Usnesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu, zejména o případu Mehmána Hüsejnova

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Ázerbájdžánu, zejména na usnesení ze dne 15. června 2017 o případu ázerbájdžánského novináře Afqána Muhtarlyho(1), na usnesení ze dne 10. září o Ázerbájdžánu(2) a na usnesení ze dne 18. září 2014 o pronásledování obránců lidských práv v Ázerbájdžánu(3);

–  s ohledem na doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 4. července 2018 k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem(4),

–  s ohledem na svá dřívější usnesení o evropské politice sousedství, a zejména na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o korupci a lidských právech ve třetích zemích(6),

–  s ohledem na 15. schůzi parlamentního výboru pro spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem, která se konala v Baku ve dnech 7. a 8. května 2018,

–  s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem z roku 1996, na to, že Rada dne 14. listopadu 2016 schválila mandát Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě s Ázerbájdžánem a že dne 7. února 2017 byla zahájena jednání o této dohodě,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 7. března 2017 o odsouzení Mehmána Hüsejnova v Ázerbájdžánu,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na nejnovější zprávu pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování o její pracovní cestě do Ázerbájdžánu vypracovanou pro Radu OSN pro lidská práva(7),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že si Mehmán Hüsejnov – bloger vystupující proti korupci a ředitel Institutu pro svobodu a bezpečnost zpravodajů (IRFS) – odpykává dvouletý trest odnětí svobody, který mu byl udělen po jeho odsouzení dne 3. března 2017 za to, že si veřejně stěžoval na špatné zacházení a mučení ze strany policie a za kritiku vládních činitelů, kdy veřejně odhalil jejich nevysvětlitelné bohatství;

B.  vzhledem k tomu, že panu Hüsejnovovi, který má být propuštěn v březnu 2019, hrozí další možný trest odnětí svobody na 5 až 7 let, a to za obvinění podle paragrafu 315.2, že „uplatnil násilí vůči veřejnému činiteli, které ohrozilo jeho život nebo zdraví“, které však bylo později změněno na obvinění podle paragrafu 317.2 týkajícího se „uplatňování násilí proti zaměstnancům zařízení pro výkon trestu nebo vazebních věznic, které neohrožuje jejich život nebo zdraví“;

C.  vzhledem k tomu, že pan Hüsejnov je obviněn z toho, že dne 26. prosince 2018 napadl vězeňského dozorce, aby se vyhnul rutinní kontrole; vzhledem k tomu, že po tomto údajném útoku byl umístěn do izolace a bylo mu odepřeno právo na styk s advokátem; vzhledem k tomu, že dne 28. prosince pan Hüsejnov zahájil na protest proti těmto pokusům prodloužit mu trest odnětí svobody a proti případným dalším obviněním hladovku; vzhledem k tomu, že dne 30. prosince došlo ke zhoršení zdravotního stavu blogera, který omdlel; vzhledem k tomu, že na naléhání své rodiny ukončil úplnou hladovku a začal přijímat alespoň tekutiny; vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2019 jej mohla navštívit delegace EU v Ázerbájdžánu a bylo potvrzeno, že se mu dostalo lékařské pomoci;

D.  vzhledem k tomu, že se nejedná o ojedinělý případ, ale že existují další případy, kdy veřejné orgány přicházejí s dalšími obviněními proti politickým vězňům, kterým má zakrátko vypršet trest odnětí svobody; vzhledem k tomu, že podle Fóra občanské společnosti v rámci Východního partnerství se za posledních několik měsíců jedná o pátý takový případ;

E.  vzhledem k tomu, že dne 4. ledna 2019 vydal soud v obvodu Nizami v Baku rozhodnutí o správním potrestání osob, které se účastnily protestu proti novému trestnímu stíhání pana Hüsejnova, totiž Meteho Türksoye, Afqána Sadygova, Nurlana Gahramanlyje, Elmana Ağayeva, Sechaveta Nabijeva, Ismaila Islamoğlua, Gošgara Ahmedova, Jašara Chaspoladova, Farída Abdinova, Elčina Rahímzadeho, Orchana Memmedova, Bechtijára Memmedlyho, Fátimy Mövlamlyové, Metanet Mehmúdrzajevové a Pervín Abušovové; vzhledem k tomu, že všichni obvinění byli shledáni vinnými podle paragrafu 513.2 Správního řádu (porušení předpisů, kterými se řídí shromáždění, stávkové hlídky a demonstrace);

F.  vzhledem k tomu, že pokud jde o prostředí sdělovacích prostředků a svobodu projevu v Ázerbájdžánu, zatím nebylo dosaženo žádného podstatného pokroku; vzhledem k tomu, že se Ázerbájdžán v roce 2018 zařadil podle indexu svobody tisku vypracovaného Reportéry bez hranic na 163. místo ze 180 zemí; vzhledem k tomu, že v současnosti si odpykává v Ázerbájdžánu trest odnětí svobody 10 novinářů;

G.  vzhledem k tomu, že v zemi je nadále blokováno několik nezávislých internetových stránek a portálů sdělovacích prostředků, které tak nejsou k dispozici, včetně mj. Rádia Azadliq (Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, ázerbájdžánského vysílání) a jeho mezinárodního vysílání, Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, deníku Azadliq (nemá spojitost s Rádiem Azadliq), televizní stanice Meydan TV a Azerbaycan Saati (Ázerbájdžánská doba); vzhledem k tomu, že koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 bylo množství ázerbájdžánských občanů vyslýcháno za to, že umístili na Facebook kritické komentáře, nebo jen za to, že se jim líbil status určitého sociálního média nebo že uvedli, že se zúčastní některého z politických shromáždění;

H.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2018 nařídil Hospodářský a správní soud v Baku, aby investigativní novinářka Chadídža Ismailová zaplatila pokutu ve výši více než 23 000 EUR za údajné daňové úniky týkající se společnosti Rádio Svobodná Evropa, kde pracovala jako redaktorka a nikdy nezastávala funkci zákonného zástupce; vzhledem k tomu, že její právník Jalčyn Imanov patří mezi osoby, které byly vyloučeny z ázerbájdžánské advokátní komory; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva dne 10. ledna 2019 rozhodl ve věci stížnosti, kterou paní Ismailová podala proti ázerbájdžánské vládě v souvislosti s šířením videí o jejím soukromém životě, přičemž shledal, že došlo k porušení jejích práv podle článku 8 (úcta k osobnímu a rodinnému životu) a článku 10 (svoboda projevu) Evropské úmluvy pro lidská práva;

I.  vzhledem k tomu, že změny zavedené v občanském a správním řádu a v zákoně o advokacii z roku 2017 zakazují praktikujícím právníkům, kteří nejsou členy advokátní komory, vystupovat před soudem a zastupovat své klienty; vzhledem k tomu, že toto nové pravidlo cílí na řadu právníků zastupujících členy opozice a aktivisty v oblasti lidských práv, kteří byli vyloučeni z komory nebo čelí disciplinárním opatřením;

J.  vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán je členem Rady Evropy, a že se tudíž zavázal dodržovat demokratické zásady, lidská práva a zásady právního státu; vzhledem k tomu, že dva spoluzpravodajové Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) pro Ázerbájdžán a komisař Rady Evropy pro lidská práva vyjádřili hluboké znepokojení nad novými obviněními, která byla vznesena proti panu Hüsejnovovi; vzhledem k tomu, že stejné obavy vyjádřil i zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků;

K.  vzhledem k tomu, že EU a Ázerbájdžán dne 11. července 2018 dořešily své priority v rámci partnerství a stanovily společné politické priority, kterými se má partnerství mezi EU a Ázerbájdžánem v nadcházejících letech řídit a které mají toto partnerství posilovat;

1.  vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Mehmána Hüsejnova a naléhavě žádá ázerbájdžánské orgány, aby upustily od všech nových obvinění vznesených proti němu; vyjadřuje znepokojení nad jeho zdravím, v souvislosti s nímž mu musejí orgány poskytnout veškerou potřebnou odbornou lékařskou pomoc a umožnit mu pravidelný kontakt s rodinou a poskytnout vybraného právního poradce;

2.  vyzývá k ukončení zásahů proti opozici ze strany Ázerbájdžánu a k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, včetně novinářů, obránců lidských práv a ostatních aktivistů z řad občanské společnosti, mimo jiné například k propuštění Afqána Muchtarlyho, Ilkina Rüstemzadeho, Rešada Ramazanova, Seymüra Haziho, Qijasa Ibrahimova, Mehmána Hüsejnova, Bajráma Memmedova, Araze Qülijeva, Tofíqa Hasanlyho, Ilgize Qehramanova a Afqána Sadyqova, a požaduje, aby byli zproštěni všech obvinění a byla jim navrácena veškerá jejich politická a občanská práva;

3.  vítá skutečnost, že v několika posledních letech bylo v Ázerbájdžánu propuštěno několik významných obránců lidských práv, novinářů, členů opozice a aktivistů; vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby zajistily volný pohyb osob, jež čelí omezením, včetně Ilqara Memmedova, Intiqáma Elijeva, Chadídži Ismailové a dalších novinářů, a aby jim umožnily pracovat svobodně; vyjadřuje znepokojení nad novými obviněními, jež byla vznesena proti paní Ismailové, a vyzývá k jejich stažení;

4.  připomíná Ázerbájdžánu jeho závazky vyplývající z Evropské úmluvy o lidských právech a vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby plně respektovaly a vykonávaly rozsudky Evropského soudu pro lidská práva;

5.  naléhavě vyzývá vládu Ázerbájdžánu, aby plně spolupracovala s Benátskou komisí Rady Evropy a komisařem pro lidská práva, a řídila se jejich doporučeními, aby dodržovala zvláštní postupy OSN, pokud jde o obránce lidských práv, a aby zajistila, mj. změnou právních předpisů, které závažným způsobem omezují financování občanské společnosti, aby nezávislé skupiny občanské společnosti a aktivisté mohli působit svobodně a bez omezení;

6.  vyzývá Ázerbájdžán, aby plně zaručil svobodu tisku a sdělovacích prostředků (i na internetu), a to jak v právních předpisech, tak i v praxi, tak aby byla zaručena svoboda projevu v souladu s mezinárodními normami;

7.  naléhavě vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby zajistily skutečnou nezávislost advokátní komory na výkonné moci; trvá na tom, aby bylo nezávislým právníkům umožněno pokračovat ve výkonu povolání advokáta a v zastupování klientů na základě notářsky ověřené plné moci, a vyzývá k ukončení praktiky svévolného vylučování advokátů, kteří zastupují členy opozice a aktivisty v oblasti lidských práv, z advokátní komory;

8.  vyjadřuje znepokojení nad obviněními, která se týkají několika členů Parlamentního shromáždění Rady Evropy, a údajnými pokusy o ovlivnění evropských rozhodovacích orgánů prostřednictvím nezákonných prostředků s cílem zabránit kritice namířené proti závažnému porušování lidských práv v Ázerbájdžánu;

9.  vyjadřuje znepokojení nad situací osob LGBTI v Ázerbájdžánu a vyzývá ázerbájdžánskou vládu, aby přestala bránit obráncům lidských práv, kteří prosazují a chrání práva osob LGBTI, v jejich činnosti a zastrašovat je;

10.  poukazuje na význam nové dohody mezi EU a Ázerbájdžánem; zdůrazňuje, že ústředními prvky této nové dohody musejí být demokratické reformy, právní stát, řádná veřejná správa a dodržování lidských práv a základních svobod; zdůrazňuje, že než rozhodne o tom, zda udělí svůj souhlas, bude Parlament po celou dobu jednání o nové dohodě situaci v zemi bedlivě sledovat;

11.  vyzývá Radu, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zajistily, aby propuštění pana Hüsejnova a všech dalších politických vězňů v Ázerbájdžánu zůstalo prioritou oboustranných vztahů mezi EU a Ázerbájdžánem;

12.  naléhavě vyzývá delegace EU a členských států v Ázerbájdžánu, aby zintenzivnily své úsilí v zájmu podpory politických vězňů, zpravodajů a blogerů, protikorupčních aktivistů, obránců lidských práv a členů občanské společnosti, a aby jim pomáhaly;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, Komisi, prezidentu, vládě a parlamentu Ázerbájdžánské republiky, Radě Evropy a OBSE.

 

 

 

 

 

 

(1) Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 105.
(2) Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 207.
(3) Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 2.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0294.
(5) Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 130.
(6) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 82.
(7) Zpráva A/HRC/36/37/Add.1 ze dne 2.8.2017.