Z výborů Parlamentu ČR

Zákon říká: Sněmovna zřizuje mandátový a imunitní výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, organizační výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti a další výbory, na nichž se usnese. Senát zřizuje organizační výbor, mandátový a imunitní výbor a další výbory, na nichž se usnese.

Ale víme, jaké ty výbory jsou a co vlastně projednávají? Tak jsme se zašli do parlamentu zeptat. Tentokrát do těch výborů, které se starají o obranu a bezpečnost.

* Co je hlavním úkolem výborů obrany a bezpečnosti, jak se liší poslanecký a senátní?

Poslanec Tomáš Kladívko, místopředseda výboru pro bezpečnost a člen výboru pro obranu: Hlavním úkolem výboru pro obranu PS je problematika ministerstva obrany, Armády České republiky a Národního bezpečnostního úřadu. Výbor pro bezpečnost se věnuje úkolům v oblasti ministerstva vnitra, ve vztahu k Policii ČR, k Hasičským záchranným sborům, dále do jeho gesce patří problematika zpravodajských služeb, konkrétně BIS, a problematika vězeňství, především s ohledem na úkoly Vězeňské služby ČR. Od roku 1992 do roku 2006 fungovaly tyto výbory společně a teprve po volbách v roce 2006 na základě dohody sněmovny pracuje výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost odděleně. Senátor Richard Sequens, předseda výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost: První a nejzásadnější rozdíl je v tom, že Senát má pouze jeden výbor, v jehož kompetenci je jak zahraniční politika, tak i obrana a bezpečnost. Výbory zaujímají postoj k návrhům zákonů, které spadají plně nebo částečně do jejich kompetence. Jedná se o návrhy zákonů vzešlých z iniciativ definovaných Ústavou České republiky. To znamená, že návrhy mohou vzejít z parlamentu samotného, způsobem popsaným v Ústavě ČR. Dalším důležitým úkolem výboru jsou doporučení Senátu k vydání souhlasu k ratifikaci mezinárodních smluv a dohod, jejichž ratifikace vyžaduje souhlas parlamentu, tj. obou jeho komor. Výbory sledují postup vlády, především pak ministerstev zahraničních věcí, obrany a vnitra, v oblasti zahraniční politiky a obrany. Zde jsou role poslaneckého a senátního výboru opět odlišné: vláda ČR je podle Ústavy zodpovědná PS, zatímco výbory Senátu mohou žádat členy vlády pouze o podání informací a vysvětlení. Oba parlamentní výbory se vyjadřují k vysílání jednotek armády ČR mimo území republiky, k pobytu jednotek cizích států na našem území a k přeletům letounů cizích armád. Od vstupu ČR do EU se výbory taktéž vyjadřují ke směrnicím a jiným dokumentům vycházejícím z orgánů EU a doporučují vládě ČR, jaký postoj by měla zaujmout při jednáních na úrovni unie. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) Senátu hraje závažnou roli i v parlamentní diplomacii, přijímá delegace partnerských výborů zahraničních parlamentů, setkává se s představiteli výkonné moci těchto zemí a vysílá vlastní delegace mimo republiku.

* Jaký je důvod, že v Senátu je spojen i se zahraničními záležitostmi?

Senátor Richard Sequens: Obdobně jako vmnohých dvoukomorových parlamentech dělení komor na jednotlivé výbory není identické. Logické propojení otázek bezpečnosti a obrany státu s otázkou jeho mezinárodní pozice a jeho včlenění do nadnárodních struktur vede četné parlamenty k zařazení těchto problematik do kompetence jednoho výboru. Je tomu tak v Senátu PČR, ale zrovna tak například v Senátu Francouzské republiky. K tomuto meritornímu důvodu se přidávají bezpochyby i důvody formálnějšího charakteru: omezený počet senátorů (81) nedovoluje vytváření příliš velkého počtu specializovaných výborů.

* Jaký je momentálně nejdůležitější úkol před výbory?

Poslanec Tomáš Kladívko:Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny se již druhý rok zabývá otázkami kolem smluv o umístění radaru na území ČR, dále projednává pravidelně otázky související s modernizací a funkčností Armády ČR. Výbor pro bezpečnost má za sebou více než roční práci na novém zákonu o Policii ČR, který byl schválen v červnu letošního roku a začíná se velmi intenzivně zabývat návrhem nového zákona o zpravodajských službách ČR. Senátor Richard Sequens: Rozhodování o umístění prvků protiraketové obrany na území ČR je bezesporu jedním z nejzávažnějších úkolů, které před výborem stojí. Není však jediným. Výbor pravidelně projednává a posuzuje vysílání a účast jednotek AČR v zahraničních misích. V listopadu 2008 výbor spolupořádá konferenci o působení sovětských tajných služeb v Československu za bývalého režimu. Tento typ nelegislativních iniciativ s velkým celospolečenským významem je pro Senát a jeho orgány charakteristický.

* Myslíte, že se současná situace na Kavkaze promítne i do jednání Vašich výborů?

Poslanec Tomáš Kladívko: Určitě ano. Oba výbory se touto problematikou budou zabývat, budou chtít znát veškeré podrobné informace od ministrů obrany a vnitra, zvláště z hlediska, zdali tento konflikt nemůže mít dopad na zabezpečení dodávek strategicky důležitých surovin z oblasti Kavkazu do ČR. Senátor Richard Sequens:Výbor situaci na Kavkaze dlouhodobě sleduje. Na své 32. schůzi vyslechl informaci ministra zahraničních věcí ČR i svého člena Jaromíra Štětiny k nově vzniklé situaci po vpádu armády Ruské federace na gruzínské území a přijal usnesení odsuzující tuto nepřijatelnou agresi vůči suverénní republice. Krize na Kavkaze značně ovlivňuje vývoj bezpečnostní situace ve světě a lze předpokládat, že se výbor bude neustále vracet k různým aspektům této problematiky. Otázky radaru, dalšího rozšiřování NATO jsou s kavkazskou krizí plně propojeny.

* Jaké úkoly pro váš výbor vyplynou z českého předsednictví v EU?

Senátor Richard Sequens: VZOB se bude spolupodílet na všech akcích, které tradičně spadají do kompetence zahraničních výborů a výborů pro obranu a bezpečnost předsednických zemí. Jedná se především o uspořádání setkání předsedů těchto výborů ze zemí EU a kandidátských zemí. České předsednictví navazuje na předsednictví Francie, která učinila z tvorby společné evropské obrany jednu ze svých priorit. Český parlament, příslušné výbory, musí k tomuto projektu zaujmout pozici. Dále se bude výbor zabývat otázkami vepsanými mezi priority českého předsednictví v oblasti mezinárodních vztahů, mezi něž spadají vztahy unie se sousedskými státy, především na východ od ní. Výbor se snaží sladit svou činnost s orgány výkonné moci zodpovědnými za průběh předsednictví. Poslanec Tomáš Kladívko: Výbor pro bezpečnost bude zajímat, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost všech zahraničních hostů, kteří během předsednictví ČR budou zasedat a pracovat na našem území. Dále se bude výbor zajímat o ta jednání, která budou souviset s otázkami společné migrační politiky, spolupráce států v oblasti vnitřní bezpečnosti a činnosti společných institucí, jako je například EUROPOL. Výbor pro obranu bude sledovat jednání související sproblematikou vzniku společných vojenských složek tzv. Euroarmády. Bude chtít znát konkrétní úkoly, které budou ve společné armádě určeny pro Českou republiku.

* Chcete se po svém případném vstupu do Senátu zabývat rovněž bezpečností?

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, chci. Problematikou bezpečnosti jsem se zabýval jako starosta městské části Praha 9 i jako poslanec a chtěl bych v této práci pokračovat případně i v Senátu.

Foto popis| Tomáš Kladívko
Foto popis| Richard Sequens
Foto autor| Foto autor a archiv