Válka proti slovu

Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo. Píše se rok 2008 a pouhé slovo se stává nebezpečným a je třeba je uvrhnout do klatby,vypořádat se s ním,odsoudit,zakázat,vymýtit a sankcionovat. Tím slovem je výraz »třída« a jeho deriváty.. Takto praví nový trestní zá-koník,budiž mu chvála. Pravda,to smrtelné nebezpečí bylo rozkryto ve spojení s dalším slovem -»boj«,ale prapůvod tkví v zavrženíhodném výrazu »třída«. Nelze ani domyslit,co se nyní,kdy lid vzal zákon opět do svých rukou,bude dít.
Na hranici bude uvržena nejen veškerá marxistická literatura,především Kapitál,která to slovo zprofanovala,ale také veškeré třídní knihy ze škol všech stupňů v dějinách školství. Žáčkův ústav prověří minulost všech třídních učitelů a profesorů a dodá na Václavské náměstí plakátové fotografie všech,kteří kdy do třídní knihy učinili zápis. Na hranici vzplane i stěžejní dílo Charlese Darwina O původu druhů,protože ten kacíř rozdělil ži-vočišnou říši do nejrůznějších tříd. Bude nezbytné řádně jej prokádrovat,proč tak učinil a proč nepoužil jiné terminologie. Ostatně základní a střední školy se již nebudou členit na třídy,první třída kašička,druhá třída růžička,třetí třída hodní žáci, čtvrtá třída darebáci,pátá třída medvědi,protože nic nevědí. Bude to zjednodušeně takto:Kašička, Růžička,Hodní žáci,Darebáci a Medvědi. Jak se vám to líbí?Pokud ne,nespokojence mohu uklidnit návrhem používat namísto zavrženíhodného slova »třída« slangového výrazu »klasa« nebo »kláda«’. Ostatně i nelatiníci vědí,co je to prima, sekunda,tercie a tak dále až po oktávu,tam bude ta dekapitace slova nejjednodušší. Potíže budou s deriváty. Tak například nevím,jak se vyhnout výrazu »střída«,v němž je to proklaté slovo rovněž obsaženo. Nápad říkat tomu chlebová žoužel mezi kůrkami se mi nezamlouvá. Snadnější to bude s výrazem střídat a vystřídat,tam se sám nabízí dnes velice módní výraz »čejnžovat« a»vyčejnžovat«,případně pouze levný a okoukaný výraz »měnit« či »vyměnit«.
Vypořádává-li se ovšem dnešní režim s tím předchozím,nelze zůstat jen u války proti slovům. Ty věci je nezbytné dotáhnout do konce. Nabízí se vytvoření parlamentního výboru pro jednání s Velkou Británií o odstranění pomníku Karla Marxe na londýnském hřbitově. K jednání by mohli být vysláni Saša Vondra a Michael Kocáb. Pokud by jednání nevedla k žádoucímu cíli,tedy odstranění památníku člověka,který dal to slovo »třída« a»třídní« do oběhu,,nabízí se partyzánská akce bratří Mašínů a kapsa plná dynamitu.
Žáčkův ústav pro konečné zúčtování s nebezpečnými slovy bude ovšem pro svou bohulibou činnost potřebovat i telefonní seznam a celostátní adresář. Na všech plakátech s fotografiemi notorických zločinců,včetně všech národních a zasloužilých umělců,nositelů řádů a vyznamenání za práci,poslanců za Národní frontu,členů národních výborů všech stupňů z doby totality,členů ROH,SSM a Svazu protifašistických bojovníků a dalších zmetků budou uvedeny plné adresy a jejich telefonní čísla,aby tak byli vystaveni nejen hanbě,ale též patřičné odvetě nadšeného (nebo snad poštvaného?)lidu. U portrétů zemřelých budou uvedeny adresy jejich náhrobních kamenů, aby restituenti věděli,kam chodit venčit svoje pejsky.
Pak už bude možné válku proti slovům završit několika drobnými akty. Týkají se především hlavního města Prahy,ale je možné uplatnit je v ČR celoplošně. Tak např.ulice Jugoslávských partyzánů bude přejmenována na ulici Ustašovců,Jugoslávská na Ke Kosovu,stanice metra Náměstí míru se bude jmenovat Náměstí Vlasty Parkanové,stanice I. P. Pavlova stanice Josefa Mengeleho,výzkumník jako výzkumník. Možností je bezpočet,doporučuje se konzultace s náčelníky války proti slovům, senátorem JaromíremŠtětinou a exsenátorem Martinem Mejstříkem. Líbí se mi také idea nazvat místo,kde stojí Žáčkův ústav,Zábavním parkem inspektora Bretšnajdra. Jaroslav Hašek by měl jistě radost,že se na symbol všech donašečů,žalobníčků a práskačů,těch rakousko-uherských,»komunistických« i dneššních »demokratických«, nezapomnělo.
Měl jsem sen,obávám se,že protistátní,a tudíž nepřijatelný a nebezpečný. Po celé délce Národní třídy -Bože,zase se mi sem dere ten odporný výraz »třída« -tedy po celé délce Národního korza stojí vedle sebe v odstupech nezaměstnaní, bezdomovci a žebráci. Každý má v ruce papírový kelímek na drobné,,užitečný a praktický dárek to od Člověka v tísni. Uprostřed,Na Perštýně,stojí spasitel a vykupitel,občan Václav Havel,a nabízí kolemjdoucím za dvacku Nový prostor,aby měl na pivo. Za ním,na stěně,je umístěna pamětní deska s nápisem:»Zde byl 17. listopadu 1989 komunisty zavražděn student Růžička,aby poté Božím zázrakem povstal z mrtvých. Díky,Růžičko,živý,mrtvý a opět živý. Disidenti.«Prosím,odpovězte mi na otázku:Není má noční představivost trestuhodná či již přímo trestná?

Foto popis|