Společný návrh usnesení Evropského parlamentu o situaci na Maledivách

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Maledivách, zejména na usnesení ze dne 16. září 2004(1), ze dne 30. dubna 2015(2) a ze dne 17. prosince 2015(3),

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), mezi jehož smluvní strany patří i Maledivy,

– s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

– s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zejména na její články 2, 7 a 19,

– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen,

– s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 27. července 2017,

– s ohledem na zprávu z pracovní cesty předloženou na 5. meziparlamentním setkání výborů EU-Maledivy, které se konalo ve dnech 8. a 9. února 2016,

– s ohledem na prohlášení o situaci na Maledivách, které dne 25. července 2017 vydala delegace EU na Maledivách společně s velvyslanectvími členských států EU a velvyslanectvími Kanady, Norska, Švýcarska a Spojených států akreditovanými na Maledivách,

– s ohledem na prohlášení tiskového mluvčího místopředsedkyně Evropské komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o odsouzení bývalého prezidenta Malediv Muhammada Našída ze dne 14. března 2016,

– s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy Agnès Callamardové ze dne 3. srpna 2017 o „bezprostředně hrozícím“ obnovení poprav na Maledivách,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU udržuje s Maledivami dlouhodobé vztahy a statisíce evropských turistů každoročně cestuje na Maledivy;

B. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv na Maledivách se od prvních demokratických voleb v této zemi, které se konaly v roce 2008, a od okamžiku, kdy byl její první demokraticky zvolený prezident Muhammad Našíd v roce 2012 vyhnán, dramaticky zhoršila;

C. vzhledem k tomu, že dochází k oslabování politických a občanských svobod, svévolnému zadržování vedoucích představitelů opozice, útokům na sdělovací prostředky, rostoucí náboženský konzervatismus vede k poklesu náboženské svobody a tolerance a prezident Abdalláh Jamín, vůdce Pokrokové strany Malediv, a jeho vláda usilují o pevnější uchopení moci;

D. vzhledem k tomu, že dne 22. srpna 2017 bezpečnostní síly násilně uzavřely parlament (Majlis), což opoziční poslanci popsali jako pokus znemožnit projednání návrhu na odvolání předsedy parlamentu;

E. vzhledem k tomu, že členové opozičních stran, nezávislí novináři a obránci lidských práv informují o zvýšeném počtu hrozeb a útoků ze strany úřadů, policie a extremistických skupin;

F. vzhledem k tomu, že v březnu 2015 byl Muhammad Našíd, první demokratický zvolený prezident Malediv, odsouzen ke 13 letům odnětí svobody na základě obvinění z terorismu; vzhledem k tomu, že z 85 poslanců parlamentu je 12 členů opozice postaveno před soud, nejméně třem byly zabaveny jejich cestovní pasy a alespoň jeden je nadále svévolně zadržován; vzhledem k tomu, že v roce 2018 se mají v zemi uskutečnit prezidentské volby;

G. vzhledem k tomu, že se se znepokojením hovořilo o značně zpolitizované maledivské soudní moci, která po léta zneužívala své pravomoci a rozhodovala ve prospěch strany, která je právě u moci, a proti opozičním politikům; vzhledem k tomu, že právo na spravedlivý proces stále ještě není zaručeno a příslušné zásady představují základní prvky právního státu;

H. vzhledem k tomu, že parlament Malediv přijal dne 9. srpna 2016 „zákon o ochraně pověsti a dobrého jména a o svobodě projevu“, který stanoví řadu omezení svobody projevu a uděluje vládě pravomoc zrušit nebo pozastavit licence provozovatelům vysílání, vydavatelům, internetovým stránkám a jiným sdělovacím prostředkům;

I. vzhledem k tomu, že prezident Malediv v srpnu 2016 ratifikoval řadu změn zákona o svobodě shromažďování, které omezily prostory vyhrazené pro zákonné protesty;

J. vzhledem k tomu, že podle zjištění výboru Meziparlamentní unie pro lidská práva poslanců jsou Maledivy jednou ze zemí s nejhorší situací na světě, pokud jde o útoky na opoziční poslance parlamentu, protože tamní opoziční politici jsou běžně zastrašováni, zatýkáni a vězněni; vzhledem k tomu, že svoboda projevu, svoboda sdělovacích prostředků, svoboda sdružování a demokratický pluralismus jsou stále více v ohrožení, neboť došlo k zatčení a obvinění stovek účastníků protivládních protestů; vzhledem k tomu, že roste počet důkazů o tom, že trestní obvinění vznesená proti politickým oponentům prezidenta Jamína mohla být politicky motivována;

K. vzhledem k tomu, že prezident Jamín opakovaně ohlásil svůj záměr pokračovat v provádění státem schválených poprav a ukončit 60 let trvající moratorium; vzhledem k tomu, že v asijsko-tichomořském regionu zrušilo dvacet států trest smrti a sedm dalších trest smrti v praxi neprovádí;

L. vzhledem k tomu, že na Maledivách je v současné době nejméně 20 osob odsouzeno k trestu smrti a z toho alespoň pět osob bylo v době zatčení mladších 18 let; vzhledem k tomu, že maledivské právní předpisy v rozporu s mezinárodním právem umožňují odsoudit nezletilé osoby k trestu smrti, který je odložen do doby, než nezletilá osoba dosáhne věku 18 let; vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy naléhavě vyzvala vládu Malediv, aby popravy neobnovovala;

M. vzhledem k tomu, že nejméně ve třech případech, a to v případě Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabíla, potvrdil nejvyšší soud Malediv trest smrti vynesený v soudních procesech, které nesplňovaly mezinárodně uznávané normy; vzhledem k tomu, že všem třem nyní bezprostředně hrozí poprava;

N. vzhledem k tomu, že Mezinárodní komise právníků nedávno odsoudila pozastavení oprávnění 56 maledivským právníkům, což je třetina právníků, kteří v této zemi vykonávají právnickou praxi, přičemž všichni se připojili k výzvě k reformám soudního systému, které by zajistily nezávislost soudnictví;

O. vzhledem k tomu, že panuje také znepokojení nad rostoucí militantností radikálních islamistů a nad množstvím zradikalizovaných mladých mužů a žen, kteří údajně vstoupili do řad IS/Dá´iše;

P. vzhledem k tomu, že blogger a důrazný kritik vlády Jamín Rašíd byl dne 23. dubna 2017 zavražděn; vzhledem k tomu, že novinář Ahmed Rilwan se od srpna 2014 pohřešuje a jsou obavy, že je mrtev; vzhledem k tomu, že blogger Ismail Rašíd byl v roce 2012 pobodán a zraněn;

1. vyjadřuje hluboké politování nad zhoršující se politickou a lidskoprávní situací na Maledivách a nad stále více autoritářským režimem prezidenta Abdalláha Jamína a jeho vlády, což vytváří atmosféru strachu a ohrožuje pokrok dosažený v této zemi v posledních letech v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, zejména s ohledem na volby, které se mají konat v roce 2018;

2. odsuzuje schválení zákona o hanobení a svobodě projevu v roce 2016, jehož cílem je omezit svobodu projevu, a změny zákona o svobodě shromažďování z roku 2016 omezující právo na shromažďování; vyzývá vládu Malediv, aby uvedla všechny vnitrostátní právní předpisy do souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv a zrušila výše uvedené zákony;

3. vyjadřuje politování nad zákroky proti politickým oponentům na Maledivách a vyzývá vládu, aby v plném rozsahu zprostila obvinění bývalého prezidenta Muhammada Našída a aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny osoby, které jsou zadržovány z politických důvodů, včetně Qasima Ibrahima, vůdce Republikánské strany (Jumhoory Party); připomíná vládě její mezinárodní závazky dodržovat základní svobody a práva vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, k nimž patří minimální záruky spravedlivého procesu;

4. vyzývá nejvyšší soud Malediv, aby okamžitě odvolal pozastavení činnosti v případě těch z celkem 56 právníků, vůči nimž bylo toto opatření v září přijato a je stále v platnosti; znovu vyzývá vládu, aby zajistila plnou nezávislost a nestrannost soudní moci a zaručila všem občanům právo na spravedlivé a transparentní soudnictví bez politického ovlivňování;

5. znovu zdůrazňuje důsledné odmítání trestu smrti ze strany EU, a to ve všech případech bez výjimky; vyzývá ke všeobecnému zrušení tohoto trestu; důrazně odsuzuje oznámení o znovuzavedení trestu smrti na Maledivách a naléhavě vyzývá vládu a parlament Malediv, aby respektovaly moratorium na používání trestu smrti, které je v platnosti již více než 60 let;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby veřejně vyzvaly prezidenta Jamína a vládu Malediv, aby přezkoumaly všechny případy, kdy byl udělen trest smrti, s cílem zajistit dodržování mezinárodně uznávaných a ústavně zaručených práv na spravedlivý proces; vyzývá vládu, aby okamžitě zrušila všechny tresty smrti udělené nezletilým a aby zakázala popravy mladistvých pachatelů;

7. domnívá se, že jediným způsobem, jak vyřešit zhoršující se situaci v oblasti demokracie, lidských práv a svobod na Maledivách, je prostřednictvím skutečného dialogu za účasti všech politických stran a ostatních představitelů občanské společnosti;

8. vyzývá vládu Malediv, aby dodržovala a plně prosazovala právo protestovat, svobodu projevu, sdružování a shromažďování a svobodu svědomí, stejně jako svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, a to bez ohledu na většinové náboženství;

9. vyzývá vládu Malediv, aby ukončila beztrestnost samozvaných „strážců zákona“, kteří používali násilí proti lidem zasazujícím se o náboženskou toleranci, proti poklidným demonstrantům, kritickým sdělovacím prostředkům a občanské společnosti;

10. odsuzuje násilné uzavření maledivského parlamentu jeho členům a obtěžování, zastrašování a zatýkání zvolených členů parlamentu;

11. odsuzuje přetrvávající zastrašování novinářů, bloggerů a obránců lidských práv na Maledivách a hrozby namířené proti nim, zatýkání novinářů a útoky na ně a vynucené zavírání zpravodajských agentur;

12. vyzývá vládu, aby zajistila nestranné a nezávislé vyšetření smrti Jamína Rašída a únos Ahmeda Rilwana s cílem odhalit všechny osoby, které jsou za tyto činy odpovědné, a zajistit jejich postavení před soud;

13. vyzývá maledivské orgány, aby zajistily, aby Komise pro lidská práva na Maledivách, Národní komise pro otázky integrity a volební komise mohly fungovat nezávisle a bez vměšování vlády; vyzývá vládu Malediv, aby plně spolupracovala s lidskoprávními mechanismy OSN, včetně zvláštních postupů a Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva;

14. vyzývá EU, aby v plné míře využívala všechny nástroje, které má k dispozici, v zájmu podpory dodržování lidských práv a demokratických zásad na Maledivách, a to i tím, že zváží zavedení dočasných individuálně cílených sankcí proti osobám, které ohrožují lidská práva;

15. vyzývá maledivské orgány, aby zajistily plné uplatňování právních předpisů, které označují mrzačení ženských pohlavních orgánů za trestný čin, a aby pachatele postavily před soud;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, OBSE/ODHIR, Radě Evropy a maledivské vládě.