Usnesení Evropského parlamentu o Rwandě: případ Victoire Ingabireové

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2013 o Rwandě: případ Victoire Ingabireové(1),

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

– s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

– s ohledem na Zásady a pokyny týkající se práva na spravedlivý proces a právní pomoc v Africe,

– s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech z roku 1966, kterou Rwanda ratifikovala v roce 1975,

– s ohledem na výsledky všeobecného pravidelného přezkumu z roku 2015 týkajícího se Rwandy a na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva z roku 2016,

– s ohledem na dohodu z Cotonou,

– s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Federiky Mogheriniové o revizi ústavy ve Rwandě, které učinila jménem EU dne 3. prosince 2015,

– s ohledem na společné prohlášení EU ze dne 18. prosince 2015 o referendu o návrhu ústavy ve Rwandě učiněné na místě,

– s ohledem na tiskovou zprávu Spojených demokratických sil ze dne 16. března 2016 o odvolání v případě politické vězeňkyně Victoire Ingabireové Umuhozaové,

– s ohledem na zprávu organizace Freedom House o Rwandě za rok 2015,

– s ohledem na zprávu organizace Amnesty International týkající se této země nazvanou „Rwanda 2015/2016“,

– s ohledem na zprávu organizace Amnesty International nazvanou „Spravedlnost v ohrožení: soudní řízení Victoire Ingabireové u soudu první instance“ roku 2013,

– s ohledem na odpověď místopředsedkyně, vysoké představitelky Catherine Ashtonové na písemnou otázku Evropského parlamentu týkající se Victoire Ingabireové (plenární zasedání konané dne 4. února 2013),

– s ohledem na prohlášení organizace Human Rights Watch nazvané „Rwanda: nezvěstná opoziční aktivistka“ ze dne 29. září 2016,

– s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN o právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování týkající se Rwandy z roku 2014,

– s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rwanda patří k několika málo africkým zemím, které při dosahování rozvojových cílů tisíciletí, zejména v otázkách, jako je rovnost mezi muži a ženami, pevnější postavení žen, všeobecné základní vzdělání, úmrtnost dětí a matek, prevalence HIV a udržitelné životní prostředí, hrají vůdčí úlohu;

B. vzhledem k tomu, že silný hospodářský růst je doprovázen podstatným zlepšením životních podmínek, jak ukazuje dvoutřetinové snížení dětské úmrtnosti a dosažení téměř stoprocentního zápisu dětí do základních škol;

C. vzhledem k tomu, že s cílem zlepšit hospodářství země a dosáhnout širší industrializace a větší orientace na služby byly zahájeny hospodářské a politické kroky;

D. vzhledem k tomu, že dne 30. října 2012 byla předsedkyně Sjednocených demokratických sil (UDF) Victoire Ingabireová odsouzena k osmi letům odnětí svobody za teroristické spiknutí proti vládním orgánům a za znevažování genocidy z roku 2014, jelikož udržovala styky s demokratickými silami pro osvobození Rwandy (FDLR);

E. vzhledem k tomu, že v září 2016 bylo delegaci Evropského parlamentu zabráněno v přístupu k vězněné opoziční vůdkyni Victoire Ingabireové; vzhledem k tomu, že ačkoli se návštěva této delegace zaměřovala na úlohu žen ve společnosti a na upevnění jejich postavení, domnívá se Ministerstvo zahraničních věcí a spolupráce, že „není žádný zvláštní důvod, aby paní Victoire Ingabireovou – odsouzenou, na níž se vztahují právní předpisy a pokyny týkající se pobytu ve vězení – navštívili poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou v zemi na oficiální pracovní cestě“;

F. vzhledem k tomu, že tato delegace uvedla, že v dané oblasti existují důležité úkoly, jako je zajištění přístupu ke vzdělání ve venkovských oblastech, rovnějších vlastnických práv a lepšího přístupu k jinému zaměstnání než zaměstnání v zemědělství, a vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o účast na politickém životě a o svobodu projevu ve Rwandě, stále vzbuzuje obavy, jelikož nezávislá občanská společnost je stále velmi slabá;

G. vzhledem k tomu, že soudní řízení Victoire Ingabireové o soudu první instance odsoudilo mnoho organizací na ochranu lidských práv, jelikož byla zjištěna celá řada nesrovnalostí a zacházelo se s ní nespravedlivě; vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International ve své zprávě poukazuje na negativní veřejné výroky rwandského prezidenta před zahájením jejího soudního řízení a na svědectví vězňů ve vězení Camp Kami, kde se údajně používá mučení; vzhledem k tomu, že poté, co u Vrchního soudu svědčili v roce 2012 proti Victoire Ingabireové, uvedli v roce 2013 před Nejvyšším soudem čtyři svědci obžaloby a spoluobvinění, že jejich svědectví byla zfalšovaná;

H. vzhledem k tomu, že dne 13. září 2012 byla Victoire Ingabireová Umuhozaová spolu s dalšími dvěma rwandskými politickými činiteli Bernardem Ntagandou a Deogratiem Mushyayidim nominována na Sacharovovu cenu pro svobodu myšlení za rok 2012, kterou uděluje Evropský parlament;

I. vzhledem k tomu, že paní Ingabireová se v roce 2015 odvolala k Africkému soudu pro lidská práva a práva národů, přičemž rwandskou vládu obvinila z porušování svých práv; vzhledem k tomu, že v březnu 2015 se Rwanda stáhla z jurisdikce Afrického soudu a prohlásila, že rwandské soudy jsou schopny řešit všechny místní případy samy; vzhledem k tomu, že dne 29. února 2016 stáhla rwandská vláda své prohlášení, které fyzickým osobám umožňovalo, aby své stížnosti zasílaly přímo Africkému soudu pro lidská práva a práva národů, a to pouze několik dní předtím, než měli soudci začít projednávat případ, v němž Victoire Ingabireová žaluje rwandskou vládu;

J. vzhledem k tomu, že podle strany Victoire Ingabireové – FDU-Inkingi – došlo od dubna 2016 k podstatnému zhoršení podmínek, za nichž je paní Ingabireová vězněna; vzhledem k tomu, že je jí odepírána možnost externího a zvláštního dietního stravování a že její lékařská zpráva byla zneplatněna;

K. vzhledem k tomu, že straně FDU-Inkingi bylo mj. znemožněno, aby se právoplatně zaregistrovala jako politická strana a že několika jejím členům bylo vyhrožováno, byli zatčeni nebo jsou zadržováni;

L. vzhledem k tomu, že ve vězení je drženo několik členů opoziční strany; vzhledem k tomu, že zdravotní sestra a politická aktivistka s vazbami na stranu FDU-Inkingi Illuminée Iragenaová je už pět měsíců pohřešována a existují obavy o její bezpečnost; vzhledem k tomu, že dne 23. srpna 2016 byla zadržena pokladní strany FDU-Inking Léonille Gasengayireová, která byla obviněna z podněcování veřejné vzpoury;

M. vzhledem k tomu, že Rwanda se v žebříčku světového indexu svobody tisku na rok 2016 nachází na 161. místě ze 180; vzhledem k tomu, že s tím, jak často dochází k pronásledování nezávislých novinářů, kterým je vyhrožováno a kteří jsou zatýkání, dochází k dalšímu zhoršování situace v oblasti svobody tisku; vzhledem k tomu, že novináři žijící v exilu a zahraniční novináři se stále častěji stávají terčem mimosoudního zastrašování, násilí a násilného mizení za to, že ve svých zprávách kritizují oficiální místa;

N. vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 vláda v návaznosti na vysílání kontroverzního televizního dokumentárního pořadu BBC (British Broadcasting Corporation) o rwandské genocidě v roce 1994 pozastavila rozhlasové vysílání této stanice ve rwandštině na neurčito;

O. vzhledem k tomu, že upevnění demokracie, mj. zajištění nezávislosti soudnictví a účast opozičních stran, má zásadní význam, zejména s ohledem na prezidentské volby, které se mají konat v roce 2017;

P vzhledem k tomu, že chyby rwandského systému soudnictví při trestněprávním projednávání případu Victoire Ingabireové podkopaly jeho schopnost zabývat se ostře sledovanými politickými případy;

Q. vzhledem k tomu, že Rwanda je jedním z hlavních aktérů v oblasti Velkých jezer a může hrát v procesu stabilizace zásadní úlohu, mj. na základě boje proti nezákonnému obchodování s minerály a dalšími přírodními zdroji; vzhledem k tomu, že zpráva skupiny expertů OSN pro Demokratickou republiku Kongo za rok 2015 obsahuje doporučení, aby rwandská vláda vyšetřila a soudně stíhala osoby zapojené do nelegálního obchodování s cínem, tantalem a wolframem a také případy legalizace minerálů pocházejících z Demokratické republiky Kongo ve Rwandě;

1. ostře odsuzuje politicky motivované soudní procesy, soudní stíhání politických oponentů a předjímání výsledku řízení; naléhavě vyzývá rwandskou vládu, aby se v oblasti lidských práv snažila o dosažení stejných výsledků jako v hospodářské a sociální oblasti, tak aby na cestě budování moderní a inkluzivní demokracie mohla pokročit do finiše; naléhavě vyzývá rwandské orgány, aby zajistily spravedlivé projednání odvolání Victoire Ingabireové, tak aby toto řízení splňovalo normy stanovené ve rwandských a mezinárodních právních předpisech; zdůrazňuje, že soudní řízení a obvinění vznesená proti obviněným osobám se nemohou zakládat na nejasných a nepřesných zákonech a na jejich zneužívání, jako je tomu v případě Victoire Ingabireové;

2. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že rwandský Nejvyšší soud zamítl odvolání Victoire Ingabireové a vydal rozhodnutí, kterým se odsuzuje k 15 letům odnětí svobody, a nad zhoršujícími se podmínkami jejího věznění; domnívá se, že odvolací řízení vedené ve Rwandě neodpovídalo mezinárodním normám, mj. v případě práva paní Ingabireové na presumpci neviny;

3. zdůrazňuje, že to, že se Rwanda stáhla z jurisdikce Afrického soudu pro lidská práva a práva národů pouze několik dní před projednáváním odvolání Victoire Ingabireové není náhoda a jeho cílem je omezit přímý přístup fyzických osob a nevládních organizací k tomuto soudu;

4. připomíná rwandským orgánům, že EU vyjádřila v rámci oficiálního politického dialogu vedeného v souladu s článkem 8 dohody z Cotonou své obavy týkající se otázky dodržování lidských práv a práva na spravedlivé soudní řízení; vyzývá k urychlenému a nestrannému opětovnému projednání případu paní Ingabireové, které by bylo založeno na skutečnostech a odpovídalo by platným právním předpisům, aniž by docházelo k jakémukoli omezování, nevhodnému ovlivňování, nátlaku nebo vyhrožování; vyzývá k tomu, aby byla ve vězení dodržována práva Victoire Ingabireové, mj. její právo na přístup k právnímu zástupci a na vhodnou stravu a vhodné zacházení;

5. odsuzuje veškeré zastrašování, zatýkání, zadržování a pronásledování lídrů, členů a aktivistů opozičních stran a dále novinářů a dalších domnělých kritiků rwandské vlády, a to pouze za to, že vyjádřili svůj názor; naléhavě vyzývá v této souvislosti rwandské orgány, aby přepracovaly a upravily rwandské právní předpisy, tak aby bylo zaručeno právo na svobodu projevu, zejména články 462 a 451 trestního zákoníku, které tuto svobodu omezují;

6. vyzývá rwandskou vládu, aby prokázala ochotu vyšetřit údajné porušování práv opozičních aktivistů a novinářů a aby zajistila, že vojenské věznice budou v souladu s rwandskými právními předpisy a mezinárodními normami; naléhavě vyzývá rwandské orgány, aby okamžitě propustily všechny osoby a další aktivisty, kteří jsou zadržováni nebo kteří byli odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, a aby zajistily rozdělení správní, legislativní a soudní pravomoci a zejména nezávislost soudnictví;

7. naléhavě vyzývá rwandské orgány, aby zintenzivnily snahu o vyšetření případu Illuminée Iragenaové, Johna Ndabarasy, Léonille Gasangayireové a dalších osob, u nichž existují obavy, že násilně zmizeli, aby zveřejnily, kde se nacházejí, a aby je propustily nebo je soudily, pokud jsou zadržováni, a aby zajistily spravedlivé soudní řízení v případě skutečných nebo domnělých vládních oponentů či kritiků, včetně případů Franka Rusagary, Joela Mutabaziho, Kizita Mihiga a příslušných spoluobviněných osob;

8. naléhavě žádá rwandské orgány, aby v roce 2017 zajistily pokojné, důvěryhodné a transparentní volby, a vyzývá rwandskou vládu, aby v době před těmito volbami jednala s opozicí; vyjadřuje svou podporu dlouhodobě činné misi EU, jejímž úkolem je sledování průběhu prezidentských voleb v roce 2017 a která by se měla soustředit především na politický prostor a oblast základních svobod;

9. připomíná rwandským orgánům, že demokracie je založena na pluralitní vládě, fungující opozici, nezávislých sdělovacích prostředcích a soudnictví, na dodržování lidských práv a práva na svobodu projevu a shromažďování; vyzývá v této souvislosti Rwandu, aby otevřela svůj politický prostor, dodržovala příslušné normy a zlepšila situaci v oblasti lidských práv; očekává, že se Rwanda bude řídit doporučeními zvláštní zpravodajky OSN o právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování týkající se Rwandy z roku 2014,

10. vyzývá rwandské orgány, aby urychleně přikročily k přepracování svého prohlášení, které umožňuje fyzickým osobám a nevládním organizacím předkládat stížnosti Africkému soudu pro lidská práva a práva národů, a aby jej znovu uvedly v platnost;

11. vyzývá EU a její mezinárodní partnery, aby i nadále podporovaly rwandský lid při budování míru a stability v zemi a v celém regionu;

12. žádá Komisi, aby pokračovala v pravidelném vyhodnocování podpory, kterou EU poskytuje rwandským vládním orgánům, aby bylo zajištěno, že tato podpora je věnována na prosazování lidských práv, svobody projevu a shromažďování, politického pluralizmu a nezávislé občanské společnosti;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Federice Mogheriniové, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, institucím Africké unie, Východoafrickému společenství, Společnému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, členským státům EU, obhájcům Victoire Ingabireové a prezidentovi Rwandy.