Zasedání Dočasné komise pro posouzení KSČM

Zápis z 1. schůze Dočasné komise Senátu pro posouzení KSČM v novém volebním období.

Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM

 

Zápis z 1. schůze, konané dne 13. prosince 2006 od 17 hod.

 

 

Přítomni: M.Mejstřík, B.Moldan, M.Škaloud, J.Štětina, J.Vaculík

Omluveni: V.Jonáš, J.Kalbáč, J.Liška, J.Pavlata

 

 

První schůzi Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM řídil její předseda Jaromír Štětina. Prvním bodem schůze byla volba místopředsedy a stanovení počtu ověřovatelů a jejich volba. KPÚ KSČM zvolila místopředsedou Miroslava Škalouda (viz usnesení č. 1). Dále KPÚ KSČM zvolila počet ověřovatelů na 2. Ověřovateli byli zvoleni Martin Mejstřík a Josef Pavlata (viz usnesení č. 2). Ověřovatelem 1. schůze KPÚ KSČM byl zvolen Martin Mejstřík.

Dalším bodem schůze byla diskuse o pracovním směřování komise a program její činnosti. Jaromír Štětina na úvod všem přítomným sdělil, že podle zadání pléna Senátu je hlavním úkolem dočasné komise zkoumat ústavnost KSČM a posuzovat, zda není překračován § 5 Ústavy České republiky nebo není porušován některý z bodů § 4 zákona o politických stranách. Pokud komise dospěje k závěru, že KSČM je stranou ústavní, potom podá zprávu Senátu a uzavře svou činnost nebo dospěje k názoru že KSČM protiústavní je.

Předseda komise Jaromír Štětina navrhl rozdělení témat, která se budou zkoumat, do řady okruhů (viz příloha č. 1). Tento návrh se může dále rozvíjet, je vodítkem k další činnosti komise. Dále seznámil přítomné s analýzou Parlamentního institutu, na který se obrátil na základě usnesení z 1.schůze dočasné komise v 5. volebním období s dotazem, jak je řešen v ústavách jiných zemí problém extremistických stran a problém násilí používaného v politice (viz příloha č. 2).

Senátor Miroslav Škaloud navrhl, aby se členové komise mohli k analýze Parlamentního institutu vyjádřit do příští schůze. Dále navrhl, aby se diskuse ohledně programu komise mohla taktéž přesunout do příští schůze, na jejímž základě by komise odhlasovala definitivní znění programu. Senátor Bedřich Moldan vyzval předsedu, aby objasnil jednotlivé body programu.

Senátora Mejstříka zajímalo, jakým způsobem bude komise pracovat, zda se zadají na všechny body externí posudky nebo budou jednotlivé body zpracovávat  členové komise.

Senátor Josef  Vaculík určil za nejdůležitější dva body nástupnictví KSČM vůči KSČ a programové dokumenty KSČM. To jsou dle jeho názoru  základní dokumenty, na kterých by se měla stavět práce komise.

Předseda J.Štětina po diskusi přítomné seznámil s jednotlivými body závěrečné zprávy. Práce komise by měla mít dvě základní fáze. První je shromažďování dokumentů z archívů, od státních orgánů, druhou je hodnocení dokumentů pomocí právníků a zaujímání  k nim stanovisek. Dále se předseda podrobně vyjádřil k jednotlivým bodům návrhu programu. Členové komise se domluvili, že do příští schůze pošlou meilem případné návrhy k doplnění programu. Senátoři na závěr přijali usnesení, že se rozhodli posoudit náplň práce komise do příští schůze.

V dalším bodě předseda informoval o návrhu vytvoření konzultativní rady, tvořené z odborníků z řad právníků, historiků. Dále navrhl pozvat na příští schůzi KPÚ KSČM profesora Cepla. Martin Mejstřík navrhl do konzultativní rady JUDr. Tomáše Sokola, z historiků Dr. Stanislava Balíka a Petra Blažka.

Na závěr předseda J. Štětina seznámil přítomné s dopisem krajanů z Německa (příloha č.3).

 

 

Termín příští schůze byl stanoven na 17. ledna v 16 hodin v Růžovém salonku.

 

 

 

Zapsala: Pavla Hájková, tajemnice