Závěry zprávy Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM

Závěrečná zpráva senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA 21

 

 

 

 

 

 

Závěr a doporučení Komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola 21:

 

Závěr a doporučení Komise

 

Plénum Senátu Parlamentu České republiky uložilo svým usnesením ze dne 29.listopadu 2006  (viz kapitola 1, příloha č. 1/3) Dočasné komisi pro zkoumání ústavnosti KSČM  dva základní úkoly:

1) Prozkoumat, zda Komunistická strana Čech a Moravy řádně dodržuje zákony ve smyslu § 4 Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb.

2) Prozkoumat, zda existence Komunistické strany Čech a Moravy odpovídá Článku 5 HLAVY PRVNÍ Ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava České  republiky.

 

Komise  na svém zasedání dne 27.2.2007 schválila seznam témat, kterými se bude zabývat. Tato témata měla být zpracována v celkem 21 kapitolách závěrečné zprávy. Zadání bylo dodrženo a kapitoly byly zpracovány.  Jejich seznam uvádíme v příloze č. 21/1.

 

Cílem práce koordinátorů zprávy (senátor Jaromír Štětina, asistentka senátora Pavlína Hájková a externí spolupracovník Petr Marek) bylo shromáždit a vyhodnotit v jednotlivých kapitolách dokumenty vznášející, respektive dokládající důvodnou pochybnost ústavnosti KSČM. Tyto a další dokumenty  zabývající se činností KSČM tvoří podstatnou část celé závěrečné zprávy. Jsou značně obsáhlé a představují  stovky stran. V průběhu práce byli členové Komise (viz příloha č.21/3) a  členové konzultativní rady  (viz příloha č.21/4) průběžně informováni o vznikajících  kapitolách a jejich připomínky byly do zprávy průběžně zapracovávány.

 

Všechny kapitoly mají  podobnou strukturu :  Začínají  vysvětlujícím textem, který je ukončen krátkým závěrem. Poté následuje seznam příloh příslušné kapitoly, za ním pak vlastní dokumenty. V příloze této závěrečné kapitoly č. 21/2 jsou  uvedeny názvy získaných a sledovaných dokumentů.

 

Ze získaných a prostudovaných materiálů pak byly vybrány nejzávažnější indicie porušování zákonů ve smyslu Zákona č. 424/1991 Sb. (komise jich vybrala celkem  34) a Článku 5 Ústavy (komise jich vybrala celkem  42). Celkem Komise uvádí 76 indicií porušení zákona či Ústavy ČR Komunistickou  stranou Čech a Moravy.

 

Indicie jsou očíslovány a  na konci krátkého popisu je uvedeno, ve které části závěrečné zprávy se nacházejí příslušné důkazy. Indicie porušení Ústavy a zákonů  ve smyslu zákona 424/1991 Sb. jsou uvedeny v příloze č. 21/5 této závěrečné kapitoly.

 

Četnost a  dlouhodobé opakování  indicií porušování  Ústavy a zákonů ve smyslu zákona  č.424/1991 Sb. jsou  znepokojující a  závažné. Na jejich základě přijala  Dočasná komise pro zkoumání ústavnosti KSČM usnesení, které je přílohou č. 21/6 této kapitoly.

 

Dne 30. října 2008 přijalo plénum Senátu usnesení k Závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM. Toto usnesení je v příloze 21/7.

Zákon 424/ 1991 Sb. O politických stranách  říká v § 4, že vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují Ústavu ČR a zákony. Tentýž zákon upravuje v § 13 způsob, jak může být   ta která strana zrušena.  Může to být mj. rozhodnutím soudu o rozpuštění.  Podle  § 15 tohoto zákona toto rozhodnutí může udělat Nejvyšší správní soud na návrh vlády či  prezidenta.

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 21

 

 

 

Příloha č.21/1 Obsah závěrečné zprávy

 

Příloha č.21/2 Souhrn příloh závěrečné zprávy

 

Příloha č.21/3

 

Členové Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ��“ 14. usnesení Senátu z 1. schůze dne 29. listopadu 2006
Příloha č.21/4

 

Členové konzultativní rady ��“ usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze dne 27.2.2007
Příloha č.21/5 Seznam indícií porušování zákona a Ústavy ČR Komunistickou stranou Čech a Moravy
Příloha č.21/6 Usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM

 

Příloha č. 21/7 Usnesení Senátu k Závěrečné zprávě Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze 17. schůze dne 30. října 2008

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21/1

 

 

Obsah závěrečné zprávy

 

 

 

 

 

Obsah závěrečné zprávy

 

 

Kapitola 1

Vytýčení problému

 

Kapitola 2

Dřívější snahy o postavení KSČM mimo zákon

Protikomunistické akce

Problém 3. odboje

 

Kapitola 3

Řešení politického extremismu v ústavách některých evropských zemí

Právní úpravy v některých evropských zemích

 

Kapitola 4

KSČM jako nástupnická strana KSČ

Převedení majetku KSČ na KSČM

 

Kapitola 5

KSČM – problém registrace strany

 

Kapitola 6

Vztahy KSČM ke zločinům KSČ, problém omluvy

 

Kapitola 7

KSČM a okupace Československa armádami Varšavské smlouvy

 

Kapitola 8

KSČM a formy vlastnictví

 

Kapitola 9

KSČM a násilí

Různé výroky představitelů KSČM hraničící se zákonem nebo přestupující zákon

 

Kapitola 10

Změna trestního zákona (komunistické symboly, § 260 atd.)

 

Kapitola 11

Spolupráce KSČM  s Komunistickým svazem mládeže

 

Kapitola 12

Spolupráce KSČM se zahraničními komunistickými stranami

 

Kapitola 13

Vztahy KSČM k neonacistickým hnutím

 

 

Kapitola 14

Vztahy KSČM k jiným levicovým extremistickým hnutím

 

Kapitola 15

Personální vztahy  KSČM s KSČ, STB  a j.

 

Kapitola 16

Vztahy KSČM a její vliv na zahraniční politiku našeho státu (vliv na spojenecké závazky našeho státu)

 

Kapitola 17

  1. a VII. sjezd KSČM

 

Kapitola 18

KSČM a její mediální politika vůči antikomunismu

KSČM a falšování dějin

 

Kapitola 19

Různé analýzy KSČM

Programové dokumenty KSČM

 

Kapitola 20

Postoj KSČM k legislativním návrhům směřujícím ke zmírnění křivd a  a odškodnění obětí komunistického režimu 1948-89

 

Kapitola 21

Závěr a doporučení komise

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21/2

 

 

Seznam příloh závěrečné zprávy

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 1

 

 

 

Příloha č.1/1 Usnesení Senátu ke zřízení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze dne 2. 11. 2006
Příloha č.1/2 Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích

 

Příloha č.1/3 Usnesení Senátu k návrhu na zřízení výborů a komisí Senátu a stanovení jejich úkolů ze dne 29. 11. 2006
Příloha č.1/4 Usnesení Senátu k volbě předsedů komisí ze dne 29. 11. 2006

 

Příloha č. 1/5 Usnesení Senátu k návrhu na ustanovení členů komisí ze dne 29.11.2006
Příloha č. 1/6 Dokumenty VI. sjezdu KSČM  (15.5. 2004) –  Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V.sjezdu KSČM
Příloha č. 1/7 Manifest Komunistické strany

 

Příloha č. 1/8 Dokumenty VI. sjezdu KSČM  (15.5. 2004) – Naděje pro Českou republiku – politika KSČM pro období do VII.sjezdu
Příloha č. 1/9 Projev Miroslava Grebeníčka, předsedy KSČM, v Poslanecké sněmovně k výročí 17. listopadu
Příloha č. 1/10 Zákon o protiprávnosti komunistického režimu č. 198/1993 Sb.

 

Příloha č. 1/11 Dopis nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové senátoru Jaromíru Štětinovi ze dne 1. 8. 2005
Příloha č. 1/12 Dokumenty VII. sjezdu KSČM (květen 2008)

– deklarace o socialismu „Jiný svět je možný“, Prohlášení VII. sjezdu ke straně

Příloha č. 1/13 3. usnesení KPU KSČM – seznam témat, kterým se bude ve své činnosti komise zabývat

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 2

 

 

 

Příloha č. 2/1 Požadavek na postavení KSČ před soud (snímky z protikomunistické demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1990, časopis Reflex 18/90)
Příloha č. 2/2 Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

 

Příloha č. 2/3 Rezoluce o nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů, schválená Parlamentním shromážděním Rady Evropy

 

Příloha č. 2/4 Usnesení Senátu o podpoře rezoluce Rady Evropy

 

Příloha č. 2/5 „Ne McCarthyismu v Evropě!“ – komunistická protiakce proti rezoluci Rady Evropy
Příloha č. 2/6 Dopis bratří Mašínů Senátu 17.3. 2008 k novele zákona řešící  trestnost propagace nacismu a komunismu
Příloha č. 2/7 Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa

 

Příloha č. 2/8 Usnesení komise Senátu k posouzení ústavnosti KSČM, že vystoupení V.Filipa k 59. výročí únorového převratu, je v rozporu se zákonem
Příloha č. 2/9 Žaloba na zrušení KSČM – předběžný orientační návrh

 

Příloha č. 2/10 Podnět k podání návrhu na rozpuštění KSČM  – podnět vládě ČR podaný 8.6. 2004 skupinou občanů
Příloha č. 2/11 Petice „Zrušme komunisty !“

 

Příloha č. 2/12 Iniciativa „S komunisty se nemluví“

 

Příloha č. 2/13 Petice „S komunisty dále ne“

 

Příloha č. 2/14 Návrh Čestmíra Hofhanzla zakázat komunistickou stranu, předložený přímo v parlamentě
Příloha č. 2/15 Bývalý policejní prezident S.Novotný požádal st. zastupitelství o posouzení předvolebních klipů Strany čs. komunistů (SČK)
Příloha č. 2/16 Ústavní soud zrušil obecní vyhlášku proti komunismu, fašismu a nacismu města Červený Kostelec
Příloha č. 2/17 Ústavní soud odmítl obecně závaznou vyhlášku města Vysoké nad Jizerou „O zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu“
Příloha č. 2/18 Trestní oznámení Josefa Boušky s 20 vybranými citacemi z oficiálních materiálů či akcí KSČM
Příloha č. 2/19 Podnět P.Hanzlíka na rozpuštění KSČM

 

Příloha č. 2/20 Žalobní spis J.Kuthana pro souzení zločinů komunismu

 

Příloha č. 2/21 Podání k Ústavnímu soudu J.Lofflerové

 

Příloha č. 2/22 Akce k zákazu KS – A.Šimek

 

Příloha č. 2/23 Podání J.Honnera

 

Příloha č. 2/24 Memorandum Konfederace politických vězňů

– „S komunistickou stranou nelze vybudovat trvale demokratický stát“

Příloha č. 2/25 Zákon o zásluhách demokratického odboje

 

Příloha č. 2/26 Veřejné slyšení v Senátu k tématu „Odbojová skupina bratří Mašínů

 

Příloha č. 2/27 Připomínkové aktivity ke komunismu

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 3

 

 

 

 

Příloha č. 3/1 Regulace vzniku politických stran v EU

– informace zastoupení EU v ČR

 

Příloha č. 3/2 Zdroje ústavní úpravy odmítání násilí a postupu proti extrémním politickým silám v některých ústavách evropských států

 

Příloha č. 3/3 Právní úprava zákazu propagace komunismu a nacismu v Německu, Rakousku a v postkomunistických státech Evropy

 

Příloha č. 3/4 Zákon o protikomunistickém odboji, přijatý slovenským parlamentem

 

Příloha č. 3/5 Blahopřání k přijetí zákona o protikomunistickém odboji

 

Příloha č. 3/6 Vyjádření snah o zákaz německé neonacistické strany NPD

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 4

 

 

 

 

Příloha č. 4/1 Zákon č. 15/1990 Sb. o politických stranách

 

Příloha č. 4/2 Vystoupení místopředsedy Senátu Jiřího Lišky na senátním veřejném slyšení „Hrozba komunismu?“
Příloha č. 4/3 Tisková konference KSČ k vypořádání majetku  1990
Příloha č. 4/4 Poslanci a senátoři KSČM se musí upisovat k odvodům peněz – článek v časopisu Týden (2002)
Příloha č. 4/5 KSČM – historie po roce 1989 – webové stránky www.kscm.cz

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 5

 

 

 

 

Příloha č. 5/1 Tisková zpráva Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM z 18.1. 2007
Příloha č. 5/2 Dopis ministra vnitra I.Langera předsedovi Komise J.Štětinovi z 19.12. 2006
Příloha č. 5/3 Oznámení pro evidenci KSČM v rejstříku politických stran

 

Příloha č. 5/4 Stanovy KSČM-verze schválená sjezdem v roce 2004

 

Příloha č. 5/5 Výpis z rejstříku stran a hnutí vedeného MV

 

Příloha č. 5/6 Dopis ministra vnitra I.Langera předsedovi Komise J. Štětinovi z 16.2. 2007
Příloha č. 5/7 Právní analýza JUDr. Milana Hulíka „Je KSČM řádně registrována a existuje právně vůbec?“

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 6

 

 

 

 

Příloha č. 6/1 Dokumenty VI. sjezdu KSČM

– Zpráva o činnosti KSČM v období po V. sjezdu

Příloha č. 6/2 Prohlášení k občanům ČSSR – mimořádný sjezd KSČ, prosinec 1989

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-69 – mimořádný sjezd KSČ, prosinec 1989

Příloha č. 6/3 Stanislav Balík – KSČM a její vztah k vlastní minulosti

–  KSČM v reálné politice od roku 1989 do dnešního   dne

Příloha č. 6/4 Projev předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na mezinárodní konferenci „KSČM a další demokratické síly v boji za lidská práva a demokracii – Aktivně proti antikomunismu“
Příloha č. 6/5 Adam Drda, BBC – Poučit se u Stalina

 

Příloha č. 6/6 Komunisté oslavovali 60. výročí komunistického převratu

 

Příloha č. 6/7 Jaroslav Kojzar, Haló noviny – O vysušení bažiny senátorem Štětinou
Příloha č. 6/8 Dialog, komunistický list, č. 236 (prosinec 2007)

 

Příloha č. 6/9 Interview s Jiřím Dolejšem, místopředsedou KSČM, v BBC – o distancování se od nedemokratického počínání předlistopadové KSČ
Příloha č. 6/10 Echo, brněnský levicový občasník, 13/2005

– Ještě k těm omluvám …

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitola 7

 

 

 

Příloha č.7/1 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ
Příloha č.7/2 „V zájmu záchrany socialismu“, článek přetištěný v časopisu KSM Mladá pravda
Příloha č.7/3 Usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR

 

Příloha č.7/4 Vyjádření Výkonného výboru ÚV KSČM ke 30. výročí okupace

 

Příloha č. 7/5 KSČM podporuje odsouzeného představitele KSČ Karla Hoffmanna

 

Příloha č. 7/6 Článek Kateřiny Bayerové, členky KSČM „Minulost a budoucnost“

 

Příloha č. 7/7 Postoje funkcionářů KSČM k okupaci Sovětskou armádou ze srpna 2007
Příloha č. 7/8 Novela zákona o odškodnění obětí okupace Sovětskou armádou

 

Příloha č. 7/9 KSČM ke 40. výročí okupace Sovětskou armádou

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 8

 

 

 

 

Příloha č. 8/1 Manifest Komunistické strany

 

Příloha č. 8/2 Projev předsedy KSČM V.Filipa na mezinárodní konferenci „KSČM a další demokratické síly v boji za lidská práva a demokracii – Aktivně proti antikomunismu“
Příloha č. 8/3 Příspěvek zaslaný do Haló novin – kriticky reaguje na článek V.Filipa
Příloha č. 8/4 Hlavní referát na teoreticko-politické konferenci „O odkazu VŘSR a socialismu ve 21.století“ – autor Jiří Horák – Dialog č. 236, 2007
Příloha č. 8/5 KSČM k volbám 1946 – z analýzy KSČM zpracované analytickým týmem PKVV ČSSD
Příloha č. 8/6 Komunisté si odhlasovali Deklaraci o socialismu – reakce tisku

 

Příloha č. 8/7 Deklarace o socialismu – návrh pro VII.sjezd KSČM

 

Příloha č. 8/8 Pojem „Vlastnictví“ – webové stránky KSČM (zpracováno Teoreticko-analytickým pracovištěm (TAP))
Příloha č. 8/9 Člen rady TAP KSČM František Neužil – Problémy s reálným socialismem
Příloha č. 8/10 Místopředseda rady TAP KSČM Zdeněk Hába – Ekonomické předpoklady socialismu v globální etapě kapitalismu
Příloha č. 8/11 Dokument VI.sjezdu KSČM

– Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V.sjezdu

Příloha č. 8/12 Totalita.cz –  pronásledování a likvidace soukromého sektoru

 

Příloha č. 8/13 Vraťte nám miliardy, žádají potomci vyvlastněných českých továrníků
Příloha č. 8/14 Stát vymáhá daně vyměřené v 50.letech kulakům

 

Příloha č. 8/15 „Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy“ – sborník příspěvků z konference středoevropských ústavních soudů
Příloha č. 8/16 Zlatý fond KSČ – Lidové noviny, březen 1991

 

Příloha č. 8/17 Soud o budovu KSČM – reakce tisku

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 9

 

 

 

Příloha č.  9/1 Manifest Komunistické strany

 

Příloha č.  9/2 Černá kniha komunismu

 

Příloha č.  9/3 Údaje o obětech komunistického režimu

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR

 

Příloha č.  9/4 Listina základních práv a svobod

 

Příloha č.  9/5 Stanovisko výkonného výboru ÚV KSČM k 60.výročí únorových událostí v roce 1948

 

Příloha č.  9/6 Ústava České republiky

 

Příloha č.  9/7 Stanovy Komunistické strany Čech a Moravy

 

Příloha č.  9/8 František Rozhoň, Peklo se může opakovat

 

Příloha č.  9/9 Dokumenty VI. sjezdu KSČM  (15.5. 2004)

–  Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V.sjezdu KSČM

 

Příloha č.  9/10 Dokumenty VI. sjezdu KSČM  (15.5. 2004)

– Naděje pro Českou republiku – politika KSČM pro období do VII.sjezdu

 

Příloha č.  9/11

 

V. I. Lenin – Stát a revoluce

 

Příloha č.  9/12

 

Dmitrij Volkogonov – Lenin – počátek teroru
Příloha č.  9/13

 

Hassan Charfo –  Zločiny imperialismu, Mezinárodní konference „Komunisté a další demokratické síly za lidská práva a demokracii   v Evropě a ve světě – aktivně proti antikomunismu“

(Praha 25.-26.11. 2006)

Příloha č.  9/14

 

Projev Miroslava Grebeníčka, předsedy KSČM, k 80. výročí založení KSČ (2001)
Příloha č.  9/15

 

Projev Vojtěcha Filipa, předsedy KSČM, v předvečer 59.výročí komunistického puče (zasedání ÚV KSČM, 24. 2. 2007)
Příloha č.  9/16

 

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu č. 198/1993 Sb.

 

Příloha č.  9/17

 

http://svedectvi.host.sk. Diskuse na internetových stránkách o komunistické minulosti
Příloha č.  9/18

 

Dialog č. 196 (2004)
Příloha č.  9/19 Haló noviny, kritika TV pořadu o symbolech nacismu a komunismu

 

Příloha č. 9/20

 

„Velká říjnová socialistická revoluce – živá inspirace perspektiv lidstva“, hlavní referát na XXII. sjezdu teoreticko-politické konferenci „O odkazu VŘSR a socialismu ve 21. století“ (otištěno v listu Dialog, č. 236)

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 10

 

 

 

Příloha č. 10/1 Dopis Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové senátoru Štětinovi o postizích levicového extremizmu
Příloha č. 10/2 Návrh senátního zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění trestní  zákon (explicitní vyjádření zákazu propagace nacismu a komunismu) ; 2005
Příloha č. 10/3 Hlasování o Mejstříkově zákonu v Senátu a Poslanecké sněmovně

 

Příloha č. 10/4 Projev senátora Štětiny v Poslanecké sněmovně při projednávání Mejstříkova zákona
Příloha č. 10/5 Dopisy  senátorů J. Štětiny a M. Mejstříka poslancům, kteří nehlasovali proti novele zákona o trestnosti propagace komunismu a nacismu
Příloha č. 10/6 Projev historika Petra Blažka „Symboly komunismu“ na konferenci v Senátu v květnu 2006
Příloha č. 10/7 Návrh senátorů M.Mejstříka, R. Sequense, J. Novotného, J. Horníka a J. Štětiny senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon ; senátní tisk č. 100, 2008
Příloha č. 10/8 Detail historie senátního tisku č. 100 (zákaz propagace nacismu a komunismu, zákaz symbolů)
Příloha č. 10/9 Stenozáznam projednávání senátního tisku č. 100 z 12. schůze pléna Senátu  dne 26.3.2008 v Senátu
Příloha č. 10/10 Hlasování o změně trestního zákona (zákaz propagace nacismu a komunismu, zákaz symbolů) v Senátu
Příloha č. 10/11 Usnesení Senátu ze dne 26.3.2008 jímž se Mejstříkův zákon zamítá

 

Příloha č. 10/12 Podpora Mejstříkova zákona ze strany Naděždy Kavalírové, Josefa Mašína, Ctirada mašína a milana Paumera a vicepresidenta Parlamentního shromáždění Rady Evropy Görana Lindblada

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 11

 

 

 

Příloha č.11/1 Sídlo KSM  je v hlavní budově KSČM

 

Příloha č.11/2 Trestní oznámení senátorů Mejstříka a Štětiny na KSM

 

Příloha č.11/3 Předání trestního oznámení kriminálce

 

Příloha č.11/4 Mladí komunisté zaútočili na senátory

 

Příloha č. 11/5 Trestní oznámení Zdeňka Štefka na senátora Jaromíra Štětinu

 

Příloha č. 11/6 Podání vysvětlení senátora Jaromíra Štětiny

 

Příloha č. 11/7 Usnesení policie podle nějž se TO na senátora Jaromíra Štětinu odkládá

 

Příloha č. 11/8 Upozornění ministerstva vnitra

 

Příloha č. 11/9 Předseda KSČM Vojtěch Filip se postavil za KSM

 

Příloha č. 11/10 Znalecký posudek Zdeňka Zbořila

 

Příloha č. 11/11 Znalecký posudek Milana Kindla

 

Příloha č. 11/12 Znalecký posudek Jiřího Grospiče

 

Příloha č. 11/13 Korespondence ministerstva vnitra s KSM o rozpuštění

 

Příloha č. 11/14 Rozhodnutí ministerstva vnitra o rozpuštění KSM

 

Příloha č. 11/15 KSM prohlašuje, že se bude bránit u soudu

 

Příloha č. 11/16 Žaloba KSM na ministerstvo vnitra

 

Příloha č. 11/17 Městský soud předává věc Nejvyššímu správnímu soudu

 

Příloha č. 11/18 Ukázky z časopisu  KSM Mladá pravda

 

Příloha č. 11/19 Prohlášení k vzájemným vztahům KSM a KSČM

 

Příloha č. 11/20 Komunistický svaz mládeže v oficiálních dokumentech KSČM

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 12

 

 

 

Příloha č.12/1 Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k 90.výročí VŘSR

 

Příloha č.12/2 Hassan Charfo, vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČM

Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy

Příloha č.12/3 Vystoupení M.Grebeníčka na mezinárodní konferenci

Praha,  23.dubna 2005

Příloha č.12/4 Aktuálně k bezpečnostní a obranné politice v Evropě (projev Vojtěcha Exnera na mezinárodní konferenci, duben 2005)
Příloha č. 12/5 Tisková zpráva o mezinárodní konferenci v dubnu 2005

 

Příloha č. 12/6 Tisková zpráva KSČM o mezinárodní konferenci 25. – 26. 11. 2006

 

Příloha č. 12/7 Rezoluce solidarity s Komunistickým svazem mládeže v České republice
Příloha č. 12/8 Projev Vojtěcha Filipa na mezinárodní konferenci v Praze ve dnech 25. – 26. 11. 2006
Příloha č. 12/9 Projev Václava Exnera na konferenci 26. 11. 2006

 

Příloha č. 12/10 Projev vedoucího oddělení mezinárodních styků ÚV KSČM Hassana Charfo Zločiny imperialismu(mezinárodní konference listopad 2006)
Příloha č. 12/11 Antikomunismus v současných sdělovacích prostředcích

(Projev Moniky Hoření na mezinárodní konferenci 2006)

Příloha č. 12/12 Ota Lev: K jednomu aspektu politické atmosféry aneb komu slouží antikomunismus  (mezinárodní konference 2006)
Příloha č. 12/13 Milan Neubauer: Pro KSČM má „stalinismus“ stále zásadní význam

(Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice, 13.5.2004)

Příloha č. 12/14 Hassan Charfo: Strana, která rozdělila evropskou levici

(Haló noviny, 11. 2. 2005

Příloha č. 12/15 Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice

(Haló noviny, 5. 11. 2005)

Příloha č. 12/16 Levice musí najít společnou řeč

(Vystoupení Vojtěcha Filipa na 2.sjezdu SEL ve dnech 23.-25.11.07)

Příloha č. 12/17 Kompletní záznam Teoretické konference strategie a priority levice a možné cesty přechodu k socialismu ve světě (září 2005)
Příloha č. 12/18 Vystoupení první tajemnice ÚV KS Běloruska T.G.Goluběvové

(projev na pražské mezinárodní konferenci v roce 2006)

Příloha č. 12/19 Miroslav Mareš: Transnacionální spolupráce krajní levice v Evropě

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 13

 

 

 

 

Příloha č. 13/1 Vystoupení spisovatele Jana Beneše na senátním slyšení Hrozba komunismu? – o příbuznosti fašismu a komunismu
Příloha č. 13/2 Příspěvek v internetové diskusi – o porovnání hrozeb komunismu a nacismu
Příloha č. 13/3 Komunisté omilostnili lidického vraha Maxe Rostocka a učinili ho svým agentem
Příloha č. 13/4 Rusové nikomu nevadili, Američanů se bojíme, říkají lidé z Brd – článek v MFD
Příloha č. 13/5 Podobnost fašistické a komunistické ideologie v protiradarovém hnutí – analýza Jiřího Ashera
Příloha č. 13/6 Reportáž na neonacistických stránkách www.odpor.cz o společné demostraci neonacistických a ultralevicových hnutí proti americké radarové základně
Příloha č. 13/7 Reportáž o protestu Komunistického svazu mládeže proti základně americké protiraketové obrany
Příloha č. 13/8 Dělnická strana bere pod svá křídla neonacisty – článek ze zpravodajství Hospodářských novin (30.4. 2008)
Příloha č. 13/9 Zpravodajství o prvomájové demonstraci Dělnické strany

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 14

 

 

Příloha č. 14/1 Článek Štěpána Kotrby o Gottwaldovské platformě v komunistické straně „Mají leninističtí radikálové budoucnost v KSČM, nebo jde o řeči z hrobu?“
Příloha č. 14/2 Bombový útok na pomník obětem komunismu

 

Příloha č. 14/3 Případ Vladimíra Hučína – spolčení postkomunistického bratrstva na střední Moravě
Příloha č. 14/4 Komunistická strana Československa (gen. tajemník M. Štěpán) – výpis z rejstříku stran a hnutí u MV
Příloha č. 14/5 Prohlášení XXI.sjezdu KSČ (25.2.2006)

 

Příloha č. 14/6 Československý komunista – list ÚV KSČ

 

Příloha č. 14/7 Dopis ministra vnitra F.Bublana Klubu otevřené demokracie ze dne 24.2. 2005 – Zifčákova KSČ-ČSSP není registrována
Příloha č. 14/8 Stanovisko Odboru bezpečnostní politiky MV k subjektu KSČ – ČSSP
Příloha č. 14/9 Prohlášení L.Zifčáka k petici „Zrušme komunisty“ a k případu Davida Pěchy
Příloha č. 14/10 Socialistická organizace pracujících – česká sekce Ligy za 5.internacionálu
Příloha č. 14/11 Radikální levice a antiglobalisté – článek v časopise Reflex (2001)

 

Příloha č. 14/12 „Ruští špioni se zajímají o české extremisty“ – informace z výroční zprávy BIS
Příloha č. 14/13 Demonstrace při zasedání MMF a Světové banky v Praze

 

Příloha č. 14/14 Akce odpůrců globalizace – článek v LN (2001)

 

Příloha č. 14/15 „S revolucí na věčné časy!“ – analýza mladých lidí, kteří protestují proti NATO a kapitalismu, aktivity Humanistického hnutí a dalších organizací proti NATO
Příloha č. 14/16 Demonstrace proti válce v Iráku – informace

 

Příloha č. 14/17 Analýza Humanistického hnutí

 

Příloha č. 14/18 Zpravodaje Humanistického hnutí Zrcadlo a Narovinu, aktivity Hum. hnutí
Příloha č. 14/19 Aktivity dalších levicových organizací – Socialistické alternativy, Anarchistické federace, Humanistické aliance, Socialistické solidarity, atd.
Příloha č. 14/20 Dopisy předsedy Komise J.Štětiny řediteli BIS J.Langovi a řediteli odboru MV M.Mazelovi

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 15

 

 

 

 

Příloha č. 15/1 Analýza KSČM – “ rozbor členské a voličské základny KSČM

 

Příloha č. 15/2 Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy, sborník referátů z konference ústavních soudů
Příloha č. 15/3 „KSČM nedokáže oslovit mladé lidi, proto postupně vymírá“ – “ soubor článků o členské základně a politických bojůvkách v KSČM
Příloha č. 15/4 Svazek předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, vedeného jako agent „Falmer“ u StB
Příloha č. 15/5 Zaangažování Vojtěcha Filipa, alias agenta Falmera, v operaci StB s krycím názvem Lora – “ svazek dokumentů
Příloha č. 15/6 Vychází kniha o spolupráci šéfa komunistů Filipa s StB „Slova do větru“, autora Bořivoje Čelovkého
Příloha č. 15/7 Lustrační zákon a problematika s ním spojená -“ analýza Petra Žídka pro akademii CEVRO
Příloha č. 15/8 „Komunistické nomenklaturní špičky ani agenti StB se z veřejného života nestáhli“ – “ článek v MF Dnes
Příloha č. 15/9 Spolčování bývalých členů represivních složek aparátu komunistického režimu
Příloha č. 15/10 „Zůstávají“ – “ série článků v časopise Reflex, rok 1991, o propojenosti neformálních komunistických bratrstev
Příloha č. 15/11 „Za zásadovou, pravdivou a srozumitelnou politiku“ – články komunistického autora Václava Věrteláře v Haló novinách.
Příloha č. 15/12 Politické ambice KSČM, osud Levého bloku – rozhovor s J.Ortmanem
Příloha č. 15/13 „Bývalí marxisté vzali kapitalismus za svůj“ – články v LN o tom jak podnikají špičky komunistického režimu
Příloha č. 15/14 „Policie: Vydejte poslance-bachaře“ – případ bývalého komunistického bachaře, dnes poslance KSČM Josefa Vondrušky
Příloha č. 15/15 „Mladí ministři si s sebou přivedli staré komunisty“ – článek v LN o kariéře komunistických kádrů
Příloha č. 15/16 „Soudci z 50 let utajili své zločiny“, „Záhadná minulost justice“ – články o zametení stop po komunistické justici
Příloha č. 15/17 „Minulost pod zámkem“ – obtížná přístupnost archivů komunistického režimu
Příloha č. 15/18 Případ omluvy studentů architektury VUT v Brně z roku 1989 dřívějšímu komunistickému děkanovi Snášelovi
Příloha č. 15/19 Odložený případ represe z doby komunistického režimu

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 16

 

 

 

Příloha č. 16/1 Analýza parlamentního institutu: Odmítání radarové základny jako trestný čin velezrady, srpen 2007
Příloha č. 16/2 Propojení KSČM s hnutím Ne základnám

 

Příloha č. 16/3 Postoj KSČM k jednání USA s českou vládou o radarové základně; účast představitelů KSČM na protiradarových demonstracích
Příloha č. 16/4 Zákonodárci KSČM stvrdili svými podpisy, že nebudou hlasovat pro americký radar
Příloha č. 16/5 Různé výroky představitelů KSČM k otázce radarové stanice

 

Příloha č. 16/6 Postoj komunistických europoslanců ke Kubě

 

Příloha č. 16/7 Prohlášení komunistických a levicových stran ke Kubě, duben 2007

 

Příloha č. 16/8 Různé materiály k postoji českých komunistů ke Kubě

 

Příloha č. 16/9 Různé materiály k postoji českých komunistů ke Kosovu

 

Příloha č. 16/10 K postoji českých komunistů k Lisabonské smlouvě

 

Příloha č. 16/11 Postoj KSČM k zahraničním misím české armády

 

Příloha č. 16/12 Postoj KSČM k české účastni v NATO

 

Příloha č. 16/13 Postoj KSČM k Sýrii

 

Příloha č. 16/14 Projev vedoucího oddělení ÚV KSČM ing.H. Charfo k otázce bezpečnosti a terorismu
Příloha č. 16/15 Různé grafické materiály k zahraničně politickým otázkám a vztahu KSČM k nim
Příloha č. 16/16 Postoj KSČM ke gruzínsko-ruskému konfliktu

 

Příloha č. 16/17 Postoj KSČM k Tibetu

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 17

 

 

 

Příloha č.17/1 Přehled sjezdů KSČM

 

Příloha č.17/2 Materiály VI. sjezdu KSČM

 

Příloha č. 17/3 Materiály k vnitrostranické diskusi před VII. sjezdem

 

Příloha č. 17/4 Materiály VII. sjezdu KSČM

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 18

 

 

 

 

Příloha č. 18/1 Článek Václava Jumra „Česká antikomunistická pandemie“ I-III

 

Příloha č. 18/2 Článek Zdeňka Štefka „Žádný prostor pro antikomunismus“

 

Příloha č. 18/3 Článek Lubomíra Vacka „Antikomunismus v médiích sílí, povědomí oslabuje
Příloha č. 18/4 Článek Stanislava Mackovíka „Antikomunismus je pravicový extremismus“
Příloha č. 18/5 Článek  Marty Semelové „Antikomunismus, příčina a projevy současnosti“
Příloha č. 18/6 Projev Moniky Hoření na Mezinárodní konferenci v roce 2006

„Antikomunismus v současných českých sdělovacích prostředcích“

Příloha č. 18/7 „Aktivně proti antikomunismu“ – projev předsedy KSČM na Mezinárodní konferenci 25. 11. 2006
Příloha č. 18/8 Navzdory jejich zlobě. Článek Miroslava Grebeníčka v Haló novinách 21.11.2006
Příloha č. 18/9 Zbytečná komise šířící nenávist. Článek Vojtěcha Filipa v Haló novinách 9.2.2007
Příloha č. 18/10 Analýza historika Stanislava Balíka: KSČM a její vztah k vlastní minulosti
Příloha č. 18/11 Objektivní hodnocení dějin by měli uvítat všichni – článek Jaroslava Kojzara v Haló novinách
Příloha č. 18/12 Zákon č. 198/1993 o protiprávnosti komunistického režimu

 

Příloha č. 18/13 Říjnová revoluce a mezinárodní vztahy. Článek Hassana Charfo, vedoucího mezinárodního odd. ÚV KSČM z 11.11.2007
Příloha č. 18/14 Návrat k Leninovým myšlenkám má svůj nepopiratelný smysl. Článek Vojtěcha Filipa z 29. 4. 2007
Příloha č. 18/15 Před 55 lety zemřel Josif Vissarionovič Stalin. Článek Luboše Pravdy na stránkách KSM, www.ksm.cz
Příloha č. 18/16 Před 190 lety se narodil Karel Marx. Článek Leopolda Vejra na stránkách www.ksm.cz
Příloha č. 18/17 Jáchymov nebyl koncentrační tábor. Článek v Haló novinách 29.11.2005
Příloha č. 18/18 Různé dokumenty k Vítěznému únoru 1948

 

Příloha č. 18/19

 

Fučíkovo jméno musí být očištěno. Článek v Haló novinách ze

7. ledna 2008

Příloha č. 18/20 50. léta trochu jinak. Článek na stránkách www.kscm.cz

 

 

Příloha č. 18/21 Články k výročí 17. listopadu 1989

 

Příloha č. 18/22 Zákon o odškodnění osob odvlečených do bývalého SSSR

 

Příloha č. 18/23 Zákon o zpřístupnění svazků bývalé StB

 

Příloha č. 18/24 Stanovisko KSČM k vyznamenání bratrů Mašínů

 

Příloha č. 18/25 Stenozáznam z veřejného slyšení „Odbojová skupina bratří Mašínů“ ze dne 16. 6. 2004
Příloha č. 18/26 Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu
Příloha č. 18/27

 

Různé materiály ke zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů
Příloha č. 18/28

 

Příběhy bezpráví ��“ akce společnosti Člověk v tísni

 

Příloha č. 18/29 Různé materiály k rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy: „Potřeba mezinárodního odsouzení totalitních režimů“
Příloha č. 18/30 Berlínská konference „Vyrovnávání se s totalitní minulostí“,

18. ledna 2007

Příloha č. 18/31

 

Mezinárodní konference „Svědomí Evropy a komunismus“, 2. června 2008
Příloha č. 18/32 Pražská deklarace konference „Svědomí Evropy a komunismus“

 

Příloha č. 18/33 Stanovisko ÚV KSČM ke konferenci „Svědomí Evropy a komunismus“

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 19

 

 

 

 

Příloha č. 19/1 „Hrozba komunismu?“ – veřejné slyšení senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, uspořádané 31.května 2005
Příloha č. 19/2 Analýza KSČM – dokument pro XXXI.sjezd ČSSD

 

Příloha č. 19/3 KSČM – Kdo jsme. (prezentace na webových stránkách www.kscm.cz)
Příloha č. 19/4 Usnesení Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti KSČM proti rozsudkům OS Trutnov a KS Hradec Králové o navrácení majetku bývalé KSČ
Příloha č. 19/5 „Bojíte se socialismu?“ – model socialistické společnosti jako strategický cíl KSČM

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 20

 

 

 

 

Příloha č. 20/1 Lustrační zákon (Zákon kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích) – vládní návrh
Příloha č. 20/2 Zákon o lustracích – hlasování ve Federálním shromáždění 4.10. 1991
Příloha č. 20/3 Lustrační zákon a problematika s ním spojená – esej Petra Žídka

 

Příloha č. 20/4 Nález Ústavního soudu – zamítnutí návrhu skupiny 44 poslanců, zastoupených Zd. Jičínským, na zrušení lustračního zákona (č. 451/1991 Sb.)
Příloha č. 20/5 Zákon o mimosoudních rehabilitacích

 

Příloha č. 20/6 Rozprava ve Federálním shromáždění k zákonu o mimosoudních rehabilitacích
Příloha č. 20/7 Rozprava ve Federálním shromáždění k zákonu o trestnosti propagace komunismu, fašismu, a dalších hnutí potlačujících lidská práva
Příloha č. 20/8 Parlamentní diskuse a hlasování o zákonu o protiprávnosti komunistického režimu

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh ke kapitole 21

 

 

 

Příloha č.21/1 Obsah závěrečné zprávy

 

Příloha č.21/2 Souhrn příloh závěrečné zprávy

 

Příloha č.21/3

 

Členové Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM – 14. usnesení Senátu z 1. schůze dne 29. listopadu 2006
Příloha č.21/4

 

Členové konzultativní rady – usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze dne 27.2.2007
Příloha č.21/5 Seznam indícií porušování zákona a Ústavy ČR Komunistickou stranou Čech a Moravy
Příloha č.21/6 Usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM

 

Příloha č. 21/7 Usnesení Senátu k Závěrečné zprávě Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze 17. schůze dne 30. října 2008

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21/3

 

 

Členové Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ��“ 14. usnesení Senátu z 1. schůze dne 29. listopadu 2006

 

 

 

 

P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

 

 

  1. funkční období

14.

USNESENÍ   SENÁTU

z 1. schůze dne 29. listopadu 2006

 

k návrhu na ustavení komisí

Senát

 

ustavuje komise Senátu v tomto složení:

 

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí:

Karel Barták

Pavel Čáslava

Pavel Eybert

Tomáš Grulich

Jaromír Jermář

Josef Kalbáč

Jaroslav Kubera

Martin Mejstřík

Jan Nádvorník

Luděk Sefzig

Jitka Seitlová

Miroslav Škaloud

Otakar Veřovský

 

Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí

Václav Jehlička

Tomáš Jirsa

Josef Kalbáč

Ladislav Macák

Jiří Pospíšil

Tomáš Töpfer

 

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu:

Daniela Filipiová

Jan Hálek

Adolf Jílek

Eduard Matykiewicz

Jiří Nedoma

Alena Palečková

Igor Petrov

Božena Sekaninová

Jiří Stříteský

 

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova:

Vlastimil Balín

Václava Domšová

Jan Hajda

Jan Horník

Vítězslav Jonáš

Václav Koukal

Božena Sekaninová

Pavel Sušický

Karel Šebek

Jiří Šneberger

Josef Vaculík

Alena Venhodová

Josef Zoser

Jiří Žák

 

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

Milan Bureš

Alena Gajdůšková

Liana Janáčková

Zdeněk Janalík

Adolf Jílek

Jiří Oberfalzer

Vlastimil Sehnal

Richard Svoboda

Milan Špaček

Tomáš Töpfer

 

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury:

Jana Juřenčáková

Petr Pakosta

Soňa Paukrtová

Petr Pithart

Jiřina Rippelová

Luděk Sefzig

Jaromír Volný

Jiří Žák

 

 

Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti Komunistické strany Čech a Moravy

Vítězslav Jonáš

Josef Kalbáč

Jiří Liška

Martin Mejstřík

Bedřich Moldan

Josef Pavlata

Miroslav Škaloud

Jaromír Štětina

Josef Vaculík

 

Dočasná komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem

Tomáš Jirsa

Martin Mejstřík

Jiří Nedoma

Petr Pithart

Vlastimil Sehnal

Karel Šebek

Milan Štěch

Jaromír Štětina

 

 

 

 

 

 

Přemysl Sobotka  v. r.

předseda Senátu

 

 

Karel Barták  v. r.

ověřovatel Senátu

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21/4

 

 

Členové konzultativní rady -usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze dne 27. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

  1. funkční období

 

  1. USNESENÍ

DOČASNÉ KOMISE SENÁTU PRO POSOUZENÍ

ÚSTAVNOSTI KSČM

z 3. schůze konané dne 27. 2. 2007

 

 

 

Komise po diskusi

 

schvaluje

 

jako členy konzultativní rady tyto osobnosti:

 

Dr. Stanislav Balík

Petr Blažek

Čestmír Čejka

JUDr. Milan Hulík

JUDr. Tomáš Sokol

Dr. Pavel Žáček

Prof. Vojtěch Cepl

 

 

 

 

Jaromír Štětina, v.r.

předseda komise

 

 

 

 

Martin Mejstřík, v.r.

ověřovatel komise

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21/5

 

 

Seznam indícií porušování zákona a Ústavy ČR Komunistickou stranou Čech a Moravy

 

 

 

 

 

Indicie porušování zákonů ve smyslu Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích Komunistickou stranou Čech a Moravy (zákon č.224/1991 Sb.)

 

 

 

Indicie č. 1

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Zákon 198/1993 Sb. považuje KSČ za zločinnou organizaci.  KSČM se považuje za nástupce KSČ , čímž propaguje hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Zákon 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu v plném znění  v kapitole č.1 jako příloha č. 1/10

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 2

Naplněna podstata § 4 písm. d) zákona č.224/1991 Sb.

 

Zákon 198/1993 Sb. považuje KSČ za zločineckou organizaci, KSČM se považuje za nástupce KSČ , čímž ohrožuje mravnost.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Zákon 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu v plném znění  v kapitole č.1 jako příloha č. 1/10

–         Důkaz: kapitola č 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č.3

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok prosazující odstranění demokratických základů státu.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260,261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č.2, příloha 2/10

 

 

 

 

 

Indicie č. 4

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok kvůli výrazu obnova prosazuje návrat ke zločinnému režimu a odstranění demokratických základů státu

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260,261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

 

Indicie č. 5

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok se snaží ospravedlnit komunistické zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260,261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

 

Indicie č. 6

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok se snaží ospravedlnit komunistické genocidium.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260,261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 7

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok zejména kvůli spojením oprávněný třídní boj atakováto podoba třídního boje schvaluje potlačení rovnoprávnosti občanů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260,261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

Indicie č. 8

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok Miroslava Grebeníčka propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 9

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Výrok Evžena Smrkovského, kandidáta KSČM za volební obvod 24 propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

   –    Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/9

 

 

 

Indicie č. 10

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Text Městského výboru KSČM Ostrava propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

 

Indicie č. 11

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a. Text Městského výboru KSČM Ostrava propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 12

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Text Václava Jumra KSČM před VI.sjezdem propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

  –    Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/ 9

 

 

Indicie č. 13

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Výrok předsedkyně Pražské rady KSČM Marty Semelové propaguje režim potlačující lidská práva a svobody a snaží se ospravedlnit jeho zločiny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10 (mezi dvaceti vybranými citacemi)

  –     Důkaz: kapitola č. 6, příloha č. 6/3 (analýza Stanislava Balíka)

 

 

 

Indicie č. 14

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Výrok Stanislava Grospiče  na teoreticko-politické konferenci prosazuje potlačení rovnoprávnosti občanů a odstranění demokratických základů státu.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 15

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Výrok Stanislava Grospiče  na teoreticko-politické konferenci prosazuje odstranění demokratických základů státu.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 16

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Výrok Milana Havlíčka  na teoreticko-politické konferenci prosazuje odstranění demokratických základů státu, uchopení a držení moci zamezující druhým stranám ucházet se ústavními prostředky o moc, propaguje třídní zášť a potlačení rovnosti občanů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

   –    Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/ 9    (Příloha P)

 

 

 

Indicie č. 17

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Materiál KSČM na přelomu tisíciletí uveřejněný na webových stránkách KSČM žádá obnovu socialistické cesty rozvoje. Prosazuje odstranění demokratických základů státu, uchopení a držení moci zamezující druhým stranám ucházet se ústavními prostředky o moc, propaguje třídní zášť a potlačení rovnosti občanů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 18

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, zejména § 260, 261 a 261 a.  Materiál předsedy OV KSČM Praha-východ Milana Havlíčka žádá diktaturu proletariátu. Prosazuje odstranění demokratických základů státu, uchopení a držení moci zamezující druhým stranám ucházet se ústavními prostředky o moc, propaguje třídní zášť a potlačení rovnosti občanů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 19

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, §261 a. Člen ÚV KSČM Vojtěch Exner odmítá rezoluci Parlamentního shromáždění rady Evropy (známou také jako Lindbladova rezoluce). Tato zpráva souhrnně vyčísluje masové zločiny a genocidia, kterých se komunistické režimy dopouštěly. Vojtěch Exner se jako představitel KSČM dopouští popírání genocidia. Je dokonce organizátorem petic proti rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/4

                   kapitola č. 18, příloha 18/29

 

 

 

Indicie č. 20

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, § 261 a. Zástupce KSČM a současně 1.místopředseda strany odmítá na shromáždění komunistických stran v Bruselu 22.ledna 2006 tzv. Linbladovu rezoluci. Tato zpráva souhrnně vyčísluje masové zločiny a genocidia, kterých se komunistické režimy dopouštěly. Představitel KSČM se snaží popírat komunistická genocidia, o nichž zpráva hovoří.

 

      –      Příslušné doklady ve  zprávě:

                Znění paragrafu 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/4

 

Indicie č. 21

Naplněna podstata § 2 odst. 2 Zákona č.198/1993 o protiprávnosti komunistického režimu a podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Paragraf 2 Zákona č.198/1993 říká:

Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou podobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.

 

KSČM se k ideologii KSČ otevřeně hlásí. Například v závěrech VI.sjezdu KSČM se praví:

„KSČM nezměnila a nepovažovala za potřebné zásadně měnit svůj vztah k činnosti KSČ. Komunisté nezměnili svůj název, protože nepovažují za možné měnit zásadně svou identitu. Podstata komunistického hnutí je trvalá, přesahuje hranice minulosti i přítomnosti. Tím se také liší od ostatních politických stran.“

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

    –     Zákon 198/1993 v plném znění v kapitole č. 1, jako příloha č. 1/10

Důkaz:  kapitola 17, příloha č. 1 (Dokumenty VI.sjezdu, subkapitola KSČM se vyrovnávala s historickým dědictvím)

 

 

Indicie č. 22

Naplněna podstata § 2 odst. 2 Zákona č.198/1993 o protiprávnosti komunistického režimu a podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM je u ministerstva vnitra zaregistrována jako územní organizace Komunistické strany Československa, což je strana podle zákona 198/1993 strana zločinecká. Zločineckou organizací musí tedy přirozeně být i její územní složky.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

       –     Zákon 198/1993 v plném znění v kapitole č. 1, jako příloha č. 1/10

Důkaz: Oznámení pro evidenci KSČM v rejstříku politických stran;     kapitola 5, příloha č. 5/3

 

 

Indicie č. 23

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Deklarace o socialismu schválená jako přípravný dokument pro VII.sjezd KSČM v květnu 2008 rozdmýchává třídní nenávist mj. tvrzením:

„My komunisté jsme přesvědčeni, že globální kapitalismus ze své povahy lepší být nemůže. Společnost, která vykupuje blahobyt menšiny lidí bídou většiny, ztrácí své historické opodstatnění. Je na čase, aby odešla ze scény dříve, než její úpadkové rysy napáchají nenapravitelné škody.“

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 8/6

 

 

Indicie č. 24

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Deklarace o socialismu schválená jako přípravný dokument pro VII.sjezd KSČM v květnu 2008 rozdmýchává třídní nenávist mj. tvrzením:

Odmítáme bezpracné příjmy, příjmy ze spekulací a nepřiměřeně velké rozdíly v odměnách za práci.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 8/7

 

 

 

Indicie č. 25

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Projev Jiřího Horáka na konferenci O odkazu VŘSR a socialismu ve 21.století obsahuje věty:

Zostřuje se rozpor mezi kapitálem a prací. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků strhává dnes společnost do univerzální krize, jež zasahuje i přírodní rámec historického prostředí a hrozí tak přerůst ve všeobecnou katastrofu naší planety.

 

Rozdmýchávání třídní záště.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 8/4, časopis Dialog, článek Velká říjnová socialistická revoluce…

 

 

 

Indicie č. 26

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Základní oficiální dokument VI. sjezdu KSČM Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V.sjezdu KSČM mj.říká:

 

KSČM měla být umlčena a kriminalizována, aby nic nebránilo majetkovému převratu, nástupu  nové mocenské elity, výprodeji národního majetku a degradaci většiny občanů na pokud možno nejlevnější pracovní sílu vyspělé části Evropy.

 

Rozdmýchávání třídní záště.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č.  8/11,  Zpráva ÚV KSČM…

 

 

Indicie č. 27

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Komunistický svaz mládeže, zakázaný ministerstvem vnitra pro porušování zákonů má své ústředí a redakci svého časopisu Mladá pravda v budově ÚV KSČM na adrese Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Podporou protiprávní a zákon soustavně porušující organizace se KSČM podílí na porušování zákona.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 11, příloha č. 11/1

 

 

Indicie č. 28

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Komunistický svaz mládeže, zakázaný ministerstvem vnitra pro porušování zákonů má své ústředí a redakci svého časopisu Mladá pravda v budově ÚV KSČM na adrese Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Podporou protiprávní a zákon soustavně porušující organizace se KSČM podílí na porušování zákona.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 11, příloha č. 11/1

 

 

 

Indicie č. 29

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Komunistický svaz mládeže, zakázaný ministerstvem vnitra pro porušování zákonů zdůrazňuje v oficiálních dokumentech ze svého VII. sjezdu KSM,  že KSČM je tradičně nejbližším spojencem. Podporou protiprávní a zákon soustavně porušující organizace se KSČM podílí na porušování zákona.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 11, příloha č. 11/19

 

 

Indicie č. 30

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Komunistický svaz mládeže, zakázaný ministerstvem vnitra pro porušování zákonů je otevřeně v oficiálních dokumentech podporován Komunistickou stranou Čech a Moravy. V oficiálních dokumentech KSČM se říká: „KSČM považuje i nadále Komunistický svaz mládeže za nejbližší partnerskou organizaci, které chce poskytovat politickou a společenskou podporu i materiální pomoc při budování její organizační sítě.“Podporou protiprávní a zákon soustavně porušující organizace se KSČM podílí na porušování zákona.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 11, příloha č. 11/19

 

 

Indicie č. 31

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Komunistický svaz mládeže, zakázaný ministerstvem vnitra pro porušování zákonů je otevřeně v oficiálních dokumentech podporován Komunistickou stranou Čech a Moravy. V oficiálních dokumentech  VI. sjezdu KSČM se říká:

 

V KSM je organizováno asi 300 z 3000 mladých členů strany.

 

Podporou a přímou personální fúzí s protiprávní a zákon soustavně porušující organizací  se KSČM podílí na porušování zákona.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 11, příloha č. 11/20

 

 

Indicie č. 32

 

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

Komunistický svaz mládeže, zakázaný ministerstvem vnitra pro porušování zákonů je otevřeně v oficiálních dokumentech podporován Komunistickou stranou Čech a Moravy. V oficiálních dokumentech  VI. sjezdu KSČM se říká:

 

Spolupráce KSM s komunisty byla velice intenzívní a na solidní úrovni. KSČM poskytovala KSM pomoc finanční a materiální…

 

Finanční a materiální podporou protiprávní a zákon soustavně porušující organizace  se KSČM podílí na porušování zákona.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Zákon č.224/1991 Sb. v plném znění v kapitole č. 1  jako příloha č.1/2

–          Znění paragrafu 260, 261 a 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 11, příloha č. 11/20

 

 

 

Indicie č. 33

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, §261 a.

 

Člen ústředního výboru KSČM  Václav Jumr píše v komunistických Haló novinách:

„Dnes mediální štvaní došlo až nakonec. Nic není třeba dokazovat, vše, co se po komunistech vyplivne, je svatosvatá pravda. 30-50-60-80 a kdoví kolik miliónů ještě prý komunisté (snad ne jen ti čeští) povraždili… Kdo by to zkoumal a kdo by se zdržoval důkazy. Média proto s ochotou dobře placených pohůnků klidně hovoří o nacistické a komunistické genocidě. Ta nacistická byla již definována a odsouzena mezinárodními soudy a mezinárodním právem; tu komunistickou je třeba teprve vymyslit, ale hovořit o ní beze studu může ihned.“

 

 

 Oficiální představitel KSČM popírá komunistická genocidia.

 

      –      Příslušné doklady ve  zprávě:

                Znění paragrafu 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 18, příloha č. 18/1

 

 

 

Indicie č. 34

Naplněna podstata § 4 písm. a) zákona č.224/1991 Sb.

 

KSČM nedodržuje zákon o politických stranách porušováním trestního  zákona, § 261 a.

 

Vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČM  Hassan Charfo ve článku na serveru www.ksm.cz uvádí mj.:

 

„Slavná epocha přechodu od kapitalismu k socialismu, započatá Říjnovou revolucí pokračuje i dnes. Byly a budou úspěchy a porážky, budou se střídat období revolučního vzestupu a útlumu, ale ve svém konečném výsledku přivede tento proces vítězství socialismu v celosvětovém měřítku. Síly kapitalismu nezdolaly Říjnovou revoluci ani občanskou válkou, ani zahraniční ozbrojenou intervencí. V roce 1922 se zrodil Sovětský svaz, stát, jež téměř sedm desetiletí byl nadějí a oporou národů, bojujících za svoji svobodu.“

 

 Oficiální představitel KSČM popírá komunistické  genocidium spáchané na občanech Sovětského svazu Komunistickou stranou Sovětského svazu. Oslavováním VŘSR představitel KSČM adoruje násilnou revoluci, která přímo vedla ke genocidě řady národů bývalého SSSR.

 

      –      Příslušné doklady ve  zprávě:

                Znění paragrafu 261a trestního zákona v kapitole č. 10 zprávy;

–         Důkaz: kapitola č. 18, příloha č. 18/1

 

 

  

 

Indicie porušování čl. 5 Ústavy České republiky

 

 

 

Indicie č. 501

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Ve  veřejném vystoupení  na konferenci pořádané Obvodním výborem KSČM a obvodním výborem Praha Východ  adoruje Miroslav Bělohlávek Marxe, Lenina, Stalina a Gottwalda. Mluví o jejich přínosu  za nových podmínek třídního boje. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha č. 2/9 (příloha L k předběžnému orientační mu návrhu žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu; ukázky z knihy)

 

Indicie č. 502

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Ve  veřejném vystoupení  na konferenci pořádané Obvodním výborem KSČM a obvodním výborem Praha Východ  žádá Miroslav Bělohlávek obnovu marxisticko-leninského charakteru strany.. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 503

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Ve  veřejném vystoupení  na konferenci pořádané Obvodním výborem KSČM a obvodním výborem Praha Východ  žádá Milan Havlíček nezbytnost obrany výdobytků revoluce na základě Marxových a Stalinových tezí. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

–         Důkaz: kapitola č.2, příloha 2/10, část 20 vybraných citací

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha č. 2/9 (příloha P k předběžnému orientační mu návrhu žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu; ukázky z knihy)

Indicie č. 504

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

V projevu na 13.zasedání ÚV KSČM 24.února přednesl předseda strany projev k 59. výročí „vítězného Února“.  Vyzývá v něm, aby se strana postavila do čela revolučních procesů a stala se hegemonem společnosti. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

K tomuto projevu přijala Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM dne 27.2.2007 usnesení v němž projev předsedy KSČM považuje za porušení zákona o politických stranách a porušení čl.5 ústavy ČR. Vypracovaný posudek poukazuje na skutečnost, že se strana hlásí k Marxovi, Engelsovi a Leninovi a posuzuje význam slov o revolučních procesech.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM v kapitole  2, část 1., příloha č.2/8

–          Projev předsedy Vojtěcha Filipa ze dne 24.února 2007, kapitola 2, část 1., příloha č.2/8

–          Posudek projevu Ústavu pro soudobé dějiny , kapitola 2, část 1., příloha č.2/8

–          Podnět Petra Hanzlíka k rozpuštění KSČM, kapitola 2, část 2., příloha č.2/19

–          Stanovisko Konfederace politických věznů k projevu Vojtěcha Filipa: „Tento projev vykazuje jasné příznaky přípravy revoluce a tedy vyvrácení demokratického řádu podle stejných principů, jaké komunisté použili v únoru 1948“; kapitola 2, příloha č.2/24

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/8

 

 

Indicie č. 505

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Výrok místopředsedy Pražské rady KSČM Josefa Gottwalda, že úkolem komunistické strany je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 506

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Výrok Stanislava Grospiče. Hovoří zde o možnostech  nelegálních metod pro realizaci komunistického programu. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

 

 

Indicie č. 507

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Výrok člena ÚV KSČM Milana Špáse v článku Zakažte KSČM, Haló noviny 9.7.2004: Komunisté nejsou nebezpeční tím, že se nevzdali marxistických zásad… ale že je chtějí uskutečňovat. Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů. Oficiální představitel KSČM považuje násilné metody z způsob dosažení politických cílů KSČM.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 508

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Lenin byl velkým myslitelem. Slova Jaroslav Kojzara, Haló noviny, 23.4.2005 . Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 509

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

On line rozhovor s Vojtěchem Filipem na serveru iDnes.Výroky jsou přímou podporou násilných metod jako prostředku k dosažení politických cílů. Vojtěch Filip popírá násilí KSČ, kterou považuje KSČM za svou předchůdkyni.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 2, příloha 2/10

 

 

Indicie č. 510

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Stanovy KSČM v bodě II.Programový cíl a charakter strany uvádějí: Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz: kapitola č. 5, příloha 5/4

 

 

 

Indicie č. 511

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

KSČM neodmítá násilí KSČ z doby Gottwalda. Porušuje tím jako územní organizace KSČ ústavu. V listopadu 1996 vystoupil tehdejší poslanec a místopředseda ÚV KSČM Zdeněk Klanica na pietním aktu ke stým narozeninám Klementa Gottwalda, kterého označil za vlastence.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–         Důkaz:  Příloha č. 6/3, analýza Stanislava Balíka KSČM a vztah k vlastní minulosti.

 

 

Indicie č. 512

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Komunistický list Dialog, frekventovaně uveřejňující články funkcionářů KSČM v redakčním článku k výročí narození J.V.Stalina Nejvýznamnější osobnost XX.století po Leninovi adoruje Stalina a vyzývá k bojové revoluci. Stalinské násilí neodmítají.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: číslo 236 časopisu Dialog z prosince 2007; příloha č.6/8

 

 

Indicie č. 513

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Viktor Pázler, předseda OV KSČM v Praze 1, Jiří Jeřábek, předseda OV KSČM v Praze 6, Adolf Svoboda předseda OV KSČM v Praze 7, Milan Havlíček, předseda OV KSČM Praha východ a Milan Krajča předseda ÚR KSM kritizují reformní snahy v KSČM v článku v časolpisu Dialog  K obsahu materiálu „Socialismus pro 21.století“.

Adorace Marxe a revolučních metod boje.

 

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: číslo 236 časopisu Dialog z prosince 2007; příloha č.6/8

 

 

  

 

Indicie č. 514

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Členská schůze UO KSČM při OV Praha 1 dne 23.10. se dovolává úspěchů KSČ. Násilí své předchůdkyně neodmítá, naopak hovoří o boji dělnické třídy s kapitalismem a zdůrazňujevedoucí úlohu komunistické strany v budování nové socialistické společnosti. Popírá tím pluralitní demokratický systém .

  

  Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

 

Důkaz: číslo 236 časopisu Dialog z prosince 2007; příloha č.6/8

 

 

Indicie č. 515

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Základní oficiální dokument VI. sjezdu KSČM Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V.sjezdu KSČM mj.říká:

 

Strany komunistického typu jsou politické strany, které se snaží hledat nové cesty a prošlapávat je. Jejich úspěšnost závisí na tom, jsou li schopny přicházet s řešeními, která společnost opravdu potřebuje. Nemohou se omezovat na potřeby dané chvíle.Jsou neustále kupředu pobízející silou (Komunistický manifest)…

Hnutí za spravedlivé společenské uspořádání musí mít strategickou vizi, řídit se Leninovoutezí, že každý krok hnutí se poměřuje tím, jaké vytváří podmínky do budoucna a inspirovat se Šmeralovým heslem „Kupředu k Marxovi“.

 

Oficiální dokument KSČM vyzývá, aby se stranické kroky řídily Leninem a Marxem. Násilí Marxem a Leninem doporučované k dosažení politických cílů a Leninem používané KSČM neodmítá.

 

Základní a závěrečný návod k postupu jak dosáhnout svých cílů v Marxově Komunistickém manifestu zní:

 

Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí. Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.

 

 

            Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

 

Jako pozoruhodný dokument charakterisující KSČM doporučujeme sociálně demokratickou analýza KSČM z roku 2003, která uvádí:

 

„KSČM stále uznává nárok na politickou represi. Jestliže takto reflektuje svou historii, sotva jí lze věřit, že ve své dnešní strategii by represi proti jiné ideologii či „antisocialistickým silám“ znovu neopakovala.“ Viz příloha č. 19/2.

 

„Současná KSČM zůstává navzdory svým proklamacím nadále (neo)stalinskou stranou a v tomto směru pokračovatelkou bývalé KSČ.“ Viz příloha č. 19/2.

 

            Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz:  Příloha č. 8/11

 

 

Indicie č. 516

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Vedoucí oddělení mezinárodních styků ÚV KSČM Hasan  Charfo v referátu Zločiny imperialismu na mezinárodní komunistické konferenci v Praze v roce 2006 řekl:

 

Marxismus nikdy nezveličoval úlohu násilí v dějinách. Apologie násilí je příznakem ideologie vykořisťovatelských a reakčních tříd. Marxismus však nikdy ani nepodceňoval úlohu násilí, chápe, že na násilí vykořisťovatelů mají a musí utlačovaní odpovídat násilím sebeobrany.

 

KSČM se ústy svého vysokého funkcionáře, člena ústředního výboru hlásí k možnosti použití násilí, tudíž jej neodmítá jako způsob dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz:  Příloha č. 12/10

 

 

 

Indicie č. 517

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Hlavní projev Jiřího Horáka na konferenci O odkazu VŘSR a socialismu ve 21.století obsahuje věty:

 

Cestu k nahrazení třídní společnosti společností  beztřídní otevírá socialistická revoluce, přechod moci   z rukou buržoasie do rukou pracujících. Protože se vykořisťovatelé svého panství dobrovolně nevzdají, musí jim být odňato násilím.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

 

Důkaz: kapitola č. 8,  příloha č.8/4; časopis Dialog, článek Velká říjnová socialistická revoluce…

Důkaz: kapitola č. 9 , příloha č.9/20; časopis Dialog, článek Velká říjnová socialistická revoluce…

 

 

 

Indicie č. 518

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Konkrétní kroky podnikané Komunistickou stranou Čech a Moravy pro formování komunistických nadnárodních orgánů jichž se účastní i komunistické strany používající ve svých zemích revoluční násilí (Kuba, Bělorusko) dokládají že KSČM neodmítá násilí. Přičemž násilí v tomto případě vede k politickým cílům pro KSČM výhodným, například násilné vyvlastnění, eliminace protivníků vězněním, násilným omezováním médií atd. Komunistická strana Čecha Moravy se přímo paktuje s komunistickými stranami, které porušují nejzákladnější normy mezinárodního práva. Nadnárodní celky které KSČM vytváří neodmítají násilí jako prostředek dosažení svých cílů.

 

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

 

Důkaz: Kapitola 12; Spolupráce KSČM se zahraničními komunistickými stranami.

 

 

Indicie č. 519

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Výkonný výbor ÚV KSČM vydal stanovisko k 90.výročí Velké říjnové socialistické revoluce. V tomto stanovisku vzpomíná „hrdinství těch, kteří se zasazovali za vytvoření sociálně spravedlivé společnosti“. KSČM adoruje leninské  násilí VŘSR jako prostředek vhodný pro dosažení politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

 

Důkaz: Kapitola 12;  Příloha č. 12/1

 

 

 

Indicie č. 520

 

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Dne 7.listopadu 2007 v projevu k 90.výročí VŘSR uvedl Hassan Charfo, šéf mezinárodního oddělení  ÚV KSČM:

Říjnová revoluce potvrdila, že uvnitř proudů dělnického hnutí jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté berou na sebe odpovědnost a jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci, že marxismus-leninismus je spolehlivou ideologickou zbraní.

Celé dějiny Říjnové revoluce jsou důkazem toho, že bez organizované, ukázněné marxisticko-leninské strany, budované na zásadách demokratického centralismu, nemohou pracující masy zvítězit, ani udržet moc, ani pomoci ostatním. Příklad Říjnové revoluce nás učí, že pracující člověk nemůže dosáhnout  ničeho bez boje proti kapitalismu.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

 

K tomuto bodu a dalším bodům, dokazujícím vztah KSČM k marxismu-leninismu navíc doporučujeme Vyjádření odboru bezpečnostní politiky MV ČR k subjektu Zifčákovy Komunistické strany Československa ��“ Československé strany práce (KSČ-ČSSP) uvedené v příloze č.14/8.  Zpráva odboru říká:

 

„To, že se jedná o neregistrovaný subjekt, nemění nic na skutečnosti, že KSČ-ČSSPjednoznačně porušuje zákony České republiky . Jejím programovým cílem je socialismus a deklarovaná „diktatura proletariátu“, „ideovým základem strany je marxisticko-leninský názor“ a strana „vytváří svou ideovou, organizační a akční jednotu na základě vědeckého učení Marxe, Engelse, Lenina a Stalina“. Uvedené programové cíle jsou v rozporu se základními demokratickými principy a základy demokratického státu.“ Viz příloha č.14/8.

 

Zcela stejnou ideovou, organizační a akční jednotu vykazuje protiprávně Komunistická strana Čech a Moravy.

 

 Důkaz: Kapitola 14; příloha 14/8

 

 

Indicie č. 521

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Přípravný dokument  VII. sjezdu KSČM „Bojíte se socialismu?“ Teoreticko analytického pracoviště ÚV KSČM (Josef Heller, František Neužil) se stejně jako VI.sjezd KSČM odvolává na Marxe a Lenina:

 

Naše marxistické přesvědčení je jednoznačné a nezpochybnitelné . Přiznáváme se i k určité „uhlířské víře“ v nevyhnutelnost a zákonitost vystřídání kapitalismu novou historickou podobou socialismu.“

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz: Kapitola č.19; příloha č. 19/5

 

 

Indicie č. 522

 

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Vysoké procento voličů KSČM představují bývalí členové předlistopadové KSČ. Například sociálně demokratická analýza KSČM z roku 2003 uvádí, že z lidí, kteří jsou dnes stoupenci KSČM bylo v předlistopadové komunistické straně plných 63%. Znamená to, že v různých polistopadových etapách vývoje KSČM byli členové organizace KSČ označené zákonem198/1993 Sb. za organizaci zločinnou voliči KSČM. KSČM nikdy neodmítla násilí, kterého se dřívější strana jejich voličů dopouštěla.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

       –     Zákon 198/1993 v plném znění v kapitole č. 1, jako příloha č. 1/10

Důkaz: Kapitola č.19; příloha č. 19/2

 

 

Indicie č. 523

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

VII.sjezd KSČM v květnu 2008 přijal jako základní programový dokument text s názvem Socialismus pro 21.století. I VII.sjezd, podobně jako sjezd předcházející,  se v tomto dokumentu hlásí k marxismu. V textu je obšírně diskutován vztah našich marxistických komunistů k násilí. Text se, v rozporu se základními Marxovými tezemi snaží přesvědčit, že KSČM socialistickou revoluci „nutně s násilím nespojují“.  Text však eufemisticky a se zjevnou snahou zkroutit fakta  připouští, že za určitých podmínek mohou být použity „intenzívní masové aktivity“.

Ani VII.sjezd  KSČM marxismus  jako základní pilíř činnosti KSČM neodmítl a za určitých okolností připouští použití násilí.

KSČM neodmítá násilí jako prostředek k dosažení svých politických cílů. Považuje jeho použití za alternativní postup k postupu parlamentnímu.

 

. Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz: Kapitola č.17; příloha č. 17/4, text dokumentu Socialismus pro 21.století

 

 

 

  

Indicie č. 524

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Před VII.sjezdem KSČM v květnu 2008 říká v rozhovoru pro Lidové noviny předseda KSČM Vojtěch Filip:

 

„Nikdy jsem necitoval Marxe, Lenina ani Engelse kvůli návratu k něčemu, ale proto, že je ta myšlenka pravdivá i dnes. Dá se z ní vycházet a rozpracovat ji pro příští období.“

 

Nejvyšší představitel KSČM neodmítá marxistické násilí.

.

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz: Kapitola č.17; příloha č. 17/4, text Mé úspěchy? Zisk jednoho senátora; rozhovor V.Filipa pro Lidové noviny

 

 

Indicie č. 525

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Doklad, že členstvo KSČM tvoří z 97 % členové despotické KSČ (dle údaje z roku 1999), jejíž režim je zákonem označen jako zločinný a zavrženíhodný. KSČM je tak organizovanou silou, jejíž existence je rizikem pro demokracii. Stejně jako KSČ i KSČM považuje marxismus ��“leninismus za hlavní pilíř své činnosti.  Převážná většina členů KSČM neodmítala násilí jako prostředek dosažení svých cílů.

.

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz: Kapitola 15; příloha č. 15/1

 

 

 

Indicie č. 526

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Vázací akt Vojtěcha Filipa ke spolupráci s StB. Propojenost s represivními složkami komunistického režimu dokládá KSČM už jen tím, že si do svého čela zvolila spolupracovníka StB Vojtěcha Filipa. StB byla komunistickou represivní složkou, která používala násilí. Strana, která má spolupracovníka takové složky ve svém čele, násilí neodmítá.

.

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola 15; příloha č. 15/4

 

 

 

Indicie č. 527

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

KSČM systematicky a dlouhodobě podporuje vládnoucí Komunistickou stranu Kuby, která dlouhodobě používá násilí proti svým politickým protivníkům. Cílem KSČM je dosáhnout sjednocení komunistických stran, včetně Komunistické strany Kuby. Její násilí neodmítá, naopak jej považuje za prostředek k dosažení politických cílů. Použití násilí není jen prostředek kubánských komunistů, ale je významným prostředkem jak dosáhnout zásadního cíle mezinárodního komunismu ��“ porazit protivníky komunistického hnutí jako celek.

.

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola 16; příloha č. 16/6, 16/7, 16/8

 

 

Indicie č. 528

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

KSČM systematicky podporuje násilnou agresi Ruské federace vůči Gruzínské republice. Použité násilí neodmítá, naopak jeho schvalováním dosahuje svého politického cíle – udržovat dobré vztahy s vládou Ruské federace. Stanovisko KSČM se přitom opírá  o stanovisko Komunistické strany Ruské federace, které je součástí Stanoviska VV ÚV KSČM přijatém 22.8.2008.

Za agresi považuje ruský postup například ve svém usnesení zahraniční a branně-bezpečnostní výbor Senátu. Toto usnesení podporuje stanovisko přijaté vládou ČR.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola 16; příloha č. 16/6, 16/7, 16/8

 

 

Indicie č. 529

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

 Poslanecká sněmovna přijala 1.dubna 2008 usnesení u příležitosti 49.výročí povstání v Tibetu. Mimo jiné se v tomto usnesení vyzývají čínské orgány, aby se zdržely jakéhokoliv násilí.  Usnesení bylo přijato. Ani jeden z poslanců KSČM usnesení nepodpořil a tudíž násilí čínských orgánů neodmítl. Naopak jeho schvalováním dosahuje svého politického cíle – udržovat dobré vztahy s Komunistickou stranou Číny.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola 16; příloha č. 16/17

 

  

 

 

Indicie č. 530

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Dne 19.srpna 1998 přijala poslanecká sněmovna usnesení ke 30.výročí okupace ČSSR v tomto znění:

 

„Poslanecká sněmovna vyslovuje poděkování a uznání všem, kteří se v srpnu 1968 zúčastnili celonárodního odporu proti invazi a následné okupaci Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy, a vzdává čest všem, kteří položili životy při odporu proti této zvůli a v následujícím období normalizace. Na jejich oběti nezapomeneme.“

 

Ani jeden z poslanců KSČM tuto rezoluci při hlasování nepodpořil. KSČM prostřednictvím svých zákonodárců násilí okupačních armád neodmítla. Naopak jeho schvalováním (viz neschválený protinávrh KSČM, kde se hovoří o okupaci jako o nutném kroku) podporuje své cíle – udržet dobré vztahy s komunisty Ruska.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola  7, příloha č. 7/3

 

 

Indicie č. 531

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Výkonný výbor ÚV KSČM vydal 18.8.2008 stanovisko k výročí okupace sovětskou armádou. Vstup vojsk označuje za násilný, avšak toto násilí neodmítá, jen zdůrazňuje fakt, že okupace poškodila cestu k demokratičtější socialistické společnosti. Podíl své předchůdkyně KSČ na násilné okupaci a následující násilné normalizaci ve stanovisku KSČM nezmiňuje.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola  7, příloha č. 7/4

 

 

Indicie č. 532

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Představitelé ÚV KSČM podporují Karla Hoffmanna, který byl odsouzen do vězení za podíl na organizaci okupace sovětskou armádou. Karel Hoffmann považuje provedenou  násilnou okupaci za nejméně vhodnou, ale za nezbytnou. KSČM jako nástupkyně KSČ  neodmítá násilí, které bylo použito s jasným záměrem udržet komunistický režim v Československu.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola  7, příloha č. 7/5

 

  

 

Indicie č. 533

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Dva funkcionáři KSČM považují okupaci Československa v roce 1968 za „správnou“ a „oprávněnou“. Násilný přepad Československa přitom usiloval o záchranu komunismu v zemi.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola  7, příloha č. 7/7

 

 

 

Indicie č. 534

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Dne 4.6.2008 projednávala poslanecká sněmovna návrh zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa v roce 1968. Ani jeden z komunistických poslanců pro odškodnění občanů postižených násilím okupačních armád nehlasoval. Neodmítli násilí, které bylo prostředkem k dosažení základního cíle – nedopustit pád komunismu v Československu.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola  7, příloha č. 7/8

 

 

Indicie č. 535

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Člen ÚV KSČM  Václav Jumr píše ve svém triptychu Česká komunistická pandemie o roli StB.  Mj. ve stati říká:

 

„Jedním ze základních kamenů české protikomunistické pandemie je permanentní estébácký stihomam.“

Oficiální představitel KSČM, která je pokračovatelkou a dodnes „územní organizací“ KSČ hájí komunistickou tajnou organizaci , která proti politickým odpůrcům používala násilné metody.  Její násilí neodmítá.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola  18, příloha č. 18/1

 

 

 

 

Indicie č. 536

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

V článku k devadesátému výročí VŘSR píše na serveru www.ksm.cz vedoucí oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČM Hassan Charfo mj.“

 

„Říjnová revoluce potvrdila, že uvnitř proudů dělnického hnutí jenom radikální revoluční proud, jenom komunisté berou na sebe odpovědnost a jsou schopni dovést do konce socialistickou revoluci, že marxismus-leninismus je spolehlivou ideologickou zbraní. „

 

Vysoký  představitel KSČM neodmítá marxisticko-leninské  násilí a považuje jej pro svou stranu za prostředek dosažení politických cílů.

.

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

 

 

Důkaz: Kapitola č.17; příloha č. 17/4, text Mé úspěchy? Zisk jednoho senátora; rozhovor V.Filipa pro Lidové noviny

 

 

Indicie č. 537

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

V článku Návrat k Leninovám myšlenkám má svůj nepopiratelný smysl v Haló novinách ze 20.6.2007 píše předseda KSČM Vojtěch Filip mj.:

 

„Lenin byl … veskrze prodchnut humanismem.“

 

Vysoký  představitel KSČM neodmítá leninské  násilí a považuje jej pro svou stranu za prostředek dosažení politických cílů.

.

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

–          Znění Marxova Komunistického manifestu v kapitole 9, příloha 9/1

–          Znění Leninovy statě Stát a revoluce v kapitole 9, příloha č.9/11

–          Znění z knihy Dmitrije Volkogonova Lenin-počátky teroru, v kapitole 9, příloha č. 9/12

Důkaz: Kapitola č.18; příloha 18/14

 

 

 

  

Indicie č. 538

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Teze KSČM k 60.výročí únorové revoluce byly uveřejněny na stránkách www.kscm.cz. Mj. se v nich říká:

 

„Únor 1948 nebyl násilným ozbrojeným pučem, jak tvrdí polistopadoví vítězové, ale hlubokým a demokratickým revolučním procesem vyjadřujícím zájmy výrazné většiny společnosti a uskutečňovaným s jejím aktivním souhlasem.“

 

KSČM neodmítá násilí „Vítězného Února“, naopak tezemi o „návratu k Únoru“ prohlašuje, že považuje násilný únorový převrat a komunistické násilí které dalších čtyřicet let následovalo za prostředek, jak dosáhnout politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola č.18; příloha 18/18

 

 

 

Indicie č. 539

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k 60. výročí události v r. 1948 bylo uveřejněno na stránkách www.kscm.cz. Mj. se v něm říká:

 

„KSČM se hlásí k revolučnímu základu Února 1948…“

 

KSČM neodmítá násilí „Vítězného Února“, naopak tezemi o „návratu k Únoru“ prohlašuje, že považuje násilný únorový převrat a komunistické násilí které dalších čtyřicet let následovalo, za prostředek, jak dosáhnout politických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola č.18; příloha 18/18

 

 

 

Indicie č. 540

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš v článku Padouch nebo hrdina? uveřejněném v Britských listech 27.11.2006 mj. říká:

 

„Přes mimoparlamentní nátlakové akce a politické využití bezpečnostních struktur nelze mluvit o tzv. Vítězném Únoru jako o neústavním puči.“

 

KSČM neodmítá násilí „Vítězného Února“, naopak tezemi o „návratu k Únoru“ prohlašuje, že považuje násilný únorový převrat a komunistické násilí které dalších čtyřicet let následovalo, za prostředek, jak dosáhnout politických cílů. Vysoký představitel KSČM Jiří Dolejš nazývá eufemisticky zásah ozbrojených Lidových milicí v roce 1948 „bezpečnostními strukturami“.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola č.18; příloha 18/18

 

 

Indicie č. 541

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Poslanecká sněmovna PČR projednávala 7.února 2002 zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR. Komunističtí poslanci byli jednomyslně proti.

 

KSČM tím neodmítla násilí komunistické NKVD na československých občanech po válce odvlečených do Gulagu. Považuje toto násilí za legitimní prostředek dosažení komunistických cílů. Cílem bylo zničit politické protivníky.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola č.18; příloha 18/22

 

 

 

Indicie č. 542

KSČM porušuje čl. 5 Ústavy České republiky.

 

Poslanecká sněmovna PČR projednávala 8.února 2002 zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činnost bývalé státní bezpečnosti. Komunističtí poslanci byli jednomyslně proti.

 

KSČM tím neodmítla násilí komunistické StB  páchané na československých občanech. Považuje toto násilí za legitimní prostředek dosažení komunistických cílů.

 

Příslušné doklady ve  zprávě:

–          Znění čl.5 Ústavy ČR v kapitole č.1, příloha č. 1/1

Důkaz: Kapitola č.18; příloha 18/23

 

 

 

Příloha č. 21/6

 

 

  1. usnesení Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM z 29. října 2008

 

 

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

  1. funkční období
  2. USNESENÍ

DOČASNÉ KOMISE SENÁTU PRO POSOUZENÍ

ÚSTAVNOSTI KSČM

ze 7 . schůze konané dne 29. 10. 2008

 

 

Komise po diskusi  k předložené Závěrečné zprávě senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM doporučuje plénu Senátu Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení:

 

Senát Parlamentu České republiky

 

shledává

četnost a dlouhodobě opakované indicie porušení Ústavy ČR a  nedodržování zákonů ve smyslu Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb. Komunistickou stranou  Čech a Moravy jako  znepokojující a závažné;

 

se domnívá,

že by se Nejvyšší správní soud zejména ve smyslu  § 3 a § 15 zákona  č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích měl, na základě návrhu podaného vládou,  senátním podnětem zabývat, protože existují důvodná podezření, že  Komunistická strana Čech a Moravy nemůže vyvíjet činnost, neboť porušuje ústavu a zákony (viz § 4 zákona 424/1991 Sb.);

 

ukládá předsedovi Senátu,

aby postoupil Závěrečnou zprávu Dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM vládě

 

 

Jaromír Štětina, v.r.

předseda komise

 

 

Martin Mejstřík, v.r.

ověřovatel komise

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 21/7

 

 

Usnesení Senátu k Závěrečné zprávě Dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM ze 17. schůze dne 30. října 2008

 

 

 

 

 

 

P A R L A M E N T     Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

 

 

  1. funkční období

511.

USNESENÍ   SENÁTU

ze 17. schůze dne 30. října 2008

 

k závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM /senátní tisk č. 327/

 

Senát

 

shledává

četnost a dlouhodobě opakované indicie porušení Ústavy ČR a nedodržování zákonů ve smyslu Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb. Komunistickou stranou Čech a Moravy jako znepokojující a závažné;

 

se domnívá,

že by se Nejvyšší správní soud zejména ve smyslu § 3 a § 15 zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a v politických hnutích měl, na základě návrhu podaného vládou, senátním podnětem zabývat, protože existují důvodná podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy nemůže vyvíjet činnost, neboť porušuje ústavu a zákony (viz § 4 zákona 424/1991 Sb.);

 

ukládá předsedovi Senátu,

aby postoupil Závěrečnou zprávu Dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM vládě.

 

Přemysl Sobotka  v. r.

předseda Senátu

 

Josef Pavlata  v. r.

ověřovatel  Senátu