Společný návrh usnesení o masovém vysídlování dětí v Nigérii v důsledku útoků skupiny Boko Haram

Usnesení Evropského parlamentu o masovém vysídlování dětí v Nigérii v důsledku útoků skupiny Boko Haram
(2015/2876(RSP))

Evropský parlament,
– s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii, zejména na usnesení ze dne 16. července 2014 a ze dne 30. dubna 2015,
– s ohledem na dřívější prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, včetně jejích
prohlášení ze dnů 8. ledna, 19. ledna, 31. března a 14. a 15. dubna a 3. července 2015,
– s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 28. července 2015,
– s ohledem na projev, který dne 28. září 2015 pronesl prezident Muhammadu Buhari před
Valným shromážděním OSN, a na summit OSN o boji proti terorismu,
– s ohledem na Dohodu z Cotonou,
– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti
přijatou dne 31. října 2000,
– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte a na Chartu práv a blaha dítěte Organizace
africké jednoty (1990),
– s ohledem na zákon o právech dítěte z roku 2003, který přijala nigerijská federální vláda,
– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,
– s ohledem na Úmluvu Africké unie o předcházení terorismu a boji proti němu, kterou
Nigérie ratifikovala dne 16. května 2003 a na dodatečný protokol k této úmluvě, který
Nigérie ratifikovala dne 22. prosince 2008,
– s ohledem na Nouzový svěřenecký fond EU pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální
migrace a vysídlených osob v Africe,
– s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 29. září 2015
ohledně porušování lidských práv a pronásledování, kterých se dopouští skupina Boko
Haram, a jejich dopadů na lidská práva v postižených zemích; s ohledem na prohlášení
vysokého komisaře OSN pro lidská práva ohledně možnosti, že by členové skupiny Boko
Haram mohli být obviněni z válečných zločinů;
– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Nigérie, nejlidnatější a největší ekonomika Afriky, která je etnicky
rozmanitá a je poznamenána regionálními a náboženskými rozpory a nepoměrem mezi
severem a jihem se závažnými ekonomickými a sociálními nerovnostmi, se od roku 2009
stala bitevním polem pro islamistickou teroristickou skupinu Boko Haram, která přísahala
věrnost organizaci Dá’iš; vzhledem k tomu, že tato teroristická skupina představuje
rostoucí hrozbu pro stabilitu Nigérie a západní Afriky; vzhledem k tomu, že nigerijské
bezpečnostní složky v průběhu vojenských operací v rámci boje proti tomuto povstání
často používají nepřiměřenou sílu a dopouštějí se porušování práv;
B. vzhledem k tomu, že Boko Haram zavraždila za poslední čtyři měsíce nejméně 1 600
civilistů, což znamená, že celkový počet civilních obětí jen v roce 2015 již dosáhl
nejméně 3 500;
C. vzhledem k tomu, že od počátku povstání skupiny Boko Haram její činy, které byly cíleně
namířeny proti školákům a školačkám, dětem v postižené oblasti znemožnily přístup
k vzdělání a že podle odhadů UNESCO 10,5 milionu dětí v Nigérii, které jsou ve věku,
kdy by měly navštěvovat základní školu, do školy nechodí, což je největší počet na světě;
vzhledem k tomu, že – podobně jako skupiny al-Šabáb v Somálsku, al-Káida islámského
Maghrebu (AQMI), Hnutí pro jednotu a džihád v západní Africe (MUJAO) a Ansar Dine
v severním Mali a Tálibán v Afghánistánu a Pákistánu – se i Boko Haram zaměřuje na
děti a ženy, kterým se dostává vzdělání;
D. vzhledem k tomu, že navzdory postupu nigerijských a regionálních ozbrojených sil
ohrožují čím dál tím častější útoky a sebevražedné bombové atentáty, k nimž dochází i za
hranicemi Nigérie v sousedních zemích, stabilitu a živobytí milionů lidí v celém regionu;
vzhledem k tomu, že děti jsou kvůli zhoršující se humanitární situaci, čím dál tím
obtížnějšímu zásobování potravinami a současně špatnému přístupu ke vzdělání,
nezávadné pitné vodě a zdravotnickým službám ve velkém nebezpečí;
E. vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN vedlo násilí ve státech Borno, Yobe a Adamawa
v poslední době k drastickému zvýšení počtu vnitřně vysídlených osob na 2,1 milionu,
z nichž 58 % tvoří podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) děti; vzhledem
k tomu, že celkem více než 3 miliony lidí byly zasaženy povstáním a v povodí Čadského
jezera potřebuje humanitární pomoc 5,5 milionu osob;
F. vzhledem k tomu, že Nigérii se podařilo uspořádat poměrně mírumilovné prezidentské
volby a volby guvernérů, a to navzdory hrozbám Boko Haram, že tyto volby zkomplikuje;
vzhledem k tomu, že Nigérie a země, které s ní sousedí, zřídila dne 11. června 2015 ve
městě Abuja mnohonárodnostní smíšené jednotky (MNJTF), čímž naplnila rozhodnutí
o boji proti Boko Haram přijaté v Niamey v lednu 2015;
G. vzhledem k tomu, že Boko Haram v Nigérii unesla od roku 2009 více než 2 000 žen
s dívek, započítáme-li do tohoto součtu únos 276 školaček na severovýchodě země
v Čiboku, k němuž došlo dne 14. dubna 2014 a které šokovalo celý svět a zapříčinilo
spuštění mezinárodní kampaně na jejich záchranu (pod názvem „Vraťte nám naše
dívky!“); vzhledem k tomu, že téměř rok a půl poté nebylo doposud nalezeno více než
200 dívek, které byly při tomto incidentu uneseny;
H. vzhledem k tomu, že od té doby zmizely nebo byly uneseny či odvedeny mezi bojovníky
nebo jakožto domácí pracovní síla mnohé další děti, přičemž dívky byly znásilněny a
násilně provdány nebo přinuceny konvertovat k islámu; vzhledem k tomu, že od dubna
2015 popsalo organizaci Human Rights Watch (HRW) svůj život v zajetí přibližně 300
dalších dívek, které byly zachráněny nigerijskými bezpečnostními složkami z útočišť
teroristů, a asi 60 dalších, kterým se podařilo uprchnout svým únoscům v jiných
oblastech, a že uvedly, že tento život zahrnoval každodenní násilí a teror, jakož i fyzické
a psychologické týrání; vzhledem k tomu, že podle zvláštního zpravodaje OSN pro děti
a ozbrojené konflikty byl ozbrojený konflikt v severovýchodní Nigérii v minulém roce pro
děti jedním z nejvražednějších, přičemž docházelo k zabíjení, čím dál tím rozšířenějšímu
náboru a využívání dětí, nespočetným únosům a sexuálnímu zneužívání dívek; vzhledem
k tomu, že podle organizace UNICEF bylo více než 23 000 dětí odděleno od svých rodičů
a násilím přinuceno uprchnout ze svého domova, přičemž tyto děti si zachránily život jen
díky útěku do nigerijského vnitrozemí nebo do sousedního Kamerunu, Čadu a Nigeru;
I. vzhledem k tomu, že většina dětí, které žijí v táborech pro vysídlené osoby a pro
uprchlíky, přišla o jednoho nebo oba rodiče (kteří byli buď zabiti, nebo se pohřešují), ale
také o sourozence a další rodinné příslušníky; vzhledem k tomu, že ačkoli v těchto
táborech působí mnoho mezinárodních a vnitrostátních humanitárních organizací, přístup
k základním právům – včetně potravin, přístřeší (přeplněného nebo zdravotně závadného),
zdravotních služeb a vzdělání – je pro mnoho z těchto dětí katastrofálně špatný;
J. vzhledem k tomu, že v širším regionu (Nigérie, Kamerun, Čad a Niger) nemá nejméně
208 000 dětí přístup ke vzdělání a 83 000 dětí nemá přístup k nezávadné vodě a že
v severovýchodní Nigérii bylo 23 000 dětí odděleno od rodiny;
K. vzhledem k tomu, že roste počet útoků skupiny Boko Haram v Nigérii, ale i v sousedním
Kamerunu, Čadu a Nigeru; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram i nadále unáší děti
a ženy a využívá je jako nosiče výbušných zařízení, čímž z nich činí sebevražedné
atentátníky, aniž by si toho byly vědomy; vzhledem k tomu, že některé z osob, které
uprchly na čadskou stranu Čadského jezera, se na území Čadu staly cílem útoků
identických teroristů;
L. vzhledem k tomu, že v červnu 2015 poskytla EU humanitární pomoc ve výši 21 milionu
EUR s cílem pomoci vysídleným osobám v Nigérii a sousedních zemích postižených
násilím, jehož se dopouštějí teroristické organizace;
M. vzhledem k tomu, že UNICEF spolu s vládami Nigérie, Kamerunu, Čadu a Nigeru
a s partnery v těchto zemích zintenzivňuje své úsilí o pomoc tisícům dětí a jejich rodinám
v regionu tím, že jim umožňuje přístup k nezávadné vodě, vzdělání, poradenství a
psychologické podpoře, jakož i k očkování a léčbě vážné akutní podvýživy; vzhledem
k tomu, že organizace UNICEF obdržela pouze 32 % z 50,3 milionů požadovaných pro
tento rok na humanitární opatření v oblasti Čadského jezera;
N. vzhledem k tomu, že řada unesených žen a dívek, které svým únoscům uprchly nebo byly
zachráněny či osvobozeny, je podle organizace HRW při návratu domů těhotných
a zoufale potřebuje zdravotní péči při porodu a v poporodním období, přičemž jiné z nich
zase nemají přístup k základnímu zdravotnímu vyšetření prováděnému po znásilnění,
k post-traumatické péči, sociální podpoře ani k poradenským službám, které by měly být
obětem znásilnění poskytovány; vzhledem k tomu, že Komise stanovila, že pokud
těhotenství způsobuje nesnesitelné utrpení, musí mít ženy v závislosti na svém zdravotním
stavu přístup k veškerým zdravotnickým službám v oblasti sexuálního a reprodukčního
zdraví, čímž potvrdila, že v každém případě je v této situaci směrodatné mezinárodní
humanitární právo;
1. ostře odsuzuje zločiny páchané skupinou Boko Haram, včetně teroristických útoků
a sebevražedných bombových atentátů v Čadu, Kamerunu a Nigeru; vyjadřuje svou
solidaritu s obětmi a svou soustrast se všemi rodinami, které ztratily své blízké; odsuzuje
další neuhasínající násilnosti páchané v nigerských oblastech Borno, Yobe a Adamawa
a v dalších městech této země;
2. odsuzuje činy, které vedly k masovému vysídlení nevinných dětí, a vyzývá k okamžité
koordinované mezinárodní akci, která by podpořila práci agentur OSN a nevládních
organizací, jež se snaží zabránit tomu, aby se vysídlené děti a mládež staly obětí
sexuálního zotročování či jiných forem sexuálního násilí a únosů nebo aby byly
teroristickými sektami skupiny Boko Haram přinuceny k účasti na ozbrojených zásazích
proti civilnímu obyvatelstvu, či vládním a vojenským cílům v Nigérii; zdůrazňuje, že je
naprosto nezbytné chránit práva dětí v Nigérii, jejíž celkové obyvatelstvo tvoří z více než
čtyřiceti procent osoby ve věku 0 až 14 let;
3. je přesvědčen, že v případě dětí, které původně pracovaly pro Boko Haram či jiné
ozbrojené skupiny, by měla být alternativou jejich stíhání a věznění mimosoudní opatření;
4. vítá nedávné sdělení Komise o uvolnění dalších finančních prostředků na zintenzivnění
naléhavě nutné humanitární pomoci v regionu; vyjadřuje však své vážné obavy ohledně
toho, zda mezinárodní komunita jako taková zajistí finanční překlenutí rozdílu mezi
finančními závazky, které v souvislosti s operacemi organizace UNICEF v oblasti přijala,
a skutečně provedenými platbami; vyzývá dárce, aby bezodkladně své závazky splnili,
a vyřešili tak chronické nedostatky v zajišťování základních potřeb, jako je pitná voda,
základní zdravotnické služby a vzdělání;
5. vyzývá nigerijského prezidenta a jeho nově jmenovanou federální vládu k tomu, aby
přijali razantní opatření na ochranu civilního obyvatelstva se zvláštním důrazem na
ochranu žen a dívek, aby v boji proti extremismu přednostně chránili práva žen a dětí, aby
poskytovali pomoc obětem a stíhali zločince a aby zajistili ženám účast na rozhodovacích
procesech na všech úrovních;
6. vyzývá nigerijskou vládu, aby v rámci mezinárodního práva, jak prezident Buhari
přislíbil, zahájila bezodkladné, nezávislé a důkladně šetření zločinů a dalších případů
vážného porušení lidských práv, ať už k němu došlo ze strany kteréhokoli účastníka
konfliktu;
7. vítá změnu ve vedení vojenských sil a požaduje, aby veškeré případy porušení lidský práv
a zločiny, ať už spáchané teroristy nebo nigerijskými bezpečnostními složkami, byly
vyšetřeny a aby jejich pachatelé byly povoláni k odpovědnosti, což se za minulého vedení
nedělo; oceňuje slib prezidenta Buhariho, že prošetří důkazy o tom, že nigerijské vojenské
síly se dopustily vážného porušování lidských práv, válečných zločinů a činů, které
mohou být klasifikovány jako zločiny proti lidskosti;
8. naléhavě vyzývá prezidenta federativní republiky, aby řešil problémy spojené s plněním
všech předvolebních slibů a s jeho posledními prohlášeními, z nichž hlavní je jeho
závazek potírat teroristické hrozby, zajistit dodržování lidských práv a humanitárního
práva jakožto základního pilíře vojenských operací, zasadit se o to, aby se čibocké dívky
a všechny další unesené ženy a děti vrátily živy a zdrávy, řešit stále rostoucí problém
podvýživy a bojovat proti korupci a beztrestnosti, a odrazovat tak případné budoucí
pachatele, a sjednat spravedlnost pro všechny oběti;
9. naléhavě vyzývá nigerijské orgány a mezinárodní komunitu, aby úzce spolupracovaly
a zintenzivnily své úsilí o zvrácení přetrvávajícího trendu vysídlování obyvatel; vítá
odhodlání, které na regionální vrcholné schůzce, jež se konala dne 20. a 21. ledna 2015
v Niamey, vyjádřilo 13 účastnících se zemí, zejména závazek Čadu spolu s Kamerunem
a Nigérií zúčastnit se boje proti teroristickým hrozbám skupiny Boko Haram; vyzývá
mnohonárodnostní smíšené jednotky (MNJTF), aby při svých operacích proti skupině
Boko Haram důsledně dodržovaly mezinárodní lidská práva a humanitární právo; opakuje,
že samotný vojenský zásah nebude k potlačení povstání skupiny Boko Haram stačit;
10. připomíná, že původ skupiny Boko Haram lze hledat v nespokojenosti se špatnou vládou,
všudypřítomnou korupcí a značnými nerovnostmi v nigerijské společnosti; naléhavě
vyzývá nigerijské orgány k tomu, aby vymýtily korupci a odstranily nedostatky ve správě
a efektivnosti veřejných orgánů a armády a aby se zasadily o spravedlivé daně; vyzývá
k tomu, aby se ve spolupráci se sousedními zeměmi přijala opatření, kterými se zničí
zdroje nezákonných příjmů skupiny Boko Haram, zejména příjmů z pašování
a nedovoleného obchodu;
11. naléhavě vyzývá mezinárodní komunitu, aby Nigérii a jejím sousedním zemím, které
přijaly nigerijské uprchlíky (Kamerun, Čad a Niger) pomohla při poskytování veškeré
nutné lékařské a psychologické péče těm, kteří ji potřebují; apeluje na orgány tohoto
regionu, aby zajistily, že znásilněné ženy a dívky budou mít volný přístup k veškerým
zdravotnickým službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, tak jak je stanoveno
ve společném článku 3 Ženevských úmluv; poukazuje na nutnost zavést obecně platné
normy péče o oběti znásilnění při válečných konfliktech a zajistit nadřazenost
mezinárodního humanitárního práva v situacích ozbrojeného konfliktu; vyjadřuje svou
naprostou soustrast ženám a dětem, které útoky motivované zaslepeným terorismem
skupiny Boko Haram přežily; vyzývá k vytvoření specializovaných vzdělávacích
programů zaměřených na ženy a děti, které se staly obětmi války, a na společnost jako
takovou, jejichž smyslem bude poskytovat pomoc obětem při překonávání traumat,
zajišťovat jim náležité a kompletní informace, bojovat proti stigmatizaci a sociálnímu
vyloučení a napomáhat k získání společenské vážnosti;
12. naléhavě vyzývá Komisi, aby přednostně poskytovala pomoc vykořeněným dětem
a mládeži v Nigérii, Kamerunu, Čadu a Nigeru a aby přitom věnovala zvláštní pozornost
jejich ochraně před všemi formami ubližování, genderově motivovaného násilí, jakož
i jejich přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a nezávadné pitné vodě, a to v souladu
s Nouzovým svěřeneckým fondem EU pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální
migrace a vysídlených osob v Africe;
13. vyzývá nigerijskou vládu, aby přijala opatření usnadňující návrat vysídlených osob,
zejména dětí, aby zajistila jejich bezpečnost a aby v táborech pro osoby vysídlených
v důsledku konfliktu pomáhala nevládním organizacím zlepšit podmínky mj. zkvalitněním
hygienických a sanitárních zařízení za účelem prevence případného šíření nemocí;
14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám
a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Nigerijské federativní republiky,
zástupcům společenství ECOWAS a Africké unii.