Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004(1) a ze dne 30. dubna 2015(2),

− s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU ze dne 22. března 2014 o parlamentních volbách v Maledivské republice,

− s ohledem na společné místní prohlášení ze dne 30. září 2014 o hrozbách pro občanskou společnost a lidská práva na Maledivách, které vydala delegace EU a velvyslanectví členských států EU, Norska a Švýcarska v Kolombu s pověřením pro Maledivy,

− s ohledem na prohlášení předsedy delegace EP pro vztahy se zeměmi jižní Asie ze dne 12. března 2015 k zatčení bývalého prezidenta Muhammada Našída na Maledivách a na dopis předsedy Výboru pro zahraniční věci ministrovi zahraničních věcí Maledivské republiky ze dne 10. dubna 2015,

− s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 14. března 2015 k odsouzení bývalého prezidenta Muhammada Našída,

− s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 5. listopadu 2015 k rozhodnutí prezidenta Malediv vyhlásit výjimečný stav,

− s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

− s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada al-Husajna ze dne 18. března 2015 o procesu s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem,

− s ohledem na stanovisko pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování č. 33/2015 (Maledivy) ze dne 4. září 2015,

− s ohledem na dokumentaci k poslednímu všeobecnému pravidelnému přezkumu v Radě OSN pro lidská práva týkající se Malediv ze dne 6. května 2015,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že prezidentské volby v roce 2013, které vynesly k moci Abdulláha Yameena Abdula Gajúma, byly poznamenány nesrovnalostmi;

B. vzhledem k tomu, že dne 13. března 2015 byl první demokraticky zvolený prezident Malediv Muhammad Našíd odsouzen ke třinácti letům odnětí svobody na základě politicky motivovaných obvinění a že tento rozsudek odsoudila pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování; vzhledem k tomu, že soudní proces s ním byl poznamenán nesrovnalostmi; vzhledem k tomu, že byli zatčeni a uvězněni i další bývalí vysocí představitelé, mj. bývalý viceprezident Ahmed Adeeb a bývalí ministři obrany Muhammad Nazim a Tholhath Ibrahím;

C. vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům;

D. vzhledem k tomu, že dne 4. listopadu 2015 vyhlásila vláda Malediv výjimečný stav a po šesti dnech jej zrušila, přičemž podle všeho sáhla k tomuto prostředku, aby zabránila masovým protivládním protestům, a že si vláda vysloužila z mnoha stran odsouzení za to, že pozastavila možnost uplatňovat základní občanská práva a dala armádě a policii pravomoc svévolně provádět domovní prohlídky a zatýkání;

E. vzhledem k tomu, že ve dnech 27. a 28. listopadu 2015 rozprášila policie na Maledivách s použitím slzného plynu a pepřových sprejů protestující přívržence a zadržela téměř dvě desítky demonstrantů požadujících propuštění bývalého prezidenta a dalších uvězněných politických vůdců;

F. vzhledem k tomu, že Mahfúz Saíd, právník zabývající se porušováním lidských práv a člen týmu právníků bývalého prezidenta Muhammada Našída, se stal dne 4. září 2015 terčem útoku;

G. vzhledem k tomu, že moratorium na trest smrti na Maledivách (jehož součástí byl odklad výkonu rozsudků nad mladistvými), které bylo vyhlášeno v roce 1953, bylo v dubnu 2014 zrušeno;

H. vzhledem k tomu, že parlament přijal právní předpisy, podle nichž může být souzen za vlastizradu každý, kdo bude požadovat restriktivní opatření proti vládě Malediv a jejím členům a další související sankce;

I. vzhledem k tomu, že podle zjištění výboru Meziparlamentní unie pro lidská práva poslanců jsou Maledivy jednou ze zemí s nejhorší situací na světě, pokud jde o útoky na opoziční poslance parlamentu, protože jsou tamní opoziční politici běžně zastrašováni, zatýkáni a vězněni; vzhledem k tomu, že svoboda projevu (včetně svobody sdělovacích prostředků), svoboda sdružování a demokratický pluralismus jsou stále více v ohrožení, neboť došlo k zatčení a obvinění stovek účastníků protivládních protestů;

J. vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad ISIS; vzhledem k tomu, že Maledivy mají podle odhadů v přepočtu na hlavu ze všech zemí nejvíce lidí, kteří vstoupili do řad ISIS;

K. vzhledem k tomu, že novinář kritizující vládu Ahmed Rilwan, který „zmizel“ v srpnu 2014, se stále pohřešuje a nyní jsou obavy, že je mrtev;

L. vzhledem k tomu, že gangy a skupiny radikálních islamistů – údajně ve spolupráci s policií – často útočí na instituce, organizace a jednotlivce kritizující činnost vlády nebo nařčené z propagace bezvěrectví, a že se tak vytváří atmosféra zastrašování;

M. vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti a obhájci lidských práv čelí ve stále větší míře pronásledování, ohrožování a útokům, a to i bývalá Maledivská komise pro lidská práva, kterou nejvyšší soud kritizoval za to, že předložila Radě OSN pro lidská práva zprávu pro všeobecný pravidelný přezkum;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, jak se na Maledivách postupně zhoršují demokratické standardy a narůstají autoritářské tendence, které vytvářejí atmosféru strachu a politického napětí, a mohlo by být ohroženo vše, čeho se podařilo v posledních letech dosáhnout ve snaze zavést v zemi lidská práva, demokracii a právní stát;

2. vyslovuje politování nad zákroky proti politickým oponentům; vyzývá vládu Malediv, aby byli okamžitě a bezpodmínečně propuštěni bývalý prezident Muhammad Našíd, bývalý viceprezident Ahmed Adeeb a bývalí ministři obrany Tholhath Ibrahím a Muhammad Nazim, společně se Šejkem Imránem Abdulláhem a dalšími politickými vězni, a aby byli zproštěni všech obvinění; je také znepokojen zhoršujícím se zdravotním stavem bývalého prezidenta;

3. opakuje, že je hrubě nespokojen s tím, jak závažné nedostatky vykazoval soudní proces s bývalým prezidentem Muhammadem Našídem;

4. vyzývá maledivskou vládu, aby zaručila naprostou nestrannost soudů a respektovala pravidla řádného soudního procesu a právo na spravedlivé, nestranné a nezávislé soudní řízení; zdůrazňuje, že je třeba odpolitizovat justici a bezpečnostní služby v zemi;

5. vyjadřuje v této souvislosti značné znepokojení nad propuštěním nejvyššího státního zástupce a připomíná vládě, že úřad nejvyššího státního zástupce je podle ústavy Malediv nezávislým ústavním orgánem a že nejvyšší státní zástupce musí mít možnost vykonávat svůj legitimní ústavní mandát bez svévolných politických zásahů nebo zastrašování ze strany jiných vládních složek;

6. je hluboce znepokojen tím, že se neustále snižuje úcta k lidským právům, což se projevilo mj. zneužitím výjimečného stavu výkonnou mocí na Maledivách, a tím, že hrozí, že se tato situace bude dále zhoršovat; připomíná Maledivské republice její mezinárodní závazky, pokud jde o dodržování lidských práv, včetně práv dětí a základních svobod;

7. vyzývá k tomu, aby všechny politické strany začaly vést skutečný dialog o budoucnosti tohoto křehkého ostrovního státu;

8. vyzývá vládu Malediv, aby respektovala a plně podporovala právo protestovat a právo na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a aby se nesnažila tato práva omezovat; vyzývá také vládu Malediv, aby ukončila beztrestnost samozvaných „strážců zákona“, kteří používali násilí proti lidem zasazujícím se o náboženskou toleranci, proti poklidným demonstrantům, kritickým sdělovacím prostředkům a občanské společnosti; vyzývá Maledivy, aby plně dodržovaly své mezinárodní závazky;

9. vyzývá maledivskou vládu, aby zabezpečila práva prodemokratických aktivistů, umírněných muslimů, zastánců sekularismu a všech, kteří jsou proti prosazování ideologie salafistů wahhábistické školy na Maledivách, a aby jim zajistila právo angažovat se ve všech oblastech veřejného života na Maledivách;

10. připomíná, že svoboda sdělovacích prostředků je základním pilířem fungující demokracie; vyzývá maledivskou vládu a orgány, aby zajistily odpovídající ochranu novinářům a obhájcům lidských práv, kteří čelí hrozbám a útokům kvůli tomu, že dělají svou práci, a aby v této souvislosti umožnily řádné vyšetřování zmizení Ahmeda Rilwana, útoku na Mahfúze Saída a útoků a hrozeb, jejichž terčem se stali novináři, příslušníci občanské společnosti a nezávislé instituce;

11. vyzývá se vší naléhavostí k obnovení moratoria na trest smrti s perspektivou jeho zrušení a k novelizaci trestního zákoníku s cílem ukončit používání tělesných trestů;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby pro turisty, kteří plánují tuto zemi navštívit, vydaly podrobná varování s poukazem na situaci v oblasti lidských práv na Maledivách; vyzývá také Evropskou službu pro vnější činnost, aby bedlivě sledovala stav dodržování lidských práv a politickou situaci na Maledivách;

13. vyzývá EU a její členské státy, aby v současné situaci pokračujícího úpadku demokracie a zhoršování situace v oblasti lidských práv na Maledivách zavedly omezující opatření v podobě cílených sankcí s cílem zmrazit aktiva některých členů maledivské vlády a jejich předních zastánců z řad maledivské obchodní komunity uložená v zahraničí a zakázaly jim vstup do EU;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, členským státům a vládě a parlamentu Malediv.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2004)0017.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0180.