Společný návrh usnesení o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv ze dne 29. listopadu 2018 o Íránu, zvláštního zpravodaje o nezávislosti soudců a právníků, hlavního zpravodaje pracovní skupiny pro svévolné zadržování, předsedkyně pracovní skupiny pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi a zvláštní zpravodajky pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a jiného krutého zacházení, obecné zásady EU ohledně svobody projevu online a offline a obecné zásady týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 27. září 2018,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu Nasrín Sotúdeové v roce 2012,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a roku 1966, jichž je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2018 byla zatčena přední íránská právnička v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová poté, co zastupovala ženu, které hrozil trest odnětí svobody za to, že sejmutím hidžábu na veřejnosti pokojně protestovala proti íránskému zákonu přikazujícímu jeho povinné nošení; vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová se od svého zatčení nachází v ženské části věznice Ewín a že dne 26. listopadu 2018 zahájila třetí hladovku na protest proti tomu, že íránské orgány neumožnily, aby se Farhadu Mejsamímu dostalo lékařského ošetření;

B.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová byla informována o tom, že byla zadržena proto, že jí v roce 2015 v nepřítomnosti uložil Revoluční soud pětiletý trest odnětí svobody; vzhledem k tomu, že byla obžalována za „skrytou špionáž“;

C.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeové byla za její činnost a angažovanost v oblasti lidských práv udělena v roce 2012 v nepřítomnosti Sacharovova cena; vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová se v Íránu dlouhodobě neúnavně zasazuje o lidská práva a za svou snahu už strávila ve vězení několik let; vzhledem k tomu, že její stíhání a obvinění ukazuje, jak závažným způsobem íránské soudní orgány kriminalizují činnost lidskoprávních aktivistů;

D.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová několikrát na veřejnosti hovořila o nedostatcích při uplatňování zásad právního státu v Íránu a o slabých stránkách jeho soudnictví; vzhledem k tomu, že zatčení Nasrín Sotúdeové je součástí intenzivnějšího zásahu proti obráncům práv žen v Íránu; vzhledem k tomu, že obránci práv žen, kteří aktivně vystupují za lepší postavení a širší práva žen, se potýkají s pronásledováním, svévolným zatýkáním a zadržováním a že dochází k porušování jejich práva na spravedlivý a řádný soudní proces;

E.  vzhledem k tomu, že v září 2018 byl za to, že mírumilovně demonstroval za propuštění Nasrín Sotúdeové, zatčen její manžel Rezá Chándan, který byl mj. obviněn z „šíření propagandy proti danému systému“ a z „podpory toho, aby se ženy objevovaly na veřejnosti nezahalené“;

F.  vzhledem k tomu, že občanská společnost v Íránu stále častěji protestuje proti chudobě, inflaci, korupci a politickému autoritářství a že íránské orgány tyto protesty tvrdě potlačují; vzhledem k tomu, že íránská bezpečnostní služba zintenzivnila zásahy proti zástupcům občanské společnosti a obráncům lidských práv, právníkům, ekologickým aktivistům, obráncům práv žen, studentům, vyučujícím, řidičům kamionů a pokojným aktivistům; vzhledem k tomu, že v roce 2018 íránské orgány vystupňovaly represe namířené proti osobám, které se snaží mírumilovně uplatňovat své právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, a že na základě obecných, nejasně formulovaných obvinění pozatýkaly stovky osob;

G.  vzhledem k tomu, že odborníci OSN na oblast lidských práv vyzvali Írán, aby zaručil práva obránců lidských práv a právníků, kteří byli uvězněni za to, že veřejně podpořili protesty proti povinnému nošení hidžábu v Íránu;

H.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu opakovaně poukázala na vážné znepokojení, které vyjádřil generální tajemník OSN, vysoký komisař OSN pro lidská práva i jeho předchůdce, pokud jde o pokračující popravy nezletilých pachatelů v Íránu;

I.  vzhledem k tomu, že ve zprávě zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu a generálního tajemníka OSN se uvádějí případy závažného porušování práv náboženských a etnických menšin v Íránu, včetně údajné diskriminace náboženských menšin, mj. křesťanů a baháistů;

J.  vzhledem k tomu, že íránské soudy nezajišťují řádné a spravedlivé soudní řízení, neumožňují přístup obviněných k právnímu poradenství, zejména v době vyšetřování, a zakazují návštěvy zástupců konzulátu či návštěvy ze strany OSN nebo humanitárních organizací; vzhledem k tomu, že rozsudky íránských soudů se často zakládají na nejasném či nespecifikovaném obvinění z ohrožení národní bezpečnosti a špionáže;

K.  vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek ve věznicích a nedostatku přiměřeného přístupu k lékařské péči v době vazby, jejichž cílem je zastrašit a potrestat zadržované osoby a vynutit si jejich přiznání, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni;

L.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2018 Rada v reakci na případy závažného porušování lidských práv v Íránu prodloužila do 13. dubna 2019 svá restriktivní opatření, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz osobám a subjektům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zákazu vývozu zařízení, které by mohlo být použito k represím v této zemi, a zařízení ke sledování telekomunikací do Íránu;

M.  vzhledem k tomu, že se dne 26. listopadu 2018 uskutečnilo v Bruselu v rámci politického dialogu na vysoké úrovni čtvrté setkání mezi EU a Íránem; vzhledem k tomu, že nedílnou součástí tohoto politického dialogu mezi EU a Íránem byly diskuze o lidských právech, které jsou pokračováním pravidelné výměny názorů, jež se konala v listopadu 2017 a únoru 2016;

N.  vzhledem k tomu, že skutečné uplatňování Listiny občanských práv by bylo, pokud jde o zlepšení občanských práv íránského lidu, krokem vpřed;

1.  vyzývá íránskou vládu k okamžitému bezpodmínečnému propuštění Nasrín Sotúdeové; oceňuje Nasrín Sotúdeovou za její odvahu a odhodlání; naléhavě vyzývá soudní orgány Íránu, aby dodržovaly právo na řádné a spravedlivé soudní řízení a zveřejnily informace o obviněních vznesených proti Nasrín Sotúdeové;

2.  vyzývá íránské orgány, aby zajistily, aby se s Nasrín Sotúdeovou zacházelo ve vazbě v souladu s podmínkami stanovenými v Souboru zásad na ochranu všech zadržovaných či vězněných osob, který byl dne 9. prosince 1988 přijat rezolucí Valného shromáždění OSN č. 43/173; zdůrazňuje, že íránské orgány musejí zaručit bezpečnost a dobré podmínky všem zadržovaným osobám, mj. na základě poskytování příslušné lékařské péče; vyzývá íránské orgány, aby vyšetřily veškerá obvinění ze špatného zacházení se zadržovanými osobami a aby postavily příslušné pachatele před soud; odsuzuje systematické mučení, k němuž dochází v íránských vězeních, a vyzývá k okamžitému ukončení všech forem mučení a špatného zacházení se všemi vězni; vyzývá Írán k tomu, aby zákonem i v praxi zajistil, aby nikdo nebyl předmětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání;

3.  vyzývá íránskou vládu, aby dodržovala lidská práva a základní svobody, včetně svobody přesvědčení a projevu; vyzývá k propuštění všech osob, které byly zatčeny za pokojné uplatňování práva na svobodu shromažďování, přesvědčení a projevu, včetně Rezy Chándana a dalších obránců lidských práv, ekologických aktivistů, odborářů, aktivistů bojujících za práva žen a vězňů svědomí; vyzývá íránské orgány, aby plně dodržovaly všeobecná lidská práva všech osob, zejména právo na svobodu projevu online a offline; vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly a chránily právo na pokojné shromažďování a aby se zdržely použití hrubé síly při rozhánění shromáždění, která neprobíhají pokojně;

4.  vyjadřuje pochopení pro kampaň proti povinným pravidlům týkajícím se odívání v zemi a solidaritu s těmi, kteří ji podporují; odsuzuje zadržení žen, které si v rámci této kampaně sundaly šátek, a vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;

5.  vyjadřuje solidaritu s Íránci demonstrujícími za zlepšení své sociální a hospodářské situace, kteří se snaží prosadit svá sociální a ekonomická práva;

6.  vyjadřuje své závažné znepokojení nad zatýkáním osob s dvojím občanstvím EU a Íránu po jejich vstupu do země; zdůrazňuje, že toto zatýkání brání budování mezilidských kontaktů, a vyzývá íránské orgány, aby umožnily všem Íráncům bezpečnou cestu do země, kde se narodili;

7.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s mezinárodními závazky Íránu v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech zajistily právo všech obviněných na právní poradenství dle vlastního výběru v rámci všech soudních řízení, které by nebylo zbytečně omezováno, a právo na spravedlivý soudní proces; vyzývá íránskou vládu, aby zajistila právo všech osob zadržovaných v Íránu na řádné a spravedlivé soudní řízení;

8.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s íránskou ústavou a svými mezinárodními závazky zaručily náboženskou svobodu a přestaly diskriminovat náboženské menšiny a ateisty; odsuzuje systematické pronásledování menšiny baháistů; vyzývá íránské orgány dále k tomu, aby zajistily, aby se všem osobám s pobytem v zemi dostalo před zákonem rovné ochrany, a to nehledě na jejich etnickou nebo náboženskou příslušnost či náboženské vyznání;

9.  vyzývá íránské orgány, aby za všech okolností zaručily, aby mohli všichni obránci lidských práv v Íránu vykonávat svou legitimní lidskoprávní činnost, aniž by se museli obávat pronásledování či jakéhokoli omezování, včetně trestu odnětí svobody, zastrašování a soudního pronásledování; vyzývá íránské orgány, aby se zdržely veškerého zastrašování a veškerých odvetných opatření vůči obráncům lidských práv, mj. za styky se zástupci EU a OSN a nezávislých lidskoprávních organizací;

10.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby zintenzivnily své úsilí, které vyvíjejí na podporu ohrožených laureátů Sacharovovy ceny, včetně Nasrín Sotúdeové a dalších osob, které byly ve třetích zemích buď zatčeny či odsouzeny, nebo kterým hrozí trest smrti či zjevně nespravedlivé soudní řízení;

11.  vyzývá členské státy EU, které mají v Íránu diplomatické zastoupení, aby bez omezení uplatňovaly obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a aby Nasrín Sotúdeové a dalším obráncům lidských práv poskytly veškerou nezbytnou podporu, včetně návštěv ve vězení, sledování soudního řízení a poskytování právní či jakékoli jiné pomoci, kterou by mohli potřebovat;

12.  jednoznačně odsuzuje uplatňování trestu smrti, mj. jeho používání v případě mladistvých pachatelů, a vyzývá íránské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na trest smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; bere na vědomí novelizaci zákona o obchodování s omamnými látkami, která by měla vést k omezenému ukládání trestu smrti;

13.  znovu vyzývá Írán, aby se prostřednictvím spolupráce se zvláštními zpravodaji a zvláštními mechanismy intenzivněji zapojil do mezinárodních lidskoprávních mechanismů, mj. tím, že vyhoví žádosti zmocněných osob o vstup do země; poukazuje na nutnost hlubší spolupráce s Radou pro lidská práva;

14.  vyzývá EU, včetně místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a členské státy, aby systematicky veřejně i neveřejně při jednáních s íránskými orgány v rámci dvoustranných a mnohostranných fór upozorňovaly na problematiku dodržování lidských práv, mj. na situaci politických vězňů a obránců lidských práv a na dodržování svobody projevu a sdružování, což je zásadní podmínkou dalšího pokroku v hospodářských a politických vztazích; vyjadřuje svou podporu diskuzi o lidských právech; poukazuje však na to, že mezi EU a Íránem je nutné vést o problematice lidských práv formální dialog, který by byl založen na všeobecných lidských právech;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě a parlamentu Íránu.