Petr Uhl píše senátorovi Štětinovi

Vážený pane senátore, obrátil jste se na mne s prosbou o podporu petice Zrušme komunisty, kterou v Senátu chystáte při přípravě zákonné úpravy, která by zakazovala -pod trestem odnětí svobody – používání slova »komunistický« v názvech a programech politických stran. Petice se ale nazývá Zrušme komunisty, a ne Zakažme slovo »komunistický«. Po tolika rušeních cca 70 posledních let lze jen hádat, zda chcete »zrušit« jen členy KSČM, nebo také její voliče.

Nebyl jsem nikdy v KSČ, ani v KSČM a k dnešnímu programu i praxi KSČM mám četné výhrady, hlavně k prvkům germanofobního a eurofobního národovectví a kvůli tomu, že se tato strana za 15 let nepokusila o analýzu stalinismu a normalizace. Ale žádné výzvy nebo sympatie k násilí, rasismu či potlačování práv a svobod občanů ani k odstraňování demokratického pořádku lidských práv v programu ani v praxi KSČM nenacházím. Nejsem sám, nikdo dosud na takové jevy konkrétně nepoukázal. Dovozovat z notoriety, že se KSČ hlásila k diktatuře proletariátu a třídnímu boji, závěr, že dnešní KSČM činí totéž co KSČ, a že tím vyzývá k násilí, je zlovolný nesmysl.

Jsme vrstevníci, pane Štětino. Protože jsem byl za organizovaný a cílevědomý odpor proti normalizaci KSČ a proti předlistopadovému režimu v letech 1969-1989 celkem devět let vězněn, zajímám se o minulost svých spoluobčanů, zvláště těch, kteří dnes chtějí nějak mimosoudně trestat, lustrovat, vylučovat nebo jinak se vyrovnávat se svou minulostí. Vdobě, kdy jsem byl ve vězení, jste Vy, pane Štětino, jako účastník mnoha dobrodružných vodáckých expedic ve světě sjížděl různé řeky ve světě, jezdil i do SSSR a působil v letech 19781979, kdy Chartu 1977 stíhala nejtvrdší perzekuce a státní moc inscenovala s námi soudní proces, jako prospektor v Íránu. Chápu, že se potřebujete vyrovnat se svou minulostí. Nechápu ale, proč k podpoře petice za toto vyrovnání vyzýváte mne.

Nemyslím si, že komunisté v naší zemi jsou stejným ohrožením demokracie jako byli kdysi nacisté, jak uvádíte doslova ve své petici. Naopak si myslím, že demokracii v naší zemi – a také kdekoliv jinde – vždy ohrožovali a ohrožují ti, kdo zakazovali nebo chtěli zrušit nějaké náboženství, víru či nevíru, národnost, rasu, společenskou třídu nebo zakázat mírumilovné, tedy násilí či diskriminaci nepropagující politické či filozofické postoje, ať už tyto zákazy a postihy směřovaly vůči nějaké církvi a duchovenstvu, kulakům a buržoazii, nebo třeba jen český národ zrazujícím liberálům za druhé republiky v letech 1938-1939 nebo později proti skautu. Pokud pak stoupenci zákazů usilovali přímo o zrušení příslušníků náboženských, etnických, politických či sociálních skupin, a za tím účelem je vyháněli (Němce), asimilovali (Romy) nebo perzekvovali (od kněží a poúnorové opozice, přes vyloučené komunisty až po chartisty), dopouštěli se závažného protispolečenského a podle dnešních zákonů i trestně postižitelného jednání. Toto dědictví českou i evropskou společnost dodnes zatěžuje, a to bez ohledu na to, jednala-li takto před staletími katolická církev, před druhou světovou válkou čeští fašisté, za okupace němečtí nacisté a jejich kolaboranti či po válce čs. státní orgány nebo KSČ. Obávám se, že obdobně by nás mohla zatížit i Vaše výzva »Zrušme komunisty«.

Vaše iniciativa mi je o to nepříjemnější, že jste byl za senátora zvolen za Stranu zelených (aniž jste jejím členem). Jsem členem Strany zelených už více než dva roky, a obávám se že zjevná protiústavnost a protiprávnost Vaší petice a návrhu na novou zákonnou iniciativu, postihující užívání slova »komunistický«, může tuto stranu u veřejnosti poškodit. Rád bych proto, aby se vědělo, že Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených, která i nadále hodlá soutěžit se všemi politickými stranami, KSČM nevyjímaje, ve svobodných volbách. (text dopisu byl zaslán redakci Haló novin)