Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui – případ Francisky Ramirezové

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008 o útocích na ochránce lidských práv, občanských svobod a demokracie v Nikaragui(1) a na usnesení ze dne 26. listopadu 2009(2),

– s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 16. srpna 2016 o nedávném soudním rozhodnutí v Nikaragui ohledně odvolání poslanců parlamentu a na její prohlášení ze dne 19. listopadu 2016 o konečných výsledcích voleb v Nikaragui,

– s ohledem na zprávu volební pozorovatelské mise EU v Nikaragui o pozorování parlamentních a prezidentských voleb, které se konaly dne 6. listopadu 2011,

– s ohledem na prohlášení generálního sekretariátu Organizace amerických států ze dne 16. října 2016 o volebním procesu v Nikaragui,

– s ohledem na zprávu generálního sekretariátu Organizace amerických států a Nikaraguy ze dne 20. ledna 2017,

– s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012, která vstoupila v platnost v srpnu 2013, včetně doložek týkajících se lidských práv,

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv z června 2004,

– s ohledem na obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky z roku 2004, které obsahují pokyny pro navrhování pozemkové politiky a reformy této politiky v rozvojových zemích,

– s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z prosince 1998,

– s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce o domorodém a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989 (úmluva MOP č. 169), kterou Nikaragua ratifikovala,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nedílnou součástí vnější politiky EU, včetně dohody o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012, musí být rozvoj a upevnění demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

B. vzhledem k tomu, že v Nikaragui došlo v posledních letech ke zhoršení situace v oblasti demokracie a právního státu;

C. vzhledem k tomu, že v Nikaragui byl v roce 2013 přijat zákon 840, který udělil stoletou koncesi na průplav skrz Nikaraguu, jenž by spojoval oba oceány, soukromé čínské společnosti HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd.;

D. vzhledem k tomu, že na základě tohoto zákona získala uvedená společnost pravomoc k vyvlastňování pozemků a že se na ni nevztahují místní předpisy týkající se daní a obchodu; vzhledem k tomu, že zákon rovněž zaručuje, že za porušení smlouvy nehrozí této společnosti žádné trestněprávní řízení;

E. vzhledem k tomu, že mezi 27. listopadem a 1. prosincem 2016 se v hlavním městě sešli demonstranti z celé Nikaraguy, aby protestovali proti výstavbě mezioceánského průplavu, což je megaprojekt, který by mohl znamenat vysídlení tisíců drobných zemědělců a původních obyvatel z oblastí v okolí projektu, a také aby odsoudili nedostatečnou transparentnost prezidentských voleb, které proběhly dne 6. listopadu 2016; vzhledem k tomu, že ochránci lidských práv oznámili, že policie proti protestujícím použila slzný plyn, gumové projektily i ostrou munici;

F. vzhledem k tomu, že v rozporu s úmluvou MOP č. 169 nebyl posouzen dopad projektu na životní prostředí ani nebyly zahájeny předchozí konzultace s původními obyvateli; vzhledem k tomu, že navrhovaná trasa průplavu bude procházet přes pozemky původního obyvatelstva a že by vyžadovala přesídlení 30 000 až 120 000 původních obyvatel;

G. vzhledem k tomu, že vědecké organizace vyjádřily znepokojení nad tím, že by průplav protínal jezero Nikaragua, což by vedlo k ohrožení největšího zdroje sladké vody ve Střední Americe; vzhledem k tomu, že tyto organizace požádaly nikaragujskou vládu, aby do doby, než budou vypracovány a veřejně prodiskutovány nezávislé studie, projekt pozastavila;

H. vzhledem k tomu, že koordinátorka Národní rady pro ochranu půdy, jezera a svrchovanosti Francisca Ramirezová předložila v prosinci 2016 formální stížnost, pokud jde o represe a agresivní zásahy ve městě Nueva Guinea; vzhledem k tomu, že Francisce Ramirezové bylo vyhrožováno a že byla svévolně zadržena a že její rodinní příslušníci byli odplatou za její aktivismus násilně napadeni;

I. vzhledem k tomu, že novináři v Nikaragui čelí pronásledování, zastrašování a zadržování a je jim vyhrožováno smrtí;

J. vzhledem k tomu, že v srpnu 2016 byla vzhledem k překážkám, které vytvořila nikaragujská vláda, zrušena návštěva zvláštního zpravodaje OSN o situaci ochránců lidských práv Michela Forsta v Nikaragui;

K. vzhledem k tomu, že striktní vyloučení opozičních kandidátů poukazuje na to, že zcela jasně chyběly podmínky pro svobodné a spravedlivé volby a že dochází k závažnému porušování svobody shromažďování, politické soutěže a plurality;

L. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj pro nezávislost soudců a právníků poukázal v rámci všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2014 na jmenování soudců Nejvyššího soudu, které je silně ovlivněno politikou; vzhledem k tomu, že k ústavním změnám, které proběhly v roce 2013 za účelem znovuzvolení prezidenta, došlo na základě netransparentního obejití zákona; vzhledem k tomu, že v článku 147 nikaragujské ústavy je zakázáno, aby se kandidátem na prezidenta nebo viceprezidenta stala osoba, která je s prezidentem spřízněna buď pokrevně, nebo na základě sňatku;

M. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů zůstává korupce ve veřejném sektoru, která se týká i rodinných příslušníků prezidenta; vzhledem k tomu, že velmi často dochází k podplácení veřejných činitelů, nezákonné konfiskaci a ke svévolným odhadům ze strany celních a daňových orgánů;

1. vyjadřuje své znepokojení nad neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Nikaragui a s politováním konstatuje, že ze strany jednotlivců, policejních sil a orgánů se vztahem ke státu dochází k útokům a zastrašování lidskoprávních organizací a jejich členů a nezávislých novinářů;

2. naléhavě vyzývá vládu, aby ustoupila od pronásledování a represálií vůči Francisce Remirezové a dalším ochráncům lidských práv, jichž se dopouští za to, že vykonávají svou legitimní práci; vyzývá nikaragujské orgány, aby ukončily beztrestnost osob odpovědných za trestné činy proti ochráncům lidských práv; podporuje právo ochránců životního prostředí a lidských práv na to, aby vyjádřili svůj protest, aniž by je za to stihla odplata; vyzývá Nikaraguu, aby předtím, než zahájí další kroky, skutečně provedla nezávislé posouzení dopadu projektu průplavu na životní prostředí a zajistila zveřejnění celého procesu;

3. vyzývá nikaragujskou vládu, aby dodržovala své mezinárodní povinnosti v oblasti lidských práv, zejména Deklaraci OSN o právech původních obyvatel podepsanou v roce 2008 a úmluvu MOP č. 169;

4. vyzývá nikaragujskou vládu, aby chránila půdu původních obyvatel před dopadem rozsáhlých projektů výstavby, které mají vliv na zachování života na příslušném území, dostávají původní obyvatelstvo do konfliktní situace a vystavují je násilí;

5. je velmi znepokojen odvoláním opozičních poslanců Národního shromáždění Nikaraguy a rozsudkem, který změnil strukturu vedení opoziční strany;

6. vyzývá Nikaraguu, aby bez omezení dodržovala demokratické hodnoty, včetně oddělení pravomocí, a aby obnovila postavení všech opozičních politických stran tím, že umožní vyjadřování kritických názorů jak v rámci politického systému, tak ve společnosti obecně; připomíná, že základními faktory úspěšného fungování kterékoli demokracie je neomezená účast opozice, depolarizace soudnictví, ukončení beztrestnosti a nezávislá občanská společnost;

7. připomíná nezákonné kroky přijaté v rozporu se soudním systémem, které vedly k ústavním změnám, jež odstranily časové omezení na výkon funkce prezidenta, což Danielu Ortegovi umožní zůstat u moci celou řadu let;

8. poukazuje na to, že orgány EU a Organizace amerických států z důvodu nesrovnalostí důrazně kritizovaly volby, které se konaly v letech 2011 a 2016; konstatuje, že v současné době probíhá dialog s Organizací amerických států a že dne 28. února 2017 by mělo být podepsáno memorandum o porozumění, které by mohlo situaci zlepšit;

9. znovu opakuje, že svoboda tisku a sdělovacích prostředků je základním prvkem demokracie a otevřené společnosti; vyzývá nikaragujské orgány, aby obnovily pluralitu sdělovacích prostředků;

10. poukazuje na to, že s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky je nutné Nikaragui připomenout, že musí dodržovat zásady právního státu a demokracie a lidská práva, jak je obhajuje a prosazuje EU; naléhavě vyzývá EU, aby situaci sledovala a v případě nutnosti zvážila přijetí případných opatření;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

(1) Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 89.
(2) Úř. věst. C 285E, 21.10.2010, s. 74.