to má z hlediska somálského konstruktivního rozvoje a bezpečnosti daného regionu zásadní význam;

7. vyzývá Africkou unii (AU), aby zajistila, aby si všechny země, které poskytují své vojáky, vyměňovaly informace s buňkou mise AMISOM k zjišťování a analýze civilních obětí a k reakci na ně (AMISOM Civilian Casualty Tracking, Analysis and Response Cell), pokud jde o hlášení civilních obětí a jejich vyšetřování ze strany zemí, které do mise vyslaly své vojáky, a aby byly tyto informace poskytovány v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2297 také OSN a staly se součástí operačních plánů mise AMISOM;

8. vyzývá vládu a EU, aby v rámci této činnosti zaměřené na prosazování práva v Somálsku zajistily, aby služba NISA byla regulována na základě účinných dohlížecích mechanizmů, a aby zajistily budování technických odborných znalostí somálské kriminální policie, tak aby mohla provádět důkladné a účinné šetření a dodržovala přitom veškerá práva;

9. vítá šetření, které provádí Africká unie, pokud jde o údajné případy sexuálního násilí ze strany vojáků mise AMISOM, vyzývá k uplatňování veškerých doporučení uvedených v dané zprávě a v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2272 (2016) naléhavě vyzývá Africkou unii a země, které do mise vyslaly své vojáky, aby zajistily řádné prošetření těchto údajných případů a soudní stíhání odpovědných osob;

10. vyzývá k lepšímu sledování ze strany EU a k vybudování kapacit, které by zajistily, že mise AMISOM bude odpovídat za své činy, zejména vzhledem k tomu, že EU odpovídá za větší část jejího financování;

11. poukazuje na povzbudivý pokrok, které bylo od roku 2012 dosaženo na cestě k zajištění voleb, které by nikoho nevylučovaly, a odpovědné vlády; vítá rozhodnutí Národního fóra vedoucích představitelů podpořit v následujících dvou letech, které budou předcházet volbám v roce 2020, zakládání a registraci politických stran na základě zásady „jedna osoba – jeden hlas“. a také pokus o opětovné vybudování státních institucí a přijetí důležitých nových zákonů týkajících se politických stran a vytvoření nezávislého Národního výboru pro lidská práva; vítá rozhodnutí týkající se zajištění vyššího zastoupení žen; zdůrazňuje mimořádný význam důvěryhodného, inkluzivního, transparentního a odpovědného volebního procesu, který by zvoleným vedoucím představitelům zajistil nezbytnou legitimitu;

12. je si vědom pozitivního příspěvku, který poskytl podpůrný úřad OSN v Somálsku (UNSOS) při podpoře toho, čeho dosáhla mise AMISOM a mise OSN na pomoc Somálsku (UNSOM), tím, že poskytl vojáky a finanční a materiální zdroje, aby byla zjištěna ochrana civilního obyvatelstva v Somálsku;

13. naléhavě vyzývá somálskou národní armádu a misi AMISOM, aby přijaly veškerá opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby se militantní povstalecké skupině aš-Šabáb zabránilo v narušování nadcházejících voleb; zdůrazňuje, že zajištění volebního procesu by mělo být hlavní prioritou;

14. odsuzuje nábor dětí ze strany bezpečnostních složek do funkce vojáků a informátorů a jejich využívání, a to i využívání zajatých dětských vojáků nebo dezertérů; vyzývá somálskou vládu, aby tuto praxi ukončila;

15. vyzývá k přijetí přísnějších opatření na ochranu dětí ovlivněných ozbrojeným konfliktem a na to, aby se zabránilo jejich náboru a využívání ze strany ozbrojených sil a uskupení; naléhavě vyzývá orgány, aby s dětmi, které jsou podezírány z napojení na skupinu aš-Šabáb, zacházely primárně jako s oběťmi, aby braly v úvahu nejlepší zájem dítěte a řídily se mezinárodními normami v oblasti jejich ochrany;

16. připomíná, že není bezpečnosti bez rozvoje, stejně jako není rozvoje bez bezpečnosti; vyzývá k zajištění větší ucelenosti opatření v oblasti bezpečnosti a rozvoje, k rozšíření programů na podporu hospodářského a sociálního rozvoje a k boji proti nedostatečnému rozvoji a příčin a základu terorismu; připomíná, že je nutné zajistit základní služby a podporovat propuštěné osoby, zejména pokud jde o trvalé opětovné začlenění vracejících se uprchlíků do společnosti; zdůrazňuje, že je nutné urychleně upevnit správní strukturu somálského státu a institucí poskytujících dané služby;

17. naléhavě vyzývá, aby země, které poskytují uprchlíkům ze Somálska dočasný domov, pohlížely při jejich vracení do této země na bezpečnostní situaci ve velké části Somálska i nadále realisticky;

18. je hluboce znepokojen útoky na osoby činné v humanitární oblasti v Somálsku; znovu poukazuje na to, že poskytování humanitární pomoci potřebným v souladu se zásadou nezávislosti a neutrality má zásadní význam;

19. připomíná, že svoboda projevu hraje při budování demokratického státu, zejména v období politické transformace, důležitou úlohu; vyzývá somálskou vládu, aby přepracovala trestní zákoník, nový zákon o sdělovacích prostředcích a další právní předpisy, tak aby byly v souladu s mezinárodními závazky této země, pokud jde o právo na svobodu projevu a média;

20. důrazně odsuzuje množství případů zabíjení a zatýkání a rozšířené zastrašování, zavírání sdělovacích prostředků, zabavování zařízení a blokování internetových stránek; vyzývá somálské orgány k přijetí naléhavých opatření, která by zajistila řádné vyšetření všech případů porušování svobody projevu a soudní stíhání příslušných pachatelů;

21. vítá, že mise UNSOM a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva zveřejnily dne 4. září 2016 zprávu o právu na svobodu projevu v Somálsku, což je vůbec první zpráva týkající se oblasti lidských práv, kterou OSN o Somálsku zveřejnila; vyzývá OSN, aby zveřejnila další podobné zprávy;

22. vyzývá vládu a EU, aby v rámci této činnosti zaměřené na prosazování práva v Somálsku zajistily, aby služba NISA byla regulována na základě účinných dohlížecích mechanizmů, a aby zajistily rozšiřování technických odborných znalostí somálské kriminální policie, tak aby mohla provádět důkladné a účinné šetření a dodržovala přitom veškerá práva;

23. naléhavě vyzývá orgány, aby přijaly a uplatňovaly příslušný právní rámec a provedly nezbytnou reformu soudnictví, tak aby reagovala na potřeby obyvatel v oblasti spravedlnosti a ochrany, protože beztrestnost nelze tolerovat;

24. vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím počtem případů nuceného stěhování osob, které musely opustit svůj domov, z veřejných a soukromých objektů ve velkých městech Somálska; připomíná, že toto vyhánění musí být v souladu s příslušnými státními a mezinárodními právními rámci; požaduje, aby somálská federální vláda a všechny příslušné subjekty hledaly konkrétní udržitelné řešení problémů těchto osob; žádá somálskou vládu, aby s podporou partnerů vytvořila podmínky k dobrovolnému důstojnému návratu uprchlíků, až to bude z hlediska bezpečnostní situace v zemi možné;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

Foto: Profimedia.cz