Senátor Jaromír Štětina píše dopis americkému ministru zahraničních věcí Johnu F. Kerrymu ve věci rádia Svobodná Evropa

Vážený pan

John F. Kerry

ministr zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí USA

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

USA

 

 

  1. července 2013

 

 

Porušování lidských práv ze strany rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda v Praze by mělo být v oboustranném zájmu

České republiky a Spojených států ukončeno

 

 

 

Vážený pane Kerry,

 

 

jako ministr zahraničních věcí jste z moci úřední zároveň členem federální Vysílací rady guvernérů (BBG), která současně funguje jako korporátní správní rada rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL).BBG plní vznešené veřejné diplomatické poslání: „Informovat, zapojovat a spojovat lidi po celém světě a podporovat je v jejich úsilí o svobodu a demokracii“.Poslání RFE/RLE je posvátné stejně tak: „posilovat národy v jejich boji proti porušování lidských práv“, „podporovat demokratické hodnoty a instituce“, „posilovat občanské společnosti vytvářením demokratických hodnot“, „poskytovat vzor místním hromadně sdělovacím prostředkům…“ atd.     

 

RFE/RL vysílá ze svého ústředí v Praze ve 28 jazycích do 21 zemí. Převážnou většinu jejího redakčního personálu tvoří stovky zahraničních občanů a osob bez státní příslušnosti, kteří poctivě a upřímně uvádějí do života proklamovaná poslání RFE/RL a BBG.. Bohužel jsou však jejich vlastní pracovní a občanská práva pravidelně porušována ��“ konkrétně národnostně diskriminačními předpisy, které jsou obsaženy v korporátní pracovněprávní příručce RFE/RL. Přitom BBG, která v souladu se Zákonem z roku 1994 o mezinárodním vysílání kontroluje a řídí veškeré americké nevojenské vysílací organizace, „činí veškerá hlavní politická rozhodnutí týkající se činnosti RFE/RL.“Jak je Vám známo, RFE/RL je největší institucí americké veřejné diplomacie v zahraničí, kterou prostřednictvím BBG financuje Kongres USA.

 

Na rozdíl od jejich českých kolegů mohou být cizinci zaměstnaní u RFE/RL v Praze propuštěni kdykoli bez předchozího upozornění, z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu, přičemž důvod ukončení pracovního poměru jim může či nemusí být sdělen. Smluvní odstupné za odpracované roky je jim odepřeno, pokud nevyjádří písemný souhlas s ukončením pracovního poměru a pokud se písemně nevzdají práva odvolat se k soudu, které je v České republice nezcizitelné. Podle pracovněprávní příručky RFE/RL se české pracovní zákony na cizince nevztahují.

 

Místo toho se jednotné pracovní smlouvy odvolávají na „příslušné“ americké zákony. Americké pracovní zákony a možnosti ochrany zajišťované Federální komisí pro rovné pracovní příležitosti a americkými soudy jsou však využitelné pro americký personál RFE/RL, na cizince aplikovatelné nejsou ��“ právě z toho důvodu, že se jedná o cizince pracující pro amerického zaměstnavatele v zahraničí. Tito zahraniční zaměstnanci jsou ve skutečnosti u americké instituce veřejné diplomacie, RFE/RL, vědomě, úmyslně a cynicky umístěni do právního vzduchoprázdna.

 

Národnostně diskriminační pracovní politika, kterou RFE/RL uplatňuje v České republice, vedla nakonec k tomu, že bývalí zahraniční zaměstnanci RFE/RL, kteří odmítli akceptovat svévolné ukončení pracovního poměru výměnou za to, že by prodali svá základní lidská a občanská práva, tj. stali by se námezdní silou zbavenou veškerých svých práv, vedou vleklý soudní spor.     Kauza Arménky Anny Karapetianové, matky tří nezletilých dětí, je v současné době u Ústavního soudu České republiky. Chorvatka Snjezana Pelivanová žaluje u Evropského soudu pro lidská práva Českou republiku, jako hostitelskou zemi RFE/RL, že na svém území dovolila národností diskriminaci.

 

„Médium je zpráva“ ��“ tento půl století starý výrok Marshalla McLuhana je obzvláště pravdivý pro instituce veřejné diplomacie, jakou je RFE/RL. Její odpudivá pracovní politika, která měla za následek vleklé soudní kauzy, vyvolala silnou reakci zahraničních sdělovacích prostředků ��“ velice nepříznivou pro RFE/RL jako pro sdělovací prostředek, pro odvržené demokratické hodnoty, které má RFE/RL reprezentovat, pro důvěryhodnost americké veřejné diplomacie a nakonec i pro Českou republiku. Titulky hovoří o „zradě ideálů“, „pokrytectví“, „Guantanámo v Praze“, „porušování lidských práv“, „bezzákonnosti“, „dvojitých normách“, „ morální pohromě“, „klamu“, „cynismu“, „veřejné katastrofě místo veřejné diplomacie…“     

 

Vlivný arménský deník AZG (LID) vydávaný v několika jazycích napsal ve svém rozsáhlém článku „Kauzy Karapetianové a Pelivanové jako morální zkouška Obamovy administrativy “ toto: „Ani ten nejvychytralejší protiamerický mozek by nemohl naplánovat takovou mezinárodní mediální kampaň, která by poškodila RFE/RL a ve své podstatě obraz USA a jejich důvěryhodnost ve světě tak, jak se to podařilo této samotné americké rozhlasové stanici“.

 

Jak  BBG, tak i RFE/RL nikdy nereagovaly na negativní názory veřejnosti, o nichž se sdělovací prostředky ve svých bezpočetných zprávách zmiňovaly. Pro mě, bývalého novináře, je však očividné, že veřejná diplomacie, která ignoruje veřejné mínění, je jak velkou veřejnou katastrofou, tak i zbytečným veřejným pokrytectvím.

 

Respektovaný Český helsinský výbor (ČHV) vedený Annou Šabatovou, držitelkou Ceny OSN za obranu lidských práv (tuto cenu získali rovněž Eleanor Rooseveltová, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jimmy Carter a takové mezinárodní organizace jako Human Rights Watch a Amnesty International) a bývalou zástupkyní veřejného ochránce lidských práv České republiky, označil pracovní politiku RFE/RL za „nemorální“, jako „akt podvodu“. ČHV vyzval několikrát k ukončení soudních kauz Anny Karapetianové a Snjezany Pelivané smírným řešením. Vedení RFE/RL, BBG či jiná americká instituce na osobní dopisy Anny Šabatové a na výzvy ČHV nikdy nereagovalo.

 

Už třikrát (11. června 2009, 4. února 2010 a 7. června 2012) byla diskriminační pracovní politika RFE/RL projednávána na půdě parlamentu České republiky. A ani jedna reakce z americké strany.

 

Jsem si rovněž vědom toho, že jak vedení RFE/RL, tak i BBG systematicky ignorují otázky českých sdělovacích prostředků, žádosti o poskytnutí rozhovorů a vysvětlení ve věci pracovních praktik RFE/RL a pokračujících soudních sporů.

 

 

 

Jako člen výboru Senátu pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se odvažuji dotázat, zda je pro americké činitele a instituce ve vztahu k spřátelené a spojenecké České republice vhodný takový způsob jednání ��“ ignorovat, nevšímat si, nereagovat.

 

V roce 2000 jsem byl jako novinář působící v Putinově Rusku prohlášen za personu non grata za to, že jsem upozorňoval na porušování lidských práv. Bylo mi odmítnuto udělení vstupního víza do Lukašenkova Běloruska, kde jsem se jako český senátor chtěl setkat se zástupci politické opozice. Během soukromé cesty do Castrovy Kuby jsem se pokoušel pomoci rodinám perzekuovaných politických disidentů.

 

Dnes Vás žádám, abyste zamezil porušování lidských práv v mé vlastní zemi ze strany americké rozhlasové stanice RFE/RL, která je podřízena Vysílací radě guvernérů. Politicky jsou pod Vaší péčí. V roce 1995, když se americká RFE/RL, známá pro svoji podporou lidských práv a odhalování komunistického pokrytectví, přestěhovala z Mnichova do Prahy, nemohl nikdo předpokládat, že tato legendární organizace bude porušovat lidská a pracovní práva svých vlastních zaměstnanců na území České republiky.

 

Je tedy třeba:

 

— Okamžitě ukončit smírným řešením soudní kauzy Karapetianové a Pelivanové, které poškozují pověst České republiky a Spojených států amerických;

 

— Změnit ostudné pracovněprávní praktiky RFE/RL týkající se národnostní diskriminace.   

 

 

 

S úctou

 

 

Jaromír Štětina

 

senátor Senátu Parlamentu České republiky

 

 

 

 

 

Honorable John F. Kerry

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

U.S.A.

 

 

22 July 2013

 

 

Human Rights Violations by Radio Free Europe/Radio Liberty in Prague

Should be Stopped in Mutual Interests of the Czech Republic and theUnited States

 

 

 

Dear Mr. Kerry,

 

 

as the Secretary of State, you are also an ex officio member of the Federal Broadcasting Board of Governors (BBG), which simultaneously serves as the corporate Board of Directors for Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). BBG has a noble public diplomacy mission: “To inform, engage, and connect people around the world in support of freedom and democracy”.RFE/RL Mission Statement is equally impressive: “to empower people in their struggle against violations of human rights,” “to promote democratic values and institutions,”  “strengthen civil societies by projecting democratic values,” “provide a model for local media,” etc.

 

From its Prague headquarters, RFE/RL broadcasts in 28 languages to 21 countries. Hundreds of foreign citizens and stateless persons compose the bulk of its editorial personnel. They faithfully and sincerely pursue the proclaimed RFE/RL’s and BBG’s missions. Unfortunately, their own labor and civil rights are violated on regular basis — as a matter of nationally discriminative regulations contained in RFE/RL’s corporate Policy Manual. At that, the BBG which according to International Broadcasting Act of 1994, controls and directs all American non-military broadcasters, “makes all major policy determinations governing the operations of RFE/RL.”  As you know, RFE/RL is the largest institution of American public diplomacy abroad funded by U.S. Congress via BBG.

 

Unlike their Czech colleagues, foreigners employed by RFE/RL in Prague, can be fired at any time without previous warning; for whatever reason or without any reason; with or without being informed of the reason for employment termination. Their contractual severance compensations earned by years of service, are withheld unless they accept the terminations in writing and, also in writing, give up the inalienable in Czech Republic right of appeal to courts of law. By RFE/RL Policy Manual, Czech labor laws should not be applicable to foreigners.

 

 

 

Instead, their uniform employment agreements refer to the “applicable” American laws. However, the American labor laws and protections by the Federal Equal Employment Opportunity Commission and American courts, available to RFE/RL American personnel, are not applicable to foreigners either ��“ precisely because they are foreigners working for American employer abroad. In fact, they are knowingly, intentionally — and cynically — placed in a legal vacuum at the American institution of public diplomacy, the RFE/RL.

 

Nationally discriminative labor policies practiced by RFE/RL in the CzechRepublic, have culminated in protracted lawsuits brought by the former foreign employees of RFE/RL who refused to accept the arbitrary terminations by selling their fundamental human and civil rights, i.e. to be turned into mercenaries void of rights. They went to courts. The case of Armenian Anna Karapetian, mother of three minor children, is presently in the Czech Constitutional Court.

 

Croatian citizen Snjezana Pelivan is suing in European Court of Human Rights the Czech Republic ��“ as the RFE/RL’s host country that permitted national discrimination on its territory.

 

“The medium is the message” ��“ that half-century-old Marshall McLuhan’s maxim is especially true for institutions of public diplomacy such as RFE/RL. Its abhorrent labor policies that resulted in the ongoing  lawsuits, triggered powerful multilingual media echo — scandalous for RFE/RL as the medium, for the deceived democratic values RFE/RL is supposed to represent, for trustworthiness of American public diplomacy,  and finally, for international repute of the Czech Republic: “betrayal of ideals”,  “hypocrisy,” “Guantanamo in Prague,” “violation of human rights,” “lawlessness,” “double standards,” “moral disaster,” “fraud,” “cynicism,” “public idiocy instead of public diplomacy…”

 

Published in several languages, influential Armenian newspaper AZG(PEOPLE) in extensive article, Cases of Karapetian and Pelivan as Morality Check for Obama Administration. Radio Free Europe to Face European Court of Human Rights, wrote: “The most devious anti-American mind would not be able to design an international media campaign so devastating to RFE/RL and, by natural extension, to American image and trustworthiness abroad, as the American RFE/RL managed to cause on its own.”

 

Neither BBG nor RFE/RL ever reacted to the negative public opinion reflected by innumerous media voices. However, it is evident to me, a former journalist, that public diplomacy, which ignores public opinion, is both an expensive public disaster and worthless public hypocrisy.

 

Authoritative Czech Helsinki Committee (CHC) headed by Anna Sabatova, the United Nations Human Rights Prize winner — together with Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jimmy Carter, and such international organizations as Human Rights Watch and Amnesty International — and former vice-ombudsman of the Czech Republic, branded RFE/RL labor policies  “deceptive,” “an act of fraud.” On several occasions, CHC called to stop the court cases of Anna Karapetian and Snjezana Pelivan by amicable means. Signed by Anna Sabatova personal letters and CHC appeals were never answered by RFE/RL management, BBG, or any other American institution.

 

Three times already (June 11, 2009, February 4, 2010, June 7, 2012), RFE/RL’s discriminative labor policies were discussed at the floor of Czech Parliament. No American reaction whatsoever.

 

I am also aware that RFE/RL’s management as well as BBG, systematically ignores Czech media inquires, requests for interviews and clarifications concerning RFE/RL’s labor practices and the ongoing lawsuits.

 

 

 

As a member of Senate Committee on Foreign Affairs, Defense and Security, I dare to inquire if such a mode of operations ��“ to ignore, disregard, not to react ��“ is appropriate for American officials and institutions in relation to the friendly and allied Czech Republic.

 

 

In 2000, as a journalist reporting from Putin’s Russia, I was declared persona non grata for exposing human rights violations. To Lukashenka’sBelarus, were as a Czech senator I planed to meet representatives of political opposition, I was refused the entrée visa. On a private trip to Castro’s Cuba, I tried to be of help to the families of persecuted political dissidents.

 

Today, I am asking you to curtail violations of human rights in my own country — by American RFE/RL subordinate to BBG.  They are entrusted to you politically. In 1995, when American RFE/RL ��“ famous for its support of human rights and for unmasking communist hypocrisy — moved from Munich toPrague, nobody could foresee that this legendary organization will violate human and labor rights of its own employees at the territory of Czech Republic.

 

 

 

In practical terms:

— Karapetian’s and Pelivan’s lawsuits damaging the reputation of theCzech     Republic and the United States must be stopped at once by peaceful resolutions;

— Shameful RFE/RL labor policies of national discrimination shall be changed.

 

 

 

Sincerely yours,

 

 

 

Jaromir Stetina

 

Senator, the Senate of Parliament of the Czech Republic