V litevském Sejmu schválen zákaz nacistických a komunistických symbolů

  1. června byla v litevském Sejmu schválena novelizace zákona o shromažďování, která byla doplněna v § 8 o odstavec 5 zakazující nacistickou a sovětskou symboliku. V návaznosti na zákaz výše uvedené symboliky mají být novelizované i další zákony, trestní zákon, zákon o politických stranách. Změny těchto zákonů jsou již připravené a čekají na projednávání v Sejmu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 69-1291)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio papildymas 5 punktu

Papildyti 8 straipsnį 5 punktu:

„5) demonstruoja nacistinės Vokietijos arba SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą ar herbą arba vėliavą, ženklą ar uniformą, kurios sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolius ar uniformas arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas vėliavas ar ženklus, atlieka nacistinės Vokietijos arba SSRS ar Lietuvos SSR himną.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

„§ 8 byl doplněn odst. 5

(není povoleno shromáždění ):

 

  1. propagující vlajku nebo heraldiku nacistického Německa nebo SSSR nebo Litevské SSR, nebo vlajku, znak nebo uniformu, součastí kterých je vlajka nebo heraldika nacistického Německa nebo SSSR nebo Litevské SSR,  propagující  podobizny vedení německých nacionálsocialistů nebo komunistické strany SSSR odpovědných za represe obyvatel Litvy, propagující symboliku  nebo uniformy nacistických a komunistických organizací, nebo  vlajky a znaky vytvořené dle vlajky a heraldiky nacistického Německa, SSSR, Litevské SSR, nacistického hákového křiže, nacistického znaku SS,  sovětského znaku kladiva a srpu, sovětské pěticípé rudé hvězdy, není povoleno na shromáždění pouštět či zpívat hymnu nacistického Německa nebo SSSR nebo Litevské SSR.“