Usnesení Evropského parlamentu o Angole

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Angole,

– s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Angole ze dne 12. května 2015,

– s ohledem na společné prohlášení po 1. zasedání ministrů Angoly a Evropské unie ze dne 17. října 2014,

– s ohledem na dokument EU–Angola „společně vpřed“ ze dne 23. července 2012,

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv a svobody vyjadřování,

– s ohledem na závěry Rady z června 2014 k 10. výročí obecných pokynů EU,

– s ohledem na článek 21 SEU a strategický rámec EU pro lidská práva, v němž se EU zavazuje, že „bude i nadále plně uplatňovat svůj vliv a podporovat zastánce svobody, demokracie a lidských práv na celém světě“,

– s ohledem na dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

– s ohledem na článek 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že angolská vláda v uplynulých měsících zesílila své represe proti jakémukoli domnělému narušování své autority, čímž porušuje lidská práva zakotvená v angolské ústavě; vzhledem k tomu, že je v Angole i nadále potlačována svoboda shromažďování a sdružování a sílí obavy, že hnací silou stojící za zatýkáním a stíháním bojovníků za lidská práva jsou vojenské a zpravodajské služby;

B. vzhledem k tomu, že dne 14. března 2015 byl bez zatýkacího rozkazu zatčen bojovník za lidská práva José Marcos Mavungo a dne 28. srpna požádal státní zástupce António Nito soud v angolské provincii Cabinda, aby byl Mavungo odsouzen na dvanáct let odnětí svobody na základě obvinění, že podněcoval ke vzpouře, navzdory předloženým důkazům, že žádný trestný čin nespáchal;

C. vzhledem k tomu, že v tentýž den byl zatčen také právník Arão Bula Tempo pro údajné zapojení do organizace téhož protestu; vzhledem k tomu, že Arão Bula Tempo byl následně dne 13. května propuštěn a čeká jej soudní proces na základě obvinění z rozvratné činnosti;

D. vzhledem k tomu, že novinář a bojovník za lidská práva Rafael Marques byl dne 28. května 2015 odsouzen na šest měsíců odnětí svobody s odkladem na dva roky za to, že v roce 2011 vydal knihu „Krvavé diamanty: korupce a mučení v Angole“, v níž podrobně popsal více než 100 případů zabití a stovky případů mučení údajně spáchaných hlídači a vojáky na diamantových polích v oblasti Lunda; vzhledem k tomu, že stížnosti na porušování lidských práv v oblasti Lunda, které Marques státnímu zástupci předložil, nebyly vyšetřeny;

E. vzhledem k tomu, že mezi 20. a 24. červnem 2015 bylo v souvislosti se soukromou politickou diskusí zatčeno 15 aktivistů z řad mládeže; vzhledem k tomu, že dne 30. června byl následně zatčen kapitán Zenóbio Lázaro Muhondo Zumba kvůli údajným vazbám na 15 zatčených aktivistů;

F. vzhledem k tomu, že všichni zadržovaní byli svévolně a nezákonně zatčeni a obviněni z přípravy vzpoury a pokusu o převrat namířených proti prezidentovi a ostatním členům vlády;

G. vzhledem k tomu, že 15 zadržovaných aktivistů je drženo ve vazbě, nebylo proti nim vzneseno formální obvinění, nemají plný přístup k právnímu poradenství ani k návštěvám rodinných příslušníků, kteří se jim pokouší donést jídlo, a jsou drženi v samovazbě;

H. vzhledem k tomu, že aktivisté byli zatčeni a jejich domy prohledány, aniž by orgány předložily jakýkoli soudní příkaz; vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že byli podrobeni fyzickému a psychologickému mučení a bylo jim vyhrožováno smrtí;

I. vzhledem k tomu, že orgány vyhrožují matkám mladých vězňů, které se začaly organizovat, a že vládnoucí strana MPLA zakázala demonstrace jejich podporovatelů požadující propuštění vězňů; vzhledem k tomu, že pokojná demonstrace příbuzných vězňů, jež se konala dne 8. srpna v Luandě, se na místě setkala s útoky a násilným potlačením ze strany bezpečnostních sil;

J. vzhledem k tomu, že v červenci 2015 byli během návštěvy ostatních aktivistů ve vězení v provincii Luanda dočasně zadrženi čtyři obhájci lidských práv a zpravodaj stanice Radio Deutsche Welle, a to na základě obvinění, že mají v úmyslu provádět ve vězení politiku;

K. vzhledem k tomu, že právo na pokojný protest a svoboda shromažďování a projevu jsou zakotveny v angolské ústavě;

L. vzhledem k tomu, že se objevily zprávy o masakru příslušníků náboženské sekty Luz do Mundo v Huambu, který měly v dubnu 2015 spáchat policejní síly; vzhledem k tomu, že různé zdroje hovoří o desítkách až tisících mrtvých a mnoha vysídlených osobách; vzhledem k tomu, že vláda nebyla po mnoho měsíců schopna urychleně provést nezávislé vyšetřování a důrazně odmítala vysoké počty obětí; vzhledem k tomu, že ombudsman v současnosti připravuje o těchto událostech zprávu;

M. vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval k mezinárodnímu vyšetřování tohoto incidentu, což vládu podnítilo k zahájení soudního vyšetřování;

N. vzhledem k tomu, že angolská vláda také v Luandě i dalších městech zintenzivnila nucené vystěhovávání osob v masovém i menším měřítku s cílem odstranit lidi žijící v neoficiálních osadách a vyhnat pouliční obchodníky, včetně těhotných žen a matek s dětmi;

O. vzhledem k tomu, že byly v březnu 2015 přijaty nové právní předpisy vyžadující zvýšenou kontrolu nevládních organizací;

P. vzhledem k tomu, že občanská společnost opakovaně odsuzuje vazbu mezi korupcí, úbytkem a zneužíváním přírodních zdrojů ze strany vládnoucí elity a porušování lidských práv osob, které současný stav ohrožují a kritizují;

Q. vzhledem k tomu, že přes závazky angolské vlády, že zvýší úsilí o zlepšení jejího systému boje proti praní peněz a financování terorismu, a přes určitý dosažený pokrok, shledává Finanční akční výbor – mezivládní organizace zřízená v roce 1989 z iniciativy skupiny G7 k rozvoji politik v oblasti boje proti praní peněz – v angolském systému boje proti praní peněz a financování terorismu i nadále strategické nedostatky;

R. vzhledem k tomu, že nezávislé zprávy uvádějí, že příjmy z ropy, tj. hlavní vládní zdroje, nejsou směřovány do udržitelného rozvoje nebo místních společenství, zatímco vládnoucí elita bohatne;

S. vzhledem k tomu, že Angola má rozsáhlé nerostné a ropné zdroje a je jedním z nejrychleji rostoucích hospodářství na světě, zejména od konce občanské války; vzhledem k tomu, že její hospodářský růst je velmi nerovnoměrný a většina národního bohatství se soustřeďuje v rukou neúměrně malé skupiny populace;

T. vzhledem k tomu, že hospodářská krize v zemi následující po výrazném poklesu příjmů z ropy pravděpodobně vyvolá další sociální nepokoje a protivládní protesty;

U. vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 potvrdila Angola své odhodlání k politickému dialogu a ke spolupráci dohodnutým v dokumentu EU-Angola „společně vpřed“, jehož hlavními pilíři jsou řádná správa, demokracie a lidská práva;

V. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou mezi EU a Angolou se výměna informací o řádné správě a lidských právech koná v podobě formálního politického dialogu nejméně jednou ročně v rámci dokumentu EU-Angola „společně vpřed“ z roku 2012;

1. je hluboce znepokojen tím, že v Angole se rychle zhoršuje situace v oblasti lidských práv, základních svobod a demokratického prostoru, dochází k závažnému porušování lidských práv ze strany bezpečnostních složek a soudy nejsou nezávislé;

2. vyzývá angolské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, včetně Marcose Mavunga a skupiny aktivistů 15+1 zatčených v červnu 2015, a zprostily je všech obvinění; požaduje rovněž okamžité a bezpodmínečné propuštění všech ostatních aktivistů, vězňů svědomí a politických odpůrců svévolně zatčených a zadržovaných pouze kvůli svým politických názorům, novinářské práci nebo účasti na pokojných aktivitách;

3. žádá orgány, aby zajistily, že zadržované osoby nebudou podrobeny mučení ani špatnému zacházení, a aby plně zaručily bezpečnost jejich rodin a právníků a styk zadržovaných osob s nimi;

4. vyzývá angolské orgány, aby okamžitě učinily přítrž svévolnému zatýkání, protiprávnímu věznění a mučení ze strany policie a bezpečnostních složek; opakuje, že musí rychle proběhnout důkladné a objektivní vyšetřování veškerých případů porušování lidských práv a mučení, jehož se údajně dopouští policie a bezpečnostní složky, a že pachatelé těchto činů musí být postaveni před soud;

5. je hluboce znepokojen tím, že se neustále objevují pokusy o omezování svobody projevu a sdělovacích prostředků a svobody pokojného shromažďování a sdružování a že zvýšenou měrou dochází k porušování těchto svobod státními orgány, a vyzývá angolské orgány, aby okamžitě zajistily bezpodmínečné dodržování těchto svobod; dále je vyzývá, aby plně uplatňovaly ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv OSN, Africké charty lidských práv a práv národů a ostatních mezinárodních a regionálních nástrojů na ochranu lidských práv, které Angola ratifikovala;

6. žádá delegaci EU v Luandě, aby plnila závazky ESVČ, pokud jde o podporu a ochranu obránců lidských práv na celém světě, a to formou konkrétních, viditelných kroků, které by zejména zahrnovaly pozorování průběhu soudních procesů, poskytování politické a hmotné podpory obráncům lidských práv a jejich právníkům a rodinám a systematickou snahu Evropské unie a jejích členských států jednat s angolskými orgány o otázkách lidských práv na všech úrovních vzájemných vztahů, a to i na nejvyšší úrovni; dále delegaci žádá, aby v rámci veškerých politických, obchodních a rozvojových vztahů zintenzivnila politický dialog s angolskou vládou s cílem zajistit, aby Angola plnila své závazky v oblasti lidských práv na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, jak slíbila na prvním ministerském setkání EU a Angoly v říjnu 2014; žádá delegaci, aby k tomuto účelu využívala veškerých vhodných nástrojů včetně Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

7. žádá EU a členské státy, aby vzaly na vědomí vysokou úroveň korupce v angolských státních orgánech, která vážným způsobem brání dodržování lidských práv a rozvoji, a aby před jakýmkoli jednáním s Angolou uplatnily zásady souboru nástrojů pro lidská práva a přezkoumaly prioritní sektory angolského národního orientačního programu v rámci 11. ERF;

8. lituje, že navzdory tomu, že v roce 2007 byl dokončen celostátní průzkum a že proběhl rozsáhlý program odstraňování min, není dosud s jistotou znám rozsah hrozby, kterou představují protipěchotní miny a zbylé vojenské výbušniny; žádá EU, aby monitorovala, kontrolovala a hodnotila využívání finančních zdrojů a aby zajistila, že přidělené prostředky budou používány efektivně a cíleně, aby země byla výbušnin řádně zbavena;

9. naléhavě vyzývá angolské justiční orgány, aby prosadily svou nezávislost na jakékoli politické instrumentalizaci a zajistily ochranu práv uznávaných právními nástroji, jako je přístup ke spravedlnosti a právo na spravedlivý proces;

10. žádá angolskou vládu, aby neprodleně zahájila transparentní a věrohodné vyšetřování masakru v Huambu a aby poskytla podporu těm, kteří masakr přežili, ale museli opustit své domovy; připojuje se k výzvě OSN, aby paralelně proběhlo nezávislé mezinárodní vyšetřování;

11. je nadále znepokojen tím, že nebyla uplatněna opatření proti násilí na ženách a dětech; vyzývá státní orgány, aby zintenzivnily boj proti nežádoucím tradičním zvyklostem, jako je stigmatizace dětí obviněných z provozování magie;

12. připomíná závazek, který Angola přijala v rámci dohody z Cotonou, že totiž bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost při výkonu politických funkcí; vyzývá angolskou vládu, aby dodržovala tato ustanovení v souladu s články 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou, a pokud tak neučiní, žádá Komisi, aby zahájila příslušný postup v souladu s články 8, 9 a 96 dohody z Cotonou;

13. žádá EU a členské státy, aby usilovaly o transparentnost obchodu se všemi přírodními zdroji včetně ropy a aby zejména plně uplatňovaly platné předpisy o podávání zpráv podle jednotlivých zemí a monitorovaly jejich dodržování; vyzývá angolské orgány a zahraniční společnosti, aby pomohly zlepšovat správu v těžebním odvětví tím, že se zapojí do iniciativy na podporu transparentnosti v těžebním průmyslu a budou hodnotit uplatňování Kimberleyského procesu; dále žádá angolskou vládu, aby předložila plán na přistoupení k Partnerství pro otevřené vládnutí a předložila konkrétní plán zaměřený na boj proti korupci, zvyšování transparentnosti a zlepšování kontroly veřejných orgánů;

14. vybízí EU a USA ke spolupráci a koordinaci, pokud jde o uplatňování článku 1504 Dodd-Frankova zákona;

15. vyzývá správní a dozorčí orgány členských států, aby zpřísnily dohled nad dodržováním evropských předpisů o praní špinavých peněz, včetně normativních zásad řádné péče a řádné analýzy rizik, zvláště za účasti tzv. politicky exponovaných osob z Angoly;

16. vítá, že angolská vláda uznala, že kompenzace při zabírání půdy jsou spojeny s určitými problémy, a vítá zprávy ve sdělovacích prostředcích, podle nichž se rozdělování kompenzací a kompenzační mechanismy zlepšují; vybízí vládu k dalšímu úsilí v tomto směru;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Africké komisi pro lidská práva, vládám zemí oblasti SADC, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Angoly, vládě USA, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a SPS AKT-EU.