Usnesení Evropského parlamentu o případu pohřešovaných vydavatelů knih v Hongkongu

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí rozhodnutí o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 16. prosince 2015 o vztazích mezi EU a Čínou(1) a ze dne 13. března 2014 o prioritách EU pro 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva(2),

– s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnosti (ESVČ) ze dne 7. ledna 2016 ke zmizení osob spojených s vydavatelstvím Mighty Current v Hongkongu,

– s ohledem na prohlášení ESVČ ze dne 29. ledna 2016 o obavách EU týkajících se situace v oblasti lidských práv v Číně,

– s ohledem na výroční zprávu Evropské komise o Zvláštní správní oblasti Hongkong za rok 2014 vydanou v dubnu 2015,

– s ohledem na navázání diplomatických vztahů mezi EU a Čínou dne 6. května 1975,

– s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003,

– s ohledem na strategický program spolupráce EU–Čína 2020, který byl sjednán dne 21. listopadu 2013,

– s ohledem na jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, která byla přerušena,

– s ohledem na přijetí nového zákona Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců o národní bezpečnosti ze dne 1. července 2015 a zveřejnění druhého návrhu nového zákona o kontrole činnosti zahraničních nevládních organizací dne 5. května 2015,

– s ohledem na dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, jenž byl zahájen v roce 1995, a na jeho 34. kolo, které se konalo v Pekingu ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2015,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva ke třetí pravidelné zprávě o čínském Hongkongu, které výbor přijal na svém 107. zasedání (ve dnech 11.–28. března 2013),

– s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN proti mučení k páté pravidelné zprávě o Číně, které výbor přijal na svém 1391. a 1392. zasedání, která se konala ve dnech 2. a 3. prosince 2015,

– s ohledem na základní zákon Zvláštní správní oblasti Hongkong Čínské lidové republiky (dále jen „základní zákon“), zejména na články o osobních svobodách a o svobodě tisku, a na nařízení o deklaraci lidských práv v Hongkongu,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v posledních čtyřech měsících za záhadných okolností zmizelo a pohřešuje se pět knihkupců (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji a Lee Po), z nichž čtyři jsou v Hongkongu rezidenty a jeden rezidentem není a všichni byli spojeni s vydavatelstvím Mighty Current nebo jeho knihkupectvím a prodávali literární díla kritická vůči Pekingu; vzhledem k tomu, že dva z nich jsou občany EU – Gui Minhai je švédským státním příslušníkem a Lee Po má britské občanství; vzhledem k tomu, že v lednu 2016 bylo potvrzeno, že oba občané EU jsou v kontinentální Číně, a že je podezření, že je tam i zbývající trojice; vzhledem k tomu, že Lee Po se krátce setkal se svou ženou dne 23. ledna 2016 na blíže neupřesněném místě v kontinentální Číně; vzhledem k tomu, že skutečnost, že stále nejsou žádné informace o tom, jak se jim daří a kde se nacházejí, je nanejvýš znepokojující;

B. vzhledem k tomu, že ve sdělovacích prostředcích se objevila přesvědčivá tvrzení a také zazněly obavy ze strany právníků, lidskoprávních organizací a mnoha civilistů, že těchto pět knihkupců bylo uneseno kontinentálními čínskými orgány; vzhledem k tomu, že konkrétně Lee Po byl odvlečen z Hongkongu a Gui Minhai zmizel ze svého domova v Thajsku;

C. vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2016 se v ulicích Hongkongu shromáždily tisíce protestujících a požadovaly, aby místní vláda učinila kroky ve snaze nalézt vysvětlení zmizení těchto pěti knihkupců; vzhledem k tomu, že tato zmizení následují po sérii násilných útoků proti hongkongským novinářům kritickým vůči Pekingu, k nimž došlo v letech 2013 a 2014;

D. vzhledem k tomu, že Hongkong zachovává a chrání svobodu slova, svobodu projevu a svobodu publikační činnosti; vzhledem k tomu, že publikování jakýchkoli materiálů kritických k čínskému vedení je v Hongkongu zákonem povoleno, jakkoli je v kontinentální Číně zakázáno; vzhledem k tomu, že zásada „jedna země, dva systémy“ zaručuje Hongkongu autonomii na Pekingu a respektování svobod, které jsou zakotveny v článku 27 základního zákona;

E. vzhledem k tomu, že byla zveřejněna odhalení, že v interním dokumentu komunistické strany z dubna 2015, v němž byli členové seznámeni se strategií „vykořenění“ zakázaných knih u jejich zdroje v Hongkongu a Macau, bylo vytipováno 14 vydavatelů a 21 publikací v Hongkongu jako cíle takového zákroku; vzhledem k tomu, že někteří knihkupci v Hongkongu ve strachu z postihů odstranili z regálů knihy kritické vůči Číně;

F. vzhledem k tomu, že vláda v kontinentální Číně velmi přísně omezuje a kriminalizuje svobodu projevu, zejména prováděním cenzury; vzhledem k tomu, že čínský systém internetové cenzury zvaný „Great Firewall“ umožňuje vládě cenzurovat jakékoli politicky nevhodné informace; vzhledem k tomu, že Čína zachovává přísná omezení svobody projevu a že obliba knih kritických vůči Číně u čtenářů v kontinentální Číně je vnímána jako hrozba pro společenskou stabilitu;

G. vzhledem k tomu, že dne 17. ledna 2016 vydal Gui Minhai v kontinentální Číně tiskové prohlášení, v němž oznámil, že cestoval do kontinentální Číny dobrovolně, a přiznal, že byl již dříve usvědčen z řízení pod vlivem alkoholu, přičemž se zdálo, že jde o vynucené přiznání;

H. vzhledem k tomu, že švédské i britské orgány požádaly čínské orgány o „plnou podporu při ochraně práv jejich dvou občanů a také všech ostatních „zmizelých“ osob“;

I. vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení oznámil, že je vážně znepokojen soustavnými zprávami z různých zdrojů o přetrvávající praxi nezákonného zadržování v neznámých a neoficiálních vazebních zařízeních, v takzvaných „černých věznicích“; vzhledem k tomu, že také vyslovil vážné znepokojení nad soustavnými zprávami hovořícími o tom, že praktiky mučení a špatného zacházení jsou stále hluboce zakořeněny v systému trestního soudnictví, který stále příliš spoléhá na přiznání na základě usvědčení;

J. vzhledem k tomu, že Čína oficiálně a formálně uznala univerzálnost lidských práv a v posledních třech desetiletích se rozhodla začlenit do mezinárodního rámce pro lidská práva podpisem široké škály smluv v oblasti lidských práv, čímž se zapojila do mezinárodního právního a institucionálního rámce pro lidská práva;

K. vzhledem k tomu, že článek 27 základního zákona, tj. faktické ústavy Hongkongu, zaručuje „svobodu slova, svobodu tisku a svobodu publikační činnosti, svobodu sdružování, shromažďování, konání pochodů a demonstrací“; vzhledem k tomu, že základní zákon, který je výsledkem jednání mezi Čínou a Spojeným královstvím, zaručuje tato práva po dobu 50 let, tj. do roku 2047;

L. vzhledem k tomu, že 17. summit EU a Číny, který se konal dne 29. června 2015, pozdvihl bilaterální vztahy na novou úroveň a že ve svém strategickém rámci pro lidská práva a demokracii EU přislíbila, že učiní lidská práva středem zájmu ve svých vztazích se všemi třetími zeměmi, včetně svých strategických partnerů;

M. vzhledem k tomu, že EU a Čína vedou dialogy o lidských právech od roku 1995 a že obě strany pokládají lidská práva za důležitou součást svých bilaterálních vztahů;

N. vzhledem k tomu, že podle 21. výroční zprávy Hongkongského sdružení novinářů (z července 2014) byl rok 2014 nejčernějším rokem pro svobodu tisku v Hongkongu za několik posledních desetiletí; vzhledem k tomu, že někteří novináři byli fyzicky napadeni nebo propuštěni, zatímco jiní, kteří vyjadřovali kritické názory, byli přeloženi do méně citlivých oblastí;

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že není známo, kde se nachází pět pohřešovaných knihkupců a jak se jim daří; žádá, aby byly okamžitě zveřejněny podrobné informace o tom, kde se nacházejí Lee Po a Gui Minhai a jak se jim daří, a vyzývá k jejich okamžitému bezpečnému propuštění a k tomu, aby jim bylo dáno právo komunikovat; žádá okamžité propuštění všech ostatních osob svévolně zadržovaných za to, že uplatňovaly své právo na svobodný projev a publikační činnost v Hongkongu, včetně trojice zbývajících knihkupců;

2. vyzývá čínskou vládu, aby neprodleně sdělila jakékoli informace o pohřešovaných knihkupcích a aby navázala okamžitý inkluzivní a transparentní dialog a komunikaci v této věci mezi kontinentálními orgány a orgány v Hongkongu; jako pozitivní vývoj situace hodnotí zprávu od Lee Poa a jeho setkání s manželkou;

3. žádá příslušné orgány v Číně, v Hongkongu a v Thajsku, aby vyšetřily a objasnily okolnosti těchto zmizení, a to v souladu se zásadou právního státu, a aby co nejvíce napomohly tomu, aby se vydavatelé bezpečně vrátili domů;

4. vyjadřuje znepokojení nad tvrzeními, že v Hongkongu údajně působí donucovací orgány z kontinentální Číny; připomíná, že pokud by kontinentální donucovací orgány skutečně v Hongkongu působily, šlo by o porušení základního zákona; je přesvědčen, že by to bylo v rozporu se zásadou „jedna země, dva systémy“; vyzývá Čínu, aby respektovala záruky autonomie, které byly Hongkongu dány v základním zákonu;

5. důrazně odsuzuje všechny případy porušování lidských práv, zejména svévolná zatýkání, vydávání vězňů, vynucená přiznání, tajné zadržování, vazba bez možnosti komunikovat a porušování svobody publikační činnosti a svobody projevu; připomíná, že musí být zabezpečena nezávislost editorů knih, novinářů a blogerů; vyzývá k tomu, aby bylo okamžitě ukončeno porušování lidských práv a politické zastrašování;

6. odsuzuje omezení a kriminalizaci svobody projevu a vyjadřuje politování nad zpřísněním omezení svobody projevu; vyzývá čínskou vládu, aby přestala bránit volnému toku informací, a to mj. omezováním používání internetu;

7. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad blížícím se přijetím návrhu zákona o kontrole činnosti zahraničních nevládních organizací, protože by ve své současné podobě drasticky ztížil činnost čínské občanské společnosti a vážně by omezil svobodu sdružování a svobodu projevu v zemi, a to i zákazem zahraničních nevládních organizací, které nemají registraci u čínského ministerstva veřejné bezpečnosti, a zákazem poskytování finančních prostředků čínským občanům nebo organizacím z provinčních oddělení veřejné bezpečnosti, a zákazem provádění „činností“ jménem neregistrovaných zahraničních nevládních organizací nebo s jejich schválením, který platí pro čínské skupiny, včetně skupin sídlících v Hongkongu a Macau; vyzývá čínské orgány, aby tento návrh zákona zásadně přepracovaly a uvedly ho do souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a také mj. s mezinárodními závazky Čínské lidové republiky;

8. vyjadřuje znepokojení nad novým návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti, který by posílil a institucionalizoval praktiky cenzury a monitorování kyberprostoru, a nad již přijatým zákonem o národní bezpečnosti a návrhem zákona o boji proti terorismu; bere na vědomí obavy čínských reformních právníků a obhájců občanských práv, že tento zákon ještě výrazněji omezí svobodu projevu a že bude narůstat autocenzura;

9. je přesvědčen, že silné trvalé vztahy mezi EU a Čínou musí být účinnou platformou pro zralý, smysluplný a otevřený dialog o lidských právech založený na vzájemném respektu;

10. zdůrazňuje pevné odhodlání Evropské unie usilovat o posilování demokracie, včetně právního státu, nezávislosti soudnictví, základních práv a svobod, transparentnosti a svobody informací a projevu v Hongkongu;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedovi vlády a Shromáždění Zvláštní správní oblasti Hongkong.