Program regionální organizace TOP 09 Praha 10

PROGRAM REGIONÁLNÍ ORGANIZACE TOP 09 PRAHA 10

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 10 VE DNECH 15. A 16. 10.  2010

 

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍ ČINNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Regionální organizace TOP 09 Praha 10 podpoří stavební projekty, které jsou užitečné pro obyvatele MČ Praha 10. Chceme omezit výstavbu, která negativně ovlivňuje život našich spoluobčanů.

Dáme přednost zeleni před chaotickým rozšiřováním zástavby.

Úpravou územního plánu chceme zachovat plochy, o nichž budou moci rozhodovat budoucí generace.

Při posuzování developerských projektů zohledníme stav infrastruktury a občanské vybavenosti (dostupnost zdravotní péče, pošta, školky, školy, parky a veřejná sportoviště).

Podpoříme zachování přírodního parku Záběhlice – Hostivař (Trojmezí). Nesouhlasíme se záměrem plošné zástavby.

Odmítáme plánované rozšíření stávajících sportovišť ztrátového areálu „Gutovka“ na úkor parku.

 

BYTOVÁ POLITIKA

Podpora bydlení je základním předpokladem zamezení sociální segregace. Základní prioritou v oblasti bydlení je proto podpora jeho dostupnosti. Budeme prosazovat otevřenost, průhlednost a hospodárnost správy bytového fondu.

Bytová politika je založena na následujicích bodech:

  vytvoříme projekt sociálního bydlení a tzv. startovacích bytů, který se bude týkat  zejména seniorů a mladých rodin s nízkými příjmy. Tento projekt bude zahrnovat metodiku přidělování obecních bytů.

na základě rozboru sociálních potřeb občanů určíme počet bytů, které MČ potřebuje pro krizové situace a zajištění sociálního bydlení.

stanovíme  plán pokračování privatizace bytů. Při privatizaci budeme prosazovat nediskriminační přístup. Určíme pravidla  prodeje bytových jednotek,  o jejichž koupi nebudou mít stávající nájemci zájem.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ OBLAST A BEZPEČNOST

Sociální politikou se hlásíme k tradičním hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti. Mezigenerační solidarita, sociální soudržnost  i solidarita se slabými, nemocnými a handicapovanými jsou pro nás východiskem při návrhu principů sociální ochrany.

Podpoříme vybudování výjezdového stanoviště sanitních vozů pro celou východní část metropole.

Podpoříme znovuzavedení návštěvní lékařské služby první pomoci pro děti v Praze 10.

Zajistíme dostupnost informací o sociálních a souvisejících službách pro seniory a handicapované spoluobčany.

Podpoříme zajištění asistenčních služeb seniorům při styku s úřady.

Podpoříme rozvoj mateřských center, rodinných klubů a dalších aktivit pro rodiče a děti.

Přispějeme k řešení drogové problematiky a omezíme počet heren na území Prahy 10.

Zastavíme nákladný projekt zajištění bezpečnosti soukromou agenturou a budeme efektivněji využívat městskou policii.

 

ŠKOLSTVÍ

Top 09 považuje postupné zlepšování situace ve školství za jednu z hlavních priorit.

Navážeme na pozitivní prvky z minulosti a obohatíme je o nové poznatky a metody. Chceme mladé generaci nabídnout smysluplnou náplň volného času.

MČ Praha 10 se potýká v posledních letech s nedostatkem míst pro děti předškolního věku v mateřských školách. Řešení vidíme v lepším využívání stávajících kapacit. U vhodných objektů budeme hledat cestu jejich rozšíření formou přístaveb a rekonstrukcí.

Budeme jednat ze základními školami o možnosti umístit v jejich budovách třídy s předškoláky.

Podpoříme projekty soukromých mateřských škol, miniškolek či podnikových mateřských center.

Podpoříme projekty směřující k prevenci rizikových forem chování a zlepšení mezilidských vztahů ve školním prostředí.

Udržíme síť školních jídelen a zachováme úroveň kvality jimi poskytovaných služeb.

Máme zájem na zachování provozu školních družin a školských klubů, které poskytují mladým lidem smysluplnou činnost.

Budeme pokračovat ve zřizování a rekonstrukci dětských a sportovních hřišť. Vytipujeme vhodné nové lokality pro vybudování bezúdržbových a dětských dopravních hřišť. Zajistíme ochranu sportovních areálů před vandalismem.

 

 

KULTURA

Budeme prosazovat zprůhlednění grantové politiky v oblasti kultury. Navrhujeme proto v rámci dotačního programu určit kulturní oblasti, které hodlá ZMČ v nadcházejícím období podporovat (např. jediný stálý divadelní soubor Prahy 10 – Strašnické divadlo).

Navrhujeme  zmapovat stav nemovitých kulturních památek v Praze 10 a vyhodnotit nutnost jejich oprav. Našim cílem je podnítit jejich vlastníky k citlivé rekonstrukci i údržbě a současně jim pomoci se zvýšenými náklady spojenými s památkovou ochranou.

Při rozhodování o KD Eden zvážíme smysluplnost dalších investic do jeho rekonstrukce. Budou-li neúnosné, prosadíme jeho likvidaci.

Z vršovického zámečku chceme vybudovat kulturní a komunitní centrum.

 

BOJ S KORUPCÍ

I když víme, že korupci lze zastavit velice jednoduše – nebrat úplatky – navrhujeme tato opatření:

TOP 09 chce zásadně změnit situaci při přidělování veřejných zakázek.

Zveřejníme zakázky na internetu, kde budou přístupné širokému okruhu uchazečů. Výběrového řízení by se mělo vždy účastnit více uchazečů.

Zamezíme bezdůvodnému používání omezujících kritérií.

Obálky s nabídkami budou otevírány veřejně a nabízené ceny zaprotokolovány.

Nabídky budou hodnotit vylosovaní hodnotitelé a svá hodnocení musí zveřejnit.

Budeme rozhodovat i o podlimitních zakázkách.

Zveřejníme zrušené veřejné zakázky včetně důvodů jejich zrušení.

Budeme porovnávat výdaje jednotlivých městských částí u srovnatelných dodávek prací a služeb s cílem jejich optimalizace (např. údržba zeleně či chodníků).

Budeme kontrolovat čerpání rozpočtů jednotlivých projektů.

Zamezit korupci chceme i přímou správou majetku MČ a zveřejňováním informací o jeho správě.