Senátor Štětina bojuje na pražském magistrátu za Útulné Strašnice

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

 

obracím se dnes na vás jako signatář petice občanského sdružení Útulné Strašnice a jako senátor za Prahu 10. Tuto petici dosud podepsalo více než 2000 občanů a dalších cca 3000 jí vyjádřilo podporu na veřejné síti Facebook.

 

Dovolte nyní stručný úvod do problematiky. Občané  Prahy 10 mě před časem požádali o podporu jejich věci, tedy protestu proti přeměně hlavního strašnického parku na rozsáhlé multifunkční sportoviště. Jde jim o zachování zeleně a vzrostlých stromů, které chrání místní obyvatele před hlukem a exhalacemi a tvoří významný prvek genia loci a místní identity. Radnice Prahy 10 zahájila koncem roku 2008 projekt Společně měníme Prahu 10, který má chvályhodný cíl konzultovat a diskutovat s obyvateli městské části úpravy veřejných prostranství. O stavbě komerčních sportovišť na místě současného parku Strašnická však radnice rozhodla mimo veřejný prostor, bez jakékoliv předběžné diskuse. Z neznámých důvodů stále odmítá projekt konzultovat i přesto, že již uznala opomenutí občanů jako své pochybení, když je eufemisticky nazvala „chybou v komunikaci“. Stavba hřišť pro tenis, míčové hry, minigolf a restaurace přitom naráží na silný odpor místních občanů, tedy těch, kteří mají nezadatelné právo se vyjadřovat k projektům změny veřejných prostranství.

 

Městská část jako investor stavby a současně i zástupce státu ve věcech správních nepochopitelným způsobem obchází správní řád, stavební zákon, zákon o obcích i platný územní plán hlavního města Prahy. Investice z obecních prostředků v deklarované hodnotě 77 miliónů korun má přitom skončit v užívání a pronájmu soukromé akciové společnosti za 1 korunu za rok. Vynakládání desítek miliónů na nepotřebný a nechtěný projekt považují občané právem za absurdní. Pokud si navíc uvědomíme, že procházíme dobou ekonomického útlumu, kdy firmy a instituce včetně magistrátu a vlády přijímají úsporná opatření a ministr financí hovoří o nutnosti omezovat i investice, jeví se přístup MČ Prahy 10 jako vysloveně trestuhodný.

Zastupitelé a radní  MČ navíc nevěnují pozornost opakovaným výzvám k zahájení standardních procesů územního a stavebního řízení v rámci kontroverzního projektu. Tato jejich neochota k diskusi a nalezení kompromisu vyvrcholila minulý týden odmítnutím projednat petici za veřejném zasedání zastupitelstva. Tento krok je v přímém rozporu hned se dvěma zákonnými normami.

 

Za prvé, se zákonem o právu petičním, který v paragrafu 5 stanoví, že (cituji) “Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.“ Toto se nestalo. Odpověď starosty V. Lipovského, kterou jste obdrželi jako jeden z dokumentů před dnešním jednání, nelze považovat za odpověď na petici v duchu zmiňovaného zákona.

 

Za druhé, a zde se obracím zejména na pana primátora Béma, zastupitelé porušili Zákon o hl.městě Praze. Ten v části hlava II, paragraf 8, říká (cituji) „Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou městské části nebo zastupitelstvem městské části; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů.“ (Konec citace.)  To znamená, že tento bod je AUTOMATICKY zařazen do programu jednání Zastupitelstva a nehlasuje se o jeho zařazení. Žádám Vás proto, pane primátore, abyste využil své pravomoci a požádal starostu Prahy 10 Vladimíra Lipovského o svolání mimořádného jednání zastupitelstva za účelem projednání zmíněné petice.

 

Dále bych rád v této souvislosti požádal pana zastupitele Marečka, aby se k dané záležitosti vyjádřil z jeho pohledu radního zodpovědného za oblast životního prostředí, který má dnes prezentovat „Koncepci péče o zeleň v hlavním městě Praze“. Ocenil bych, kdyby se vzhledem k naléhavosti celé věci vyjádřil nikoli v lhůtě 30 dnů, kterou umožňuje zákon, ale tady a teď.

 

Prosím Vás proto, pane primátore, i vás, vážení zastupitelé, apelujte v této věci na orgány státní správy a samosprávy na Praze 10 a žádejte okamžité přezkoumání a pozastavení této stavby, která jde proti přání místních i proti zdravému rozumu a která je – zejména s ohledem na současnou ekonomickou situaci – mrháním penězi daňových poplatníků. O co více by ocenili občané Prahy 10 např. výstavbu školek, kterých je na Praze 10 kritický nedostatek. Řádná diskuse k tak rozsáhlé změně veřejného prostoru je nezbytná. Naopak neexistuje žádný racionální důvod ke spěchu pro budování sportoviště. projednání.

 

Závěrem prosím o přednostní projednání zmíněné petice tak, jak to požaduje zákon, tedy jako první bod dnešního jednání.