Usnesení Evropského parlamentu o Malajsii

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Malajsii,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN(1),

– s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 15. dubna 2015 o nedávno přijaté změně zákona o rozvratné činnosti v Malajsii,

– s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 17. března 2015 o zatčení Nurula Izzaha, opozičního poslance malajského parlamentu,

– s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 10. února 2015 o odsouzení malajského opozičního politika Anwara Ibrahima,

– s ohledem na strategický rámec EU pro lidská práva,

– s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 9. dubna 2015 o návrzích protiteroristického zákona a zákona o rozvratné činnosti,

– s ohledem na společnou tiskovou zprávu ESVČ ze dne 23. října 2015 o politickém dialogu mezi EU a ASEAN o lidských právech,

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv,

– s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum OSN z října 2013,

– s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro otázky obchodování s lidmi z června 2015,

– s ohledem na druhý všeobecný pravidelný přezkum Malajsie, který provedla Rada OSN pro lidská práva v říjnu 2013, a na doporučení v něm obsažená,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv z roku 1998,

– s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

– s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

– s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU považuje Malajsii za klíčového politického a hospodářského partnera v jihovýchodní Asii; vzhledem k tomu, že EU a Malajsie v současné době jednají o dohodě o partnerství a spolupráci a o dohodě o volném obchodu;

B. vzhledem k tomu, že se v Malajsii rychle zužuje prostor pro veřejnou debatu a svobodu projevu, neboť vláda se uchyluje k neurčitě formulovaným trestním zákonům, aby umlčela své kritiky a potlačila nespokojenost veřejnosti a pokojné vyjadřování názorů, včetně diskuse o záležitostech veřejného zájmu; vzhledem k tomu, že k takovým zákonům patří mj. zákon o rozvratné činnosti, zákon o tiskárnách a publikacích, zákon o komunikacích a multimédiích a zákon o pokojném shromažďování;

C. vzhledem k tomu, že dne 3. prosince 2015 přijal malajský parlament většinovým hlasováním zákon o Radě národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tento zákon uděluje Radě národní bezpečnosti, vedené předsedou vlády, rozsáhlé pravomoci vyhlásit v jakékoli oblasti, v níž má existovat bezpečnostní riziko, nouzový stav, který dává široké pravomoci k zatýkání, prohledávání a zabavování bez soudního příkazu;

D. vzhledem k tomu, že jen na základě zákona o rozvratné činnosti bylo od počátku roku 2014 vyšetřováno nebo obviněno nejméně 78 lidí;

E. vzhledem k tomu, že bývalý vůdce opozice Anwar Ibrahim byl v politicky motivovaném procesu, který vyústil v trestní stíhání, jež nesplňovalo mezinárodní standardy spravedlivého procesu, v únoru 2015 odsouzen na základě obvinění ze sodomie; vzhledem k tomu, že mu byla odepřena náležitá lékařská péče;

F. vzhledem k tomu, že osoby LGBTI jsou v Malajsii podle celostátního zákona proti sodomii a podle regionálních zákonů zakazujících nošení oblečení typického pro opačné pohlaví (tzv. „cross-dressing“) kriminalizovány a jsou vystaveny politickým verbálním projevům nenávisti, svévolnému zatýkání, fyzickým a sexuálním útokům, věznění a dalšímu pronásledování;

G. vzhledem k tomu, že malajský karikaturista Zulkiflee Anwar Ulhaque (známý jako „Zunar“) čelí obvinění podle zákona o rozvratné činnosti poté, co uveřejnil v souvislosti s odsouzením Anwara Ibrahima kritické tweety zaměřené proti vládě; vzhledem k tomu, že podobným obviněním čelí blogger Khalid Ismath a člen akademické obce Azmi Sharom;

H. vzhledem k tomu, že předsedu vlády vyslechla malajská protikorupční komise v souvislosti s nařčeními z korupce vznesenými poté, co bylo na jeho bankovním účtu objeveno více než 600 milionů EUR, aniž bylo podáno jakékoli vysvětlení jejich zdroje a účelu, a rovněž v souvislosti se samostatnými nařčeními, že zmizely stovky milionů EUR z dohod, na nichž se podílela státní společnost 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kterou sám založil;

I. vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky a vydavatelé čelí od doby, co o těchto nařčeních informovali, omezením na základě zákona o tiskárnách a publikacích, a vzhledem k tomu, že právník Matthias Chang a politik Khairuddin Abu Hassan byli poté, co začali uvedená nařčení prošetřovat, zatčeni;

J. vzhledem k tomu, že vysoká představitelka vyjádřila během své návštěvy Malajsie ve dnech 5.–6. srpna 2015 znepokojení nad zneužíváním trestních zákonů;

K. vzhledem k tomu, že podle OSN a nevládních organizací se malajské policejní síly stále více uchylují k mučení, zatýkání uprostřed noci, neodůvodnitelným požadavkům a selektivnímu stíhání;

L. vzhledem k tomu, že Malajsie nadále vykonává trest smrti a že v současné době čeká na popravu až 1 000 vězňů;

M. vzhledem k tomu, že Malajsie je členem Rady bezpečnosti OSN a v současné době předsedá ASEAN, přičemž 27. summit ASEAN se konal ve dnech 18.–22. listopadu 2015 v Kuala Lumpuru;

1. znovu potvrzuje pevné odhodlání EU pomáhat malajskému lidu, s nímž EU pojí silné a dlouhodobé politické, ekonomické a kulturní vazby;

2. vyjadřuje politování nad zhoršující se situací lidských práv v Malajsii, a zejména nad pronásledováním aktérů občanské společnosti, členů akademické obce, sdělovacích prostředků a politických aktivistů; vyjadřuje znepokojení nad prudkým nárůstem počtu lidí, kteří čelí obvinění nebo byli zatčeni na základě zákona o rozvratné činnosti;

3. je zvláště znepokojen přijetím zákona o Radě národní bezpečnosti a naléhavě vyzývá k jeho stažení; žádá vládu, aby udržela náležitou rovnováhu mezi potřebou zajistit národní bezpečnost a požadavkem chránit občanská a politická práva;

4. naléhavě vyzývá malajskou vládu, aby okamžitě propustila všechny politické vězně, včetně bývalého opozičního vůdce Anwara Ibrahima, a poskytla jim řádnou lékařskou péči a aby stáhla politicky motivovaná obvinění, mj. obvinění, kterým čelí karikaturista Zulkiflee Anwar Haque („Zunar“), blogger Khalid Ismath, člen akademické obce Azmi Sharom, političtí disidenti Khairuddin Abu Hassan a Matthias Chang a lidskoprávní aktivistky Lena Hendry a Maria Chin Abdullah;

5. naléhavě vyzývá malajské orgány, aby zrušily zákon o rozvratné činnosti a aby veškerou legislativu – včetně zákona o předcházení terorismu, zákona o tiskárnách a publikacích, zákona o komunikacích a multimédiích, zákona o pokojném shromažďování a dalších příslušných ustanovení trestního zákoníku – uvedly do souladu s mezinárodními standardy v oblasti svobody vyjadřování a shromažďování a ochrany lidských práv; žádá malajské orgány, aby usnadňovaly pokojné shromažďování a v celé zemi zaručily bezpečnost všech účastníků a jejich svobodu vyjadřování;

6. naléhavě vyzývá ke zřízení nezávislé komise pro stížnosti na policii a nesprávné chování policie, jež v roce 2005 doporučila policejní vyšetřovací komise, s cílem vyšetřit údajné mučení a úmrtí v policejní vazbě;

7. zdůrazňuje význam nezávislého a transparentního vyšetření nařčení z korupce a úplné spolupráce s vyšetřovateli; naléhavě vyzývá malajskou vládu, aby se vyvarovala vyvíjení tlaku na malajskou protikorupční komisi a na sdělovací prostředky;

8. hluboce lituje posilování skupin přesvědčených o své nadřazenosti, což dále přispívá ke vzniku etnického napětí;

9. vybízí malajskou vládu, aby zahájila dialog s opozičními stranami a aktéry občanské společnosti;

10. žádá malajskou vládu, aby ratifikovala klíčové mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv, jako jsou Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, úmluva MOP č. 169, Římský statut Mezinárodního trestního soudu a Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a její opční protokol;

11. žádá malajskou vládu, aby rozšířila stálé pozvání na všechny zvláštní postupy OSN, což umožní zvláštním zpravodajům navštívit Malajsii bez nutnosti žádat o pozvání;

12. opakuje své stanovisko, že trest smrti je krutým, nelidským a ponižujícím zacházením, a žádá Malajsii, aby jako první krok k jeho zrušení pro všechny trestné činy zavedla moratorium na jeho vykonávání a aby všechny tresti smrti zmírnila na tresty odnětí svobody;

13. žádá EU a její členské státy, aby v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva koordinovaly politiky vůči Malajsii s cílem podnítit všemi dostupnými prostředky reformy výše uvedených znepokojivých otázek, a to i na úrovni OSN, kde je Malajsie v letech 2015–2016 nestálým členem Rady bezpečnosti;

14. naléhavě vyzývá Delegaci EU v Malajsii, aby vystupňovala úsilí o financování projektů týkajících se svobody vyjadřování a reforem represivních zákonů a aby využívala vhodné nástroje na ochranu obhájců lidských práv, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; naléhavě vyzývá ke stažení zákona proti sodomii a žádá ESVČ, aby v souladu s pokyny EU pro podporu a ochranu uplatňování všech lidských práv osob LGBTI vystupňovala svou činnost, pokud jde o práva osob LGBTI v Malajsii, neboť tyto osoby jsou vystaveny násilí a pronásledování, a aby se zvláště zaměřila na dekriminalizaci homosexuality a transgenderismu;

15. znovu potvrzuje význam politického dialogu mezi EU a ASEAN o lidských právech, jenž je užitečným nástrojem k výměně osvědčených postupů a k podpoře iniciativ, jejichž cílem je budování kapacit;

16. žádá Komisi, aby zajistila, aby byly otázky lidských práv řádně zohledňovány při budoucích jednáních o dohodě o volném obchodu a dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, parlamentu a vládě Malajsie, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských států ASEAN.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0022.