Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení o Bělorusku,

– s ohledem na summit Východního partnerství, který se konal v Rize v květnu 2015, a na jeho prohlášení,

– s ohledem na dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou, který se konal dne 28. července 2015,

– s ohledem na propuštění šesti politických vězňů běloruskými orgány dne 22. srpna 2015 a na následné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a komisaře pro politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannese Hahna ze dne 22. srpna 2015 o propuštění politických vězňů v Bělorusku,

– s ohledem na nadcházející prezidentské volby, které jsou naplánovány na 11. října 2015,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že navzdory patrnému zintenzivnění kontaktů mezi Běloruskem a EU a USA dochází v Bělorusku nadále k porušování lidských práv, včetně mimo jiné zastrašování obránců lidských práv, policejních razií v organizacích na ochranu lidských práv a zabavování jejich majetku a násilného vystěhování z Běloruska, jak potvrdila zpráva zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku;

B. vzhledem k tomu, že první oficiální návštěva delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem od roku 2002 se uskutečnila v Minsku ve dnech 18. a 19. června 2015; vzhledem k tomu, že v současné době Evropský parlament neudržuje s běloruským parlamentem žádné oficiální styky;

C. vzhledem k tomu, že k předpokladům lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a dodržování zásad právního státu a základních práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie je nadále pevně odhodlána hájit lidská práva v Bělorusku, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků;

D. vzhledem k tomu, že v některých odvětvových politikách, například u vysokoškolského vzdělání, odborného vzdělávání, digitálního trhu, energetiky, zabezpečení potravin a kultury, bylo dosaženo pokroku ve spolupráci, což mělo pozitivní dopad na zahájení konstruktivní diskuse v běloruské společnosti o nezbytných reformách v zemi a na informovanost o EU; vzhledem k tomu, že EU se nicméně musí ujistit, že její prostředky nejsou využívány k potlačování organizací občanské společnosti, obránců lidských práv, nezávislých novinářů a vůdčích představitelů opozice;

E. vzhledem k tomu, že v Bělorusku od roku 1994 neproběhly svobodné a spravedlivé volby podle právních předpisů upravujících volby, které by byly v souladu s mezinárodními normami, a vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy silně zvýhodňují úřadujícího prezidenta; vzhledem k tomu, že OBSE/ODIHR vyslala do celého Běloruska svou dlouhodobou pozorovatelskou misi a bude koordinovat činnost krátkodobých pozorovatelů;

F. vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2015 podepsal prezident Lukašenko dekret č. 3 „o prevenci sociální závislosti“, který stanoví povinnost nezaměstnaných osob pracovat pod hrozbou uvalení zvláštního poplatku do státního rozpočtu nebo administrativního opatření ve formě pokuty či správní vazby;

G. vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2015 byl zaveden nový právní předpis regulující veškeré sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že tento zákon vládě umožňuje ukončit činnost jakýchkoli hromadných sdělovacích prostředků, včetně on-line médií, pokud zveřejní obsah, který je považován za „nevhodný“;

H. vzhledem k tomu, že běloruské orgány konečně propustily všech šest politických vězňů, včetně bývalých kandidátů na prezidenta, a to poté, co několik let odmítaly uznat jejich existenci;

I. vzhledem k tomu, že Rada dne 13. a 31. července 2015 revidovala restriktivní opatření vůči Bělorusku a změnila seznam osob, na které se vztahuje zákaz udělování víz a zmrazení majetku, přičemž z tohoto seznamu vypustila některé úředníky a společnosti; vzhledem k tomu, že zákaz vstupu se v současné době vztahuje na 175 osob, včetně Alexandra Lukašenka, a že všem těmto osobám a dalším 18 hospodářským subjektům byl v EU zmrazen majetek; vzhledem k tomu, že v nadcházejících měsících má být provedeno posouzení restriktivních opatření EU s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji a všem dalším faktorům, na jejichž základě byla tato opatření přijata;

J. vzhledem k tomu, že dne 28. července 2015 proběhl v Bruselu dialog EU a Běloruské republiky o lidských právech zaměřený na celou řadu otázek, které zahrnovaly zřízení vnitrostátního orgánu pro lidská práva, svobodu projevu, shromažďování a sdružování, trest smrti, boj proti mučení a špatnému zacházení a dětská práva;

K. vzhledem k tomu, že Bělorusko sehrálo konstruktivní roli při zprostředkování dohody o příměří na Ukrajině;

L. vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině zvýšil obavy běloruské společnosti z destabilizace vnitřní situace v důsledku změny vlády;

M. vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává jedinou zemí v Evropě, která dosud uplatňuje trest smrti.

1. je nadále hluboce znepokojen situací v oblasti lidských práv a základních svobod v Bělorusku, nedostatky, které během minulých voleb zjistili nezávislí mezinárodní pozorovatelé, a aktivním pronásledováním představitelů opozice v povolebním období;

2. vítá nedávné propuštění zbývajících politických vězňů; vyzývá běloruskou vládu, aby rehabilitovala propuštěné politické vězně a v plném rozsahu jim navrátila jejich občanská a politická práva; zdůrazňuje, že by to mohl být případný první krok ke zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskem; zdůrazňuje však, že obdobné kroky v minulosti byly spíše symbolickými gesty a nepřispěly ke zlepšení situace v běloruské společnosti, ani ke zlepšení vztahů s EU;

3. vyzývá Bělorusko, aby uspořádalo nadcházející prezidentské volby v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a umožnilo opozici neomezený přístup ke všem sdělovacím prostředkům, které jsou v rukou vlády, a umožnilo rovnocennou účast opozice ve volbách, zejména tím, že vytvoří nezávislé volební komise a umožní opozici přiměřené zastoupení v těchto komisích na všech úrovních, jakož i transparentní sčítání hlasů;

4. očekává od běloruských orgánů, že přestanou zastrašovat nezávislé sdělovací prostředky za jejich politické názory; naléhavě vyzývá k ukončení správního stíhání a svévolného využívání článku 22 odst. 9 části II správního zákona vůči nezávislým novinářům za jejich činnost se zahraničními sdělovacími prostředky bez akreditace, což omezuje právo na svobodu projevu a svobodné šíření informací;

5. vyjadřuje své znepokojení nad nedávným zatčením i současným trestním stíhání mladých aktivistů Maksima Piakarského, Vadzima Zharomského a Viachaslaua Kasinerau pro podezření z „výtržnictví“, které považuje za nepřiměřené, a důrazně odsuzuje násilí, kterému byli vystaveni;

6. připomíná, že od roku 2010 bylo v Bělorusku popraveno deset osob, přičemž jen v roce 2014 byly popraveny 3 osoby a dne 18. března 2015 byl vynesen další rozsudek smrti; v této souvislosti naléhavě vyzývá Bělorusku, které je jedinou zemí v Evropě, jež stále uplatňuje trest smrti, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu na výkon trestu smrti, což by byl první krok na cestě k jeho úplnému zrušení;

7. vyzývá vládu Běloruska, aby dodržovala doporučení Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva týkající se zrušení prvků nucené práce v zemi;

8. upozorňuje na situaci národnostních menšin v této zemi a jejich kulturní organizace, jejich představitelé byli v minulosti nahrazeni podle vůle státních orgánů s nimi spřízněnými osobami, čímž je porušována jedna ze základních lidských svobod: svoboda sdružování;

9. opakovaně vyzývá běloruské orgány, aby za všech okolností zajistily dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními nástroji v oblasti lidských práv, které Bělorusko ratifikovalo;

10. bere na vědomí šesté kolo konzultací mezi EU a Běloruskem o záležitostech modernizace, jež se odehrálo 3. září 2015 v Bruselu, v kterém delegace projednaly vyhlídky na spolupráci v klíčových odvětvích na základě dohod dosažených v letech 2014 a 2015; žádá ESVČ a Radu, aby zajistily, že jakákoli účast orgánů na dialogu o modernizaci bude vedena společně a na stejném základě jako účast demokratické opozice a občanské společnosti a při plném respektování demokratických zásad s cílem rozvíjet udržitelné konkurenceschopné hospodářství, zintenzivnit demokratické reformy a posilovat pluralitní společnost a právní stát;

11. podporuje politiku Komise spočívající v kritické angažovanosti vůči běloruským orgánům a vyjadřuje svou připravenost k ní i nadále přispívat mimo jiné prostřednictvím Delegace EP pro vztahy s Běloruskem; připomíná však, že EU nesmí polevit ve sledování, kde jsou používány její zdroje a musí zajistit, že nebudou použity ke zhoršení situace opozice a občanské společnosti;

12. znovu vyzývá Komisi, aby finančními i politickými prostředky podporovala úsilí běloruské občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků a nevládních organizací v Bělorusku k posílení demokratických ambicí běloruského lidu;

13. vítá pokrok dosažený v odvětvové spolupráci s Běloruskem mimo jiné v oblastech vysokoškolského vzdělání, odborné přípravy, digitálního trhu, energetiky, bezpečnosti potravin a kultury;

14. bere na vědomí zahájení rozhovorů o zjednodušení vízového režimu v lednu 2014 zaměřených na zlepšení kontaktů mezi lidmi a povzbuzování občanské společnosti; zdůrazňuje potřebu urychlit pokrok v tomto ohledu;

15. konstatuje zvýšené používání běloruštiny ve veřejném životě; dále bere na vědomí plány běloruského Ministerstva vzdělání na podporu používání běloruštiny ve vzdělání i zveřejňování legislativních aktů Ústavního soudu jak rusky, tak bělorusky;

16. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby našly nové způsoby podpory občanské společnosti v Bělorusku; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu podporovat všechny nezávislé informační zdroje pro běloruskou společnost včetně vysílání sdělovacích prostředků v běloruském jazyce ze zahraničí;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi a členským státům.