Senátoři se ptají premiéra na dělení dotací

Senátoři se ptají premiéra na dělení dotací

 

Tisková zpráva senátora Jaromíra Štětiny

 

 

 

Senátoři Jaromír Štětina a Jan Horník (Klub otevřené demokracie) se obrátili podle jednacího řádu Senátu na předsedu vlády Mirka Topolánka s žádostí o zodpovězení otázek týkajících se dělení nenárokových dotací ze státního rozpočtu ministerstvy a poslanci.

 

Učinili jsme tak na  výzvu hnutí starostů, kteří nesouhlasí se systémem dělení dotací ze státního rozpočtu a usilují o nárokové převedení určených prostředků na obce a města,“ uvádí starosta města Boží Dar Jan Horník, nezávislý senátor. Ten dodává, že rozhořčení starostů vyvolalo zjištění médií, že těmito dotacemi jsou podporovány investice do veřejných domů anebo fotbalové kluby, v nichž hrají děti poslanců.

 

Starostové navrhují, aby téměř 30 miliard takto rozdělovaných peněz státního rozpočtu bylo převedeno přímo na obce a města. Jsem si jist, že v rámci schvalování rozpočtu obce či města by nikdo ze zastupitelů peníze na veřejný dům v jejich místě nedal. Politici a ministerští úředníci to však z Prahy mohou vědět jen stěží nebo to vůbec vědět nechtějí a přejí si zachovat svou moc,“ poukázal minulý týden předseda starostovského hnutí, starosta obce Suchá Loz na Slovácku, Petr Gazdík (tiskovou zprávu hnutí naleznete zdehttp://www.starostove-nezavisli.cz/aktuality/tiskove-zpravy ). Starostové spočítali, že by se takto rozpočty samospráv ročně navýšily až o čtvrtinu jejich příjmů. Praha by tedy získala 3 miliardy, tisícihlavá obec téměř 3 miliony na investice.

 

Senátoři se opřeli o programové prohlášení vlády Mirka Topolánka.Sama vláda si klade za jeden ze svých klíčových cílů boj s korupcí a zavázala se přijmout transparentní a korupční prostředí omezující pravidla pro dotační tituly státního rozpočtu. Proto se premiéra ptáme, jak vláda omezuje nešvary při dělení dotací,“ poukázal senátorJaromír Štětina.

 

Podle § 12 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, může senátor požadovat po každém členovi vlády informace a vysvětlení, které jsou tito povinni poskytnout do 30 dnů. Premiér by měl prostřednictvím senátorů odpovědět starostům do  10. dubna.

 

 

Otázky senátorů Jaromíra Štětiny a Jana Horníka premiérovi Mirkovi Topolánkovi stran rozdělování dotací ze státního rozpočtu:

 

 

  1. Kolik prostředků státního rozpočtu je celkem směřováno jakožto dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009 pro konečné příjemce: soukromoprávní subjekty, obce, města a kraje, neziskové organizace a další příjemce?

 

  1. Kdo jsou příjemci těchto konkrétních dotací (jednotlivé kapitoly státního rozpočtu) podle skladby státního rozpočtu na rok 2009 a na jaké konkrétní účely mají podle schváleného rozpočtu tyto prostředky směřovat? Žádáme o poskytnutí kompletního schématu poskytovaných dotačních titulů (programů) jednotlivých správců kapitol státního rozpočtu s uvedením výše alokovaných prostředků a jejich účelu. Informace nepožaduji u kapitoly 398 (VPS), programu 298220 (tzv. porcování medvěda), neboť tyto informace jsou veřejně dostupné.

 

 

 

Pavla Hájková

 

tisková mluvčí senátora Jaromíra Štětiny

tel. 776742420

 

 

 

 

V Praze dne 10. 3. 2009

 

 

 Dopis senátora Jaromíra Štětiny a Jana Horníka panu Mirkovi Topolánkovi, předsedovi vlády České republiky

 

 

 

 

Vážený pan

Ing. Mirek Topolánek

předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

 

 

 

 

Vážený pane premiére,

 

 

dovolte nám nejdříve, abychom vyjádřili radost nad úspěšným průběhem českého předsednictví  EU, na němž máte Vy, pane premiére, významný podíl.

 

Obrátila se na nás skupina starostů znepokojených se systémem dělení dotací ze státního rozpočtu, které jsou směřovány podnikatelům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům ústřední úrovně (např. státním fondům), z nichž jsou dále distribuovány v rámci jednotlivých programů. Poskytovány jsou příspěvkovým organizacím  jakožto nenárokové příjmy, o které mohou žádat a jejichž přidělení není nárokové ze zákona. Rozhořčení starostů vyvolává zjištění, že ústřední orgány státní správy těmito dotacemi podporují podezřelé „investice“ do veřejných domů a jiné podobné případy, které byly obsáhle v minulosti medializovány. Náš dotaz proto nesměřuje na mandatorní výdaje státního rozpočtu (53,7% celkových výdajů), ani na tzv. quasimandatorní výdaje ve výši 19,6% celkových výdajů státního rozpočtu.

 

Starostové považují systém rozdělování dotací ze státního rozpočtu za netransparentní a chtějí, aby podstatná část nenárokových dotací, které jsou takto rozdělovány vládou a ministerstvy, byla přerozdělena mezi všechny obce a města dle jednoduchých a rovných zásad. Podle zjištěných údajů stát jen letos rozdělí systémem nenárokových dotací ve vybraných kapitolách č. 313, 314, 315, 327, 329, 333, 334, 335, 398 v rámci členění druhových tříd 521, 631 – 635 a 690 částku přes 66 miliard (6,6% celého státního rozpočtu), přičemž podle analýzy řadu dalších dotačních prostředků ministerstva „skrývají“ do svých dalších kapitol státního rozpočtu.

 

Dovolte nám proto vznést s odkazem na ust. § 12 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, v platném znění, podle kterého může senátor požadovat po každém členovi vlády informace a vysvětlení, které jsou tito povinni poskytnout do 30 dnů, následující otázky, jejichž zodpovězení bude pro starosty velmi důležité pro další postup:

 

 

  1. Kolik prostředků státního rozpočtu je celkem směřováno jakožto dotace ze státního rozpočtu pro rok 2009 pro konečné příjemce soukromoprávní subjekty, obce, města a kraje, neziskové organizace a další příjemce?

 

  1. Kdo jsou příjemci těchto konkrétních dotací (jednotlivé kapitoly státního rozpočtu) podle skladby státního rozpočtu na rok 2009 a na jaké konkrétní účely mají podle schváleného rozpočtu tyto prostředky směřovat, když zde žádáme o poskytnutí kompletního schématu poskytovaných dotačních titulů (programů) jednotlivých správců kapitol státního rozpočtu s uvedením výše alokovaných prostředků a jejich účelu. Informace nepožadujeme u kapitoly 398 (VPS), programu 298220 (tzv. porcování medvěda), neboť tyto informace jsou veřejně dostupné.

 

 

 

Podle našeho názoru je situace čerpání nenárokových dotací ze státního rozpočtu významně nepřehledná a je žádoucí poskytnout obraz o rozsahu prostředků daňových poplatníků čerpaných tímto systémem ze státního rozpočtu. Opíráme se rovněž o programové prohlášení Vaší vlády, podle něhož si Vaše vláda klade „za jeden ze svých klíčových cílů boj s korupcí, a to i v jejích náznacích a na všech úrovních státní správy a samosprávy“ a dále se zavázala přijmout „transparentní a korupční prostředí omezující pravidla pro dotační tituly státního rozpočtu vůči rozpočtům obcí, občanských sdružení a dalších fyzických a právnických osob v rámci druhého čtení zákona o státním rozpočtu s cílem zprůhlednit a omezit praxi tzv. porcování medvěda.“

Pro starosty budou poskytnuté informace zásadní pro komplexní seznámení se s uvedenými toky státního rozpočtu.

 

Za poskytnuté informace děkujeme.

 

 

S přátelskou úctou

 

 

 

 

Jaromír Štětina                                                Jan Horník

senátor                                                             senátor, starosta Božího Daru

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

Tabulky č. 1 – 2

 

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

 

 

Tabulka č. 1 – Predikce podílu obcí a měst u druhových tříd státního rozpočtu (v tis. Kč)

 

kapitola SR gestor kapitoly druhová třída částka ze SR celkem návrh podílu obcí a měst  

zůstatek v kapitole SR

změna v %
313  Ministerstvo práce a sociálních věcí 634 531 042 371 729 159 313 -70%
314  Ministerstvo vnitra 634 109 860 76 902 32 958 -70%
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 634 1 924 398 1 924 398 0 -100%
327  Ministerstvo dopravy 634 424 268 296 988 127 280 -70%
329  Ministerstvo zemědělství 634 501 500 351 050 150 450 -70%
 333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 634 549 000 384 300 164 700 -70%
334  Ministerstvo kultury 634 507 500 355 250 152 250 -70%
335  Ministerstvo zdravotnictví 634 204 026 142 818 61 208 -70%
313  Ministerstvo práce a sociálních věcí 521 4 776 913 955 383 3 821 530 -20%
398  Akce financované z rozhod. Posl.sněmovny 690 6 000 000 6 000 000 0 -100%
315 Ministerstvo životního prostředí 690 9 753 088 1 950 618 7 802 470 -20%
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 690 2 081 995 416 399 1 665 596 -20%
327  Ministerstvo dopravy 631 2 774 113 1 387 057 1 387 057 -50%
329  Ministerstvo zemědělství 631 583 000 408 100 174 900 -70%
333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 632 646 620 452 634 193 986 -70%
327  Ministerstvo dopravy 635 845 796 592 057 253 739 -70%
333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 635 8 571 155 1 714 231 6 856 924 -20%
334  Ministerstvo kultury 635 1 187 783 831 448 356 335 -70%
327  Státní fond dopravní infrastruktury 633 33 572 253 10 071 676 23 500 577 -30%
Celkem 75 544 310 28 683 037 46 861 273 -38%

 

Vysvětlivky k popisu jednotlivých druhových tříd výdajů státního rozpočtu podle kapitol:

521 631 632 633 634 635 690
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery podnikatelským subjektům Inv. transf. neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Inv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím Ostatní kapitálové výdaje

 

(zahrnuje tzv. porcování medvěda)

 

Pozn.: Třída 521 – pouze část dotační prostředky, třída 690 tzv. porcování medvěda (predikce pro rok 2010 dle skutečnosti 2006 – volební rok)

 

 

 

Tabulka č. 2 Výdajové členění státního rozpočtu 2009 (v tis. Kč)

 

celkem

výdaje státního rozpočtu

1 152 101 697  100%
vybrané dotace a jiné výdaje dle tabulky č. 1 75 544 310 6,6%
z toho nově pro obce a města 28 683 037 2,5%
mandatorní výdaje 618 400 000 53,7%
quasimandatorní výdaje 226 306 000 19,6%
ostatní výdaje státního rozpočtu 231 851 387 20,1%