Dopisy pražskému magistrátu

Senátor Štětina dnes odeslal dva dopisy pražskému magistrátu v záležitosti přeměny pensionů pro seniory v Bohnicích, Malešicích a na Střížkově na malometrážní byty.


Senátor Štětina na schůzi s malešickými seniory

 

Dopisy senátora Jaromíra Štětiny primátorovi MUDr. Pavlu Bémovi a radnímu Jiřímu Janečkovi ve věci přeměny pensionu pro seniory v Bohnicích, Malešicích a na Střížkově na malometrážní byty. Obvatele těchto penzionů se obrátili na senátory za příslušné obvody, kde se jednotlivé penziony nacházejí, s prosbou o pomoc. Senátor Jaromír Śtětina se zůčastnil schůze těchto občanů, na které se domluvili na znění dopisů, odeslaných pražskému magistrátu. Senátor Štětina bude i nadále kauzu domovů pro seniory sledovat.

 

 

 

Vážený pan

MUDr. Pavel Bém

primátor

 

Magistrát hl. m. Prahy

Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

 

 

Vážený pane primátore,

 

 

dovoluji si Vás požádat, abyste věnoval pozornost snaze pražského Magistrátu změnit nájemní smlouvy obyvatel bývalých Domovů ��“ penzionů pro důchodce v Praze 10 Malešicích, v Praze 9 na Střížkově  a v Praze 8 Bohnicích.

Senioři těchto penzionů mne informovali, že jim pracovníci Magistrátu  předkládají k podpisu novou nájemní smlouvu, v níž má být v bodu Doba nájmu změněn statut nájmu na dobu neurčitou na statut  určité doby.

Senioři těchto domovů  se domnívají, že se toto rozhodnutí Magistrátu zásadně dotýká jejich životních jistot a přímo se obávají, že jim smlouva neposkytuje žádné záruky klidného dožití v uvedených bytech.

Sdílím obavy seniorů z Prahy 8, 9 a 10  a prosím Vás, vážený pane primátore, abyste pražským důchodcům vyšel vstříc.

Současně v příloze  přikládám kopii dopisu, který jsem v této věci adresoval radnímu panu Jiřímu  Janečkovi.

 

 

S přátelskou úctou

 

 

Jaromír Štětina

 

senátor

 

 

 

V Praze dne 13. 3. 2008

 

 

Příloha: kopie dopisu radnímu panu Jiřímu Janečkovi

 

 

 

Vážený pan

Jiří Janeček

radní

Magistrát hl.m.Prahy

Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

 

Vážený pane radní,

 

obracím se na Vás ve věci přeměny pensionu pro seniory v Bohnicích, Malešicích a na Střížkově na malometrážní byty. Na základě usnesení Rady HMP č. 1514 ze dne 9.10.2007 předložil bytový odbor MHMP několika stům seniorů nájemní smlouvy na dobu určitou, přičemž vycházel z bodu I/5 tohoto usnesení. To vzbudilo u seniorů přesvědčení, že jim magistrát GHMP neoprávněně a z pozice síly odebírá jistoty, které jim byly zajištěny dřívějšími rozhodnutími sociálního odboru téhož města, tj. hl.m. Prahy, o umístění v těchto penzionech, neboť zatím co smlouvy o soc. službách (a bydlení!), uzavřené na základě těchto rozhodnutí, vycházely z užívání na dožití, návrhy nových nájemních smluv obsahují záruky jen na dobu 9 let a podmínky setrvání v pensionu po této době nejsou přesně a jasně upraveny. Vznikla stresová situace, (máme do 9 let zemřít“ apod.), která začíná nabývat i politického charakteru.

Vedení města má samozřejmě legitimní zájem, aby nájem na dobu neurčitou při bydlení v seniorských penzionech nebyl zneužit k přechodu takového nájmu na další osoby. Občanský zákoník bohužel umožňuje výpověď z nájmu bytu jen z taxativně uvedených důvodů, kde zneužití nefiguruje.

Dovoluji si Vás, vážený pane radní,  požádat ve smyslu § 12 zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu v této záležitosti o odpověď na několik otázek s tím souvisejících.

Otázka č.1:  Je skutečně zájem města na tom, vynutit u těchto osob, které mají jen omezenou možnost obrany, uzavření smluv na dobu určitou, přestože jim město přidělilo tyto byty na dobu neurčitou? Tento přístup vyvolává zbytečné emoce, protože jej město chce prosadit bez ohledu na přesvědčení obyvatel, kteří se domnívají,  že tím město sleduje jejich vymístění z penzionů (případně i za účelem pozdějšího prodeje jednotlivých bytů) ��“ ať již tyto obavy jsou či nejsou oprávněné? Stojí městu opravdu za to postupovat z pozice síly při prosazení přijatého usnesení kvůli zcela ojedinělému riziku zneužití nájmu na dobu neurčitou?

 

Pokud je mi známo, předkládají senioři z těchto penzionů městu kompromisní návrh na řešení, odpovídající právním předpisům, který však vyžaduje úpravu přiatého usnesení.

 

Otázka č. 2: Bude město trvat na prosazení svého usnesení, přijatého zcela zřejmě bez předchozího průzkumu na místě a bez zohlednění předchozího stavu, či jste ochoten předložit radě návrh na menší úpravu tohoto usnesení, jež by stresovou situaci zažehnal?

 

Areály seniorských domovů byly koncipovány jako vzájemně provázaná zařízení, jejichž výraznou předností bylo to, že uživatelé bytů v pensionech mohli poté, co se už nemohli o sebe sami postarat, přejít bez dalších výběrových řízení do vlastního domova důchodců s plnou péčí.

 

Otázka č. 3: Je možné s touto výhodou počítat i nadále a je možné tuto skutečnost dokonce vtělit do nájemní smlouvy jako cestu, kdy nájemní vztah zanikne s garancí takového přechodu?

 

Z jednotné koncepce areálů plynula i řada dalších společných aktivit ��“ možnost využití zdravotnických a rehabilitačních služeb, možnot odběrů obědů, možnost podílet se na kulturním životě ( oblíbená „křesla pro hosty“, vystoupení amatérských souborů pro důchodce atd.), i na různých prodejních akcích. V současné době vedoucí těchto areálů ��“ např. v Malešicích ��“ odstřihli obyvatele penzionů zcela od kultury, od prodejních akcí atd.

 

Otázka č. 4 Dal magistrát k tomuto kroku pokyn či jde o individuální aktivitu jako důsledek skutečnosti, že „už k nám nepatříte“? Může magistrát jako majitel seniorských domovů dát pokyn ředitelům těchto areálů, aby tyto výhody zachovali? Nebo musí skutečně převod pensionů do bytové sféry znamenat zrušení vší této spolupráce?

 

V diskusích s bytovým odborem je seniorům zdůrazňováno, že jsou zvýhodňováni proti jiným důchodcům, kteří musí respektovat deregulaci nájemného, atd. Senioři uznávají nutnost, aby i pro ně došlo k této deregulaci, v návrhu nájemní smlouvy je tato deregulace již promítnuta. Proti tomu senioři neprotestují. Předpokládají, že deregulace bude aplikována bez ziskové složky, vzhledem k tomu, že jde o nízkopříjmovou kategorii.

 

Otázka č. 5 : Je možno do budoucna počítat s tím, že dnešní cesta deregulace, tj. v první fázi zvýšení sazeb za m2 na 50 a 60 Kč a dále indexem inflace bude zachována, pokud bude současná garnitura vedení města u moci?

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

 

senátor

 

 

 

V Praze dne 13. března 2008