Nezávislí senátoři žádají kraje: neporušujte zákony!

Tisková zpráva Klubu otevřené demokracie

 

Nezávislí senátoři žádají kraje: neporušujte zákony!

Kraje obcházením zákona o regulačních poplatcích ve zdravotnictví ohrožují právní řád České republiky.

 

Senátorky a senátoři Klubu otevřené demokracie vyzývají dopisem hejtmany, krajská zastupitelstva i rady krajů, aby přestali obcházet  zákon o veřejném zdravotním pojištění i zákon o krajích ve věci náhrady regulačních poplatků občanům ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem (mimo jiné  se jedná o § 16a zákona č. 48/97 Sb., a § 17 odst.1  a odst. 6  zákona č.129/2000 Sb.).

 

Členové Klubu otevřené demokracie se cítí povinováni podat podnět příslušnému dozorovému orgánu Ministerstva vnitra dle § 82 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.

 

Klub otevřené demokracie se stejně jako nynější vedení krajů postavil proti zavedení regulačních poplatků nejen z řady důvodů věcných, ale především pro zvolený procesní způsob schválení v Senátu. Využili jsme všechny možnosti, které poskytují zákony ČR, aby tento zákon nebyl přijat. Zorganizovali jsme i podnět Ústavnímu soudu, který však neshledal  zákon v napadených ustanoveních  rozpor s Ústavou ČR (viz Pl ÚS 1/08) a o to více se cítíme oprávněni vyzvat kraje, aby respektovaly právní řád země.

 

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož součástí je i §16a zákona č. 48/97 Sb., pojednávající o regulačních poplatcích ve zdravotnictví, nesporně platí a je závazný nejen pro občany naší země, ale i pro kraje. Ústavní soud jej navíc shledal souladným s Ústavou ČR a tudíž i pro kraje pak dále nesporně platí zákon č.129/2000 Sb. o krajích.

 

Obcházení zákona krajskými samosprávami je velmi závažný problém a to ze dvou hledisek:

  1. Zřejmě způsobí neplatnost zvolené konstrukce formou darovacích smluv, neboť mimo jiné podle ustanovení § 39 Občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází. Dopad na tzv. obdarované občany, na povinnost krajů vymáhat neoprávněně vyplacené dary zpět, na vztah krajských zdravotních zařízení se zdravotními pojišťovnami, na odpovědnost orgánů kraje včetně osobní odpovědnosti majetkové a trestní nelze v tuto chvíli ani domyslet.
  2. Způsobí obrovské škody morální – jak vyžadovat dodržování zákona a jeho neobcházení občany, když volené orgány krajů vymýšlejí rafinované způsoby, jak zákon obejít a vytvořit zdání legálnosti?!

 

Obcházení platného zákona není zdůvodnitelné ani volebním vítězstvím. Prosazování politických názorů musí probíhat v souladu s Ústavou a zákony České republiky. Krajská zastupitelstva jsou vybavena zákonodárnou iniciativou, takže bylo a je možné splnit volební slib týkající se poplatků ve zdravotnictví zcela legální a zákonnou cestou.

 

 

 

V Praze dne 12.2.2009

Za Klub otevřené demokracie Soňa Paukrtová, předsedkyně