Novela o zákazu propagace komunismu a nacismu a jejich symbolů

Co konkrétně obnáší vámi navrhovaná novela o zákazu propagace nacismu, komunismu a jejich symbolů?

 

V současné době Trestní zákon České republiky předpokládá v § 260 trestnost propagace hnutí, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Formulace je  obecná a nereflektuje prudký nárůst extrémních neonacistických a komunistických sil v zemi v posledních letech.  Nová úprava  § 260 nyní říká explicitně, že je mj. trestná propagace komunismu a nacismu. Symboly jsou tu pojmenovány. Jsou to například  nacistické symboly jako hákový kříž či označení SS, nacistický pozdrav zvednutou pravicí, komunistický symbol srpu a kladiva, komunistický symbol rudé pěticípé hvězdy. Navrhovatelé vycházeli ze zkušenosti, které mají se zákazem symbolů jiné bývalé satelity SSSR, jako jsou například Litva, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko.

 

Jaké iniciativy vás vedly k navrhnutí této novely? Kdo ji v politické sféře podporuje a komu se naopak nelíbí?

 

Návrh této novely předložilo pět senátorů, členů senátního Klubu otevřené demokracie. Důležitým impulsem k jejich rozhodnutí byla významná občanská iniciativa představovaná peticí www.zrusmekomunisty.cz, kterou k dnešnímu dni podepsalo přibližně 74 000 občanů České republiky. Petice přímo oslovuje poslance a senátory českého parlamentu, poukazuje na aktivizaci extrémních neonacistických a komunistických sil a vyzývá zákonodárce, aby zakázali veřejné používání symbolů totalitních systémů.  Novela reaguje i na opakující se požadavky policie a státních zástupců, kteří by uvítali jasné vyjádření, které symboly nelze užívat.

 

Novelu schválil Senát letos 20. září v prvním čtení. Je postoupena do výborů a pokud ji poté schválí Senát, postoupí do Poslanecké sněmovny. Zákaz propagace komunismu a nacismu schválil český Senát již vloni, ale Poslaneckou sněmovnou. neprošel. Proti byli komunisté a sociální demokraté.

 

Jak by tato novela ovlivnila působení KSČM v České republice?

 

Pokud by novela prošla a podepsal by ji prezident, znamenalo by to  jasný signál, že se česká společnost konečně odhodlala definitivě se vyrovnat s totalitní minulostí. Pro KSČM by novela znamenala nutnost  zbavit se označení komunistická ve svém názvu. Samotné použití tohoto názvu politické strany by totiž představovalo propagaci komunismu. Změna názvu by znamenala nutnost  nové registrace, při níž by  KSČM musela jasně ve svém programu odmítnout násilí jako prostředek dosahování svých cílů.

 

Myslíte si, že by se KSČM měla zrušit? Z jakých důvodů?

 

Sloveso zrušit má spíše politickou konotaci. Český zákon nezná pojem zrušení politické strany. Zákon o politických stranách přesně určuje, jak a za jakých okolností se politické strany rozpouštějí. Jedním z důvodů je i porušení ústavy. Rozpustit politickou stranu může podle zákona  pouze Nejvyšší správní soud, pokud se na něj s podezřením, že strana porušuje zákon, obrátí premiér či prezident státu.

 

Pátý článek Ústavy České republiky  určuje, která politická uskupení jsou přípustná: součástí politického systému mohou být pouze ty strany a hnutí, které odmítají násilí, jako způsob dosažení svých cílů. Ústavodárce nehovoří o tom, že mají zmizet ze scény strany, které používají násilí, vtěluje do ústavy prozíravě sloveso odmítají  a jasně definuje nepřípustnost pouhé presumpce násilí.  Tato přesná formulace vznikla, díky bohu, v době, kdy po Listopadu skutečně neexistovala vůle se s komunistickou minulostí vypořádat, tak jako to udělaly prakticky všechny satelity bývalé sovětské říše.  KSČM dnes ještě nepoužívá násilí, žijeme dosud v nerevoluční situaci, komunisté nezabírají majetek, nevsazují do vězení a nepozvedají ulici zcela zjevně.

Násilí však nikdy neodmítli, neodmítají a ani se k tomu  nechystají. V řadě oficiálních dokumentů, včetně těch z posledního 6. sjezdu KSČM,  se k násilí hlásí: učení Karla Marxe o násilném vyvlastnění a teroristické teze Vladimíra Lenina o násilném převzetí moci nejsou jen ideologickou či myšlenkovou platformou, ale pilířem plánovaného praktického konání českých komunistů. Ospravedlňovat  komunisty tím, že se Marx a Uljanov-Lenin přece vyučují na evropských univerzitách, je pouze klišé. Říkat, že nelze zakázat ideologii, je pak přímé nepochopení leninské poučky, že Marx je cesta, způsob, praktické řešení.  K násilí KSČM přímo vyzývá: například prostřednictvím své mládežnické organizace. O odmítnutí násilí, o němž hovoří autoři ústavy, tudíž nemůže být řeči. Komunistická strana Čech a Moravy zjevně ústavu porušuje a mělo by být proti ní postupováno v souladu se zákonem o politických stranách. Jinak budeme stále žít v právní schizofrenii.

 

Liší se ideologie KSČM od jiných levicových stran  v Evropě? Považujete její politickou platformu za nemoderní a extrémní?

 

KSČM je nejsilnější komunistickou stranou v Evropské unii a je také poslední stranou stalinského typu v Evropě. V postatě je to relikt  sovětského impéria. Od jiných evropských komunistických stran se liší zcela zásadně:

 

Komunistické strany starých zemí Evropské unie nikdy nebyly absolutně u moci a neničili svou zemi systematicky čtyřicet let jako to dělala Komunistická strana Československa. Komunistické strany starých zemí EU nekolaborovaly s okupační mocností jako to dělala KSČ, když potupně vrtěla chvostem při okupaci Československa sovětskou armádou. Komunistické strany starých zemí EU se nesnaží vytvořit  novou komunistickou internacionálu, jako to činí KSČM. Tradiční  západní evropští komunisté nevzývají k návratu k Leninovi, jako to učinil nedávno předseda KSČM Vojtěch Filip. Nehlásí se ke stalinismu jako mládežnická součást KSČM Mladí komunisté.  Nemluvě o tom, že žádná z evropských komunistických stran se nesnaží s takovou vehemencí postupovat proti evropským dokumentům odhalujícím komunismus, jako byla deklarace odsuzující komunistické režimy přijatá jako iniciativa Görana Lindblada Radou Evropy.  Tradiční evropské demokracie si neprodělaly období, kdy by jejich komunistické strany  popravovaly, zavíraly a po statisících vyháněly své vlastní občany za hranice. Komunistická strana Čech a Moravy je relikt, který nemá s moderní politickou stranou nic společného, jen se tak tváří.

 

Někteří kritici uvádějí, že novela je v její současné podobě neústavní. Máte proto tomu tvrzení argument?

 

Své tvrzení , že je novela neústavní opírají její kritici o fakt, že již v roce 1992 Ústavní soud odstranil ze zákona explicitní vyjádření trestnosti nacismu a komunismu a ustanovil obecné znění § 260 tak, jak je v zákoně znám dnes. Považují dnešní novelu za jakýsi útok proti rozhodnutí Ústavního soudu. Ustavní soud však  rozhodl jak rozhodl před tím, než parlament přijal v roce 1993 Zákon č. 198 o protiprávnosti komunistického režimu, v němž se Komunistická strana Československa prohlašuje za zločinnou. To je úplně jiná situace než v prvních třech letech po Sametové revoluci. Komunistická strana Čech a Moravy přitom nejen převzala základní část členské základny a elektorát KSČ, nýbrž je zaregistrována u Ministerstva vnitra stále jako

územní organizace Komunistické strany Československa. Tudíž se na ní zákon

č.198 vztahuje.