Usnesení Evropského parlamentu o doložce o vzájemné obraně

Společný návrh usnesení předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:

Evropský parlament,

– s ohledem na hlavu V Smlouvy o Evropské unii (SEU), a zejména na čl. 42 odst. 7 této smlouvy,

– s ohledem na čl. 2 odst. 4 a článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o doložkách EU o vzájemné obraně a solidaritě: politický a operační rozměr(1),

– s ohledem na Chartu Organizace spojených národů, a zejména na ustanovení kapitoly VII a článku 51 této charty,

– s ohledem na prohlášení prezidenta Francouzské republiky před francouzským parlamentem ze dne 16. listopadu 2015, že Francie je ve válce,

– s ohledem na závěry týkající se obrany a bezpečnosti, které přijala Evropská rada na svém zasedání ve dnech 19.–20. prosince 2013 a 25.–26. června 2015,

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci (ministrů obrany) konaného dne 17. listopadu 2015,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že 13. listopadu 2015 došlo v Paříži k několika teroristickým útokům, které si vyžádaly životy nejméně 130 lidí více než 26 národností;

B. vzhledem k tomu, že francouzská vláda se po teroristických útocích v Paříži 13. listopadu 2015 oficiálně dovolala doložky o vzájemné obraně podle čl. 42 odst. 7 SEU;

C. vzhledem k tomu, že čl. 42 odst. 7 by měl být považován za rovnocenný článku 5 Severoatlantické smlouvy;

D. vzhledem k tomu, že solidarita, podpora a vzájemná pomoc členských států, včetně uplatnění prostředků Unie, patří mezi zásady, na nichž je Evropská unie založena;

E. vzhledem k tomu, že boj proti mezinárodnímu terorismu pokládá EU za svou prioritu a naplňování zásady solidarity vyžaduje kroky doma i v zahraničí;

F. vzhledem k tomu, že bezpečnostní a obranná architektura vymezená Smlouvami dosud nebyla vytvořena; vzhledem k tomu, že za dosahování pokroku v oblasti bezpečnosti a obrany Unie zodpovídají členské státy;

G. vzhledem k tomu, že EU musí prohloubit spolupráci s Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO) s cílem zajistit větší kompatibilitu obou rámců bezpečnostní a obranné politiky, zejména je-li některý členský stát na svém území obětí ozbrojeného napadení, mezi něž patří teroristické útoky;

H. vzhledem k tomu, že orgány EU musí k bezpečnostní a obranné politice přistupovat aktivněji a prosazovat uplatňování všech ustanovení o bezpečnostní a obranné politice zakotvených ve Smlouvách, včetně ustanovení o zvláštní úloze NATO v zajištění evropské a transatlantické bezpečnosti a obrany; vzhledem k tomu, že orgány EU musí podporovat všechny členské státy v jejich úsilí o plné provádění těchto ustanovení;

I. vzhledem k tomu, že čl. 42 odst. 6 SEU týkající se trvalé strukturované spolupráce by měl být aktivován mezi těmi státy, které si vzájemnou úzkou spolupráci přejí;

1. s velkým uspokojením vítá jednomyslnou plnou podporu Francie ze strany všech členských států; zejména vítá připravenost všech členských států poskytnout veškerou potřebnou pomoc a podporu;

2. připomíná, že doložka o vzájemné obraně byla uplatněna vůbec poprvé; domnívá se, že tento případ vytvoří precedens pro budoucí uplatnění doložky o vzájemné obraně v zájmu posílení bezpečnosti a obrany Evropy;

3. s velkým uspokojením sleduje, že poté, co se Francie dovolala doložky o vzájemné obraně, byly vyčleněny dodatečné zdroje na boj proti terorismu; vybízí všechny členské státy, aby své příspěvky zachovaly, dokud to bude třeba; oceňuje aktivní úlohu Francie v tomto společném úsilí; vybízí příslušné orgány EU, aby poskytovaly potřebnou pomoc;

4. domnívá se, že uplatnění doložek o vzájemné obraně a solidaritě podle Smluv je v první řadě politickým krokem; zdůrazňuje, že v případě uplatnění těchto doložek by měla proběhnout politická debata v Evropské radě i v Evropském parlamentu;

5. vyjadřuje obavu, že řízení pomoci v rámci doložky o vzájemné obraně na bilaterálním základě, jako v tomto případě, nebude možné u všech členských států, a proto vyzývá Evropskou radu, aby se zasadila o další rozvoj doložky o vzájemné obraně a posílení zprostředkující úlohy příslušných orgánů EU;

6. vyzývá členské státy, aby plně využily potenciál evropských orgánů; znovu vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, Radu a Komisi, aby upřesnily, jaké prostředky a postupy Unie mají být za tímto účelem využívány; žádá předložení návrhů praktických opatření a pokynů, jež zajistí kolektivní a účinnou reakci v případě, že se některý členský stát dovolává doložky o vzájemné obraně;

7. vyjadřuje však politování nad tím, že při aktivaci doložky o vzájemné obraně nebyly k dispozici analýza ani pokyny, což mělo v tomto případě za následek opatření ad hoc, řízení ad hoc a spolupráci ad hoc;

8. konstatuje, že doložka o solidaritě obsažená v článku 222 SFEU by umožnila, aby byly Francii a dalším členským státům přímo zapojeným do boje proti terorismu poskytnuty všechny relevantní prostředky EU;

9. je přesvědčen, že EU potřebuje trvalé strategické a operační civilně-vojenské velitelství, jež se bude opírat o stávající kapacity členských států a Unie a jež bude pověřeno strategickým a operačním plánováním pro případ mimořádných událostí, včetně kolektivní obrany podle čl. 42 odst. 7 a čl. 42 odst. 2 SEU a jejich budoucího uplatňování v úzké spolupráci s příslušnými strukturami NATO;

10. zastává názor, že současná aktivace čl. 42 odst. 7 SEU by měla dát podnět k uvolnění potenciálu všech ustanovení Smlouvy týkajících se bezpečnosti a obrany, u nichž by mělo být postupováno stejně;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi NATO, generálnímu tajemníkovi OSN, prezidentovi USA a ministrovi obrany USA.

(1)
Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 138.