Usnesení Vlády ČR ze dne 29. února 2012 k Podání návrhu na pozastavení činnosti KSČM

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 29. února 2012 č. 127

 

k závěrům expertních analýz k podání návrhu

na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy

a k návrhu dalšího postupu

 

 

 

Vláda

 

  1. bere na vědomí závěry expertních analýz k podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy a další postup, obsažené v části III     materiálu č.j. 1156/11;

 

  1. schvaluje opatření uvedená v příloze tohoto usnesení;

 

III. ukládá ministrům vnitra, spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy zajistit plnění opatření uvedených v bodě II tohoto usnesení.

 

 

 

Provedou:

ministři vnitra,

spravedlnosti,

školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

 

 

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

 

 

 

Příloha č.1 k usnesení č. 127

 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

Příloha

k usnesení vlády

ze dne 29. února 2012 č. 127

 

 

Úkol č. 1:  Prověřit činnost občanských sdružení, s nimiž úzce spolupracuje KSČM s ohledem na dodržování zákona č. 83/1990 Sb., o právu sdružovacím.

Gestor: ministr vnitra

 

Úkol č. 2: Zajistit vzdělávání Policie ČR v otázce postihu projevů levicového extremismu.

Gestor: ministr vnitra a policejní prezident

 

Úkol č. 3: Vytvořit multi-disciplinární pracovní skupinu, která zhodnotí současné možnosti postihu levicového extremismu a případně navrhne konkrétní změny.

Gestor: ministr vnitra ve spolupráci s ministrem spravedlnosti

 

Úkol č. 4: Oslovit Ústav pro studium totalitních režimů s žádostí o spolupráci při řešení problematiky levicového extremismu

Gestor: ministr vnitra

 

Úkol č. 5: Analyzovat možnost postupu dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Gestor: ministr vnitra ve spolupráci s ministrem spravedlnosti

 

Úkol č. 6: Zajistit vzdělávání justičních pracovníků v oblasti trestněprávního postihu levicového extremismu, včetně specifik postihů levicově extremistických projevů a symboliky.

Gestor: ministr spravedlnosti

 

Úkol č. 7: Zajistit realizaci, podporu a další rozvíjení vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků v problematice objektivního pohledu na komunistickou éru a nebezpečí, která může v současné době  přinášet.

Gestor: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Úkol č. 8: Podporovat a iniciovat odborné diskuse, organizování seminářů a konferencí s komunistickou tématikou na všech stupních škol

Gestor: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem vnitra

 

Úkol č. 9: V rámci vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012 informovat vládu o plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z těchto opatření

Gestor: ministr vnitra