Usnesení Evropského parlamentu o Indonésii, především o případu Hosey Yeima a Ismaele Aluy

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Indonésii, především na unesení ze dne 26. února 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé, s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob(1),

– s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Indonésií, která vstoupila v platnost dne 1. května 2014,

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 23. května 2015 o dalších možných popravách v Indonésii,

– s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 27. července 2016 o plánovaných popravách v Indonésii,

– s ohledem na šestý dialog o lidských právech mezi EU a Indonésií, který proběhl dne 28. června 2016,

– s ohledem na prohlášení z Bangkoku týkající se podpory globálního partnerství ASEAN-EU v oblasti společných strategických cílů ze dne 14. října 2016,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech, kterou Indonésie ratifikovala v roce 2006,

– s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1987,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, třetí největší demokracií, největší převážně muslimskou zemí s milióny vyznavačů dalších náboženství a různorodou společností, která čítá 255 milionů obyvatel různých etnik, jazyků a kultur;

B. vzhledem k tomu, že Indonésie je důležitým partnerem EU; vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Indonésii, která je členskou zemí G20, jsou silné; vzhledem k tomu, že EU a Indonésie sdílejí stejné hodnoty, pokud jde o lidská práva, správu věcí veřejných a demokracii;

C. vzhledem k tomu, že během prvního strategického dialogu na ministerské úrovni (8. dubna 2016) ministryně zahraničních věcí Indonésie a místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie společně oznámily své rozhodnutí „posunout vztahy mezi EU a Indonésií na novou úroveň partnerství“;

D. vzhledem k tomu, že dne 19. prosince 2016 byli dva papuánští političtí aktivisté, Hosea Yimo a Ismael Alua, na základě indonéského trestního zákoníku zatčeni a obviněni ze „vzpoury“ kvůli pokojným politickým činnostem; vzhledem k tomu, že Hosey Yeimo a Ismael Alua byli dne 11. ledna 2017 propuštěni na kauci; vzhledem k tomu, že soudní řízení v tomto případě pokračuje; vzhledem k tomu, že budou-li tito aktivisté uznáni vinnými, mohou čelit doživotnímu odnětí svobody;

E. vzhledem k tomu, že prezident Joko Widodo přislíbil Papuáncům změnu, na jejímž počátku bude zahájen „otevřený dialog ohledně lepší Papuy“, a zavázal se, že bude zastaveno neúměrné užívání síly a porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že prezident navštívil Papuu od svého zvolení v roce 2014 čtyřikrát; vzhledem k tomu, že nedávno, jakožto gesto politického smíru, nařídil, aby byl propuštěn velký počet papuánských vězňů;

F. vzhledem k tomu, že guvernér Jakarty Basuki Tjahaja Purnama, známější pod přezdívkou Ahok, byl obžalován a je proti němu vedeno soudní řízení, neboť jej několik náboženských skupin obvinilo z urážky islámu; vzhledem k tomu, že od října 2016 se uskutečnily tři manifestace požadující uvěznění Ahoka, které organizovala koalice islamistických skupin nazvaná Národní hnutí za ochranu fatvy Národní rady islámských duchovních (GNPF-MUI), včetně členů Fronty ochránců islámu (FPI);

G. vzhledem k tomu, že svoboda myšlení, svoboda pokojného shromažďování a sdružování, svoboda náboženství, zákaz svévolného zatčení nebo zadržení a zákaz mučení patří mezi základní a nezcizitelné svobody a práva;

H. vzhledem k tomu, že Indonésie obnovila v roce 2013 trest smrti a řadu odsouzených popravila;

1. váží si silného vztahu mezi EU a Indonésií a znovu připomíná význam pevných a dlouhodobých politických, hospodářských a kulturních vazeb mezi oběma stranami;

2. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v Indonésii narůstá nesnášenlivost vůči etnickým, náboženským a sexuálním menšinám; důrazně odsuzuje veškeré násilné činy páchané na menšinách a jejich pronásledování a zastrašování a beztrestnost osob, které se takovýchto činů dopouštějí, a odsuzuje narůstající zneužívání stávajících předpisů k diskriminaci, stíhání a věznění příslušníků náboženských menšin a tradičních náboženství a etnických a sexuálních menšin;

3. vítá poznatky Indonésie, pokud jde o boj proti násilnému extremizmu, a její zkušenosti v tomto směru, které získala podporou tolerantní společnosti a mezináboženského dialogu; bere na vědomí úsilí Indonésie o udržení demokracie v zemi, dodržování lidských práv a uvědomování si své „jednoty v rozmanitosti“; zdůrazňuje, že je třeba zajistit ochranu všech lidských práv, zejména práv menšin a zranitelných skupin, a zajistit zákaz jejich diskriminace při uplatňování svobody náboženského vyznání či přesvědčení, myšlení, projevu, sdružování a práva na pokojné shromažďování;

4. vítá pokračující dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Indonésií, který byl zahájen v roce 2010; vítá úzkou spolupráci mezi EU a Indonésií v široké škále otázek; zdůrazňuje, že se EU a Indonésie dohodly na realizaci konkrétních projektů spolupráce v celé řadě oblastí, zahrnujících mimo jiné přístup ke spravedlnosti a politiku v oblasti trestního práva, boj proti násilnému extremismu, práva migrantů, práva v oblasti podnikání a lidská práva nebo práva osob se zdravotním postižením a osob náležejících k menšinám a zranitelným skupinám obyvatel;

5. připomíná, že zlepšování situace v oblasti lidských práv v Indonésii je jednou z priorit dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Indonésií;

6. vítá dobré vztahy mezi Indonésií a jejími sousedy a její aktivní angažovanost ve prospěch OSN;

7. vyzývá indonéskou vládu, aby přijala veškerá opatření nezbytná pro to, aby byla chráněna práva pokojných aktivistů, a aby zajistila vytvoření příznivého prostředí pro uplatňování svobody projevu a práva na pokojnou demonstraci;

8. vítá, že Hosea Yeimo a Ismael Alua byli dne 11. ledna 2017 propuštění na kauci; bere na vědomí, že soudní řízení v tomto případu bude pokračovat; vyzývá delegaci EU v Indonésii, aby soudní řízení sledovala;

9. žádá indonéské úřady, aby zvážily stažení obvinění proti Hoseu Yeimovi, Ismaelu Aluovi a dalším vězňům svědomí, proti nimž byla vznesena obvinění kvůli pokojnému uplatňování jejich práva na svobodu projevu;

10. naléhavě vyzývá indonéské a místní orgány v Papui, aby přijaly okamžitá a účinná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany pokojných politických aktivistů při uplatňování jejich práv; vyzývá orgány, aby zajistily, aby obyvatelé Papuy mohli svobodně vyjadřovat své myšlenky a názory, aniž by se museli obávat postihu, zastrašování nebo odvety;

11. rozhodně odsuzuje veškeré projevy násilí nebo teroru a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí;

12. se znepokojením bere na vědomí obvinění z rouhání vznesené proti Ahokovi; zdůrazňuje, že svoboda projevu a svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání jsou chráněny mezinárodními právními předpisy v oblasti lidských práv;

13. vyzývá indonéské orgány, aby zrušily ustanovení článku 156 a čl. 156 písm. a) trestního zákoníku země, odstranily ustanovení týkající se rouhání v současném návrhu zákona o revizi trestního zákoníku (RUU Revisi KUHP), zákoně o elektronických informacích a transakcích a zákonech o rebelii (zejména články 106 a 110 indonéského trestního zákoníku), a aby uvedly všechny právní předpisy do souladu se závazky Indonésie podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženského vyznání, rovnost před zákonem, zákaz diskriminace a právo na svobodu projevu a veřejné shromažďování; poukazuje na to, že za „hanobení“ mohou být lidé uvězněni až na dobu pěti let;

14. zdůrazňuje, že je třeba, aby indonéská vláda chránila tradiční náboženskou toleranci a pluralitu země tím, že bude vyšetřovat, zatýkat a stíhat jednotlivce nebo skupiny, které diskriminují náboženské komunity nebo páchají proti nim násilné činy;

15. je znepokojen narůstající rétorikou namířenou proti osobám LGBTI, v jejímž důsledku dochází k četným výhrůžkám a násilným útokům na nevládní organizace, aktivisty a jednotlivce působící v komunitě LGBTI; vyzývá vládu a zákonodárce, aby upustili od dalšího omezování práv osob LGBTI a zajistili jejich právo na svobodu projevu a shromažďování;

16. vyjadřuje politování nad obnovením trestu smrti; vyzývá orgány, aby zavedly moratorium na vykonávání všech poprav s cílem trest smrti zrušit;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Indonésie, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, Mezivládní komisi sdružení ASEAN pro lidská práva a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0141.