Senátor Štětina píše primátoru Svobodovi

Vážený pan

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Primátor hlavního města Prahy

 

Magistrát hl. m. Praha
Mariánské nám. 2
110 01  Praha 1

 

 

Vážený pane primátore,

 

dne 29. června 2011 jsem se jako senátor za Prahu 10 zúčastnil zasedání zastupitelstva MČ Praha 10. Na tomto zasedání bylo přijato usnesení k návrhu Záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření.

Přijetí tohoto usnesení znamená vážné nebezpečí, že přes padesát rodin, obývajících tyto činžovní vily, bude vystěhováno a bude jim upřeno předkupní právo na bytovou jednotku, kterou obývají. Radnice pod vedením pana starosty Milana Richtera se rozhodla tyto domy odprodat ve veřejné dražbě zájemci, který přinese nejvyšší nabídku. Obávám se, že radnice MČ Praha 10 dává přednost fiskálnímu zisku před uspokojením potřeb občanů své městské části.

 

Dovoluji si Vás požádat, vážený pane primátore, aby Rada hlavního města Prahy přezkoumala, zda  přijaté usnesení není v rozporu se zákonem. Přitom se domnívám, že postup radnice vůči rodinám, které v těchto domech žijí již desítky let v několika generacích, nese stopy nepřípustné arogance.

 

 

S přátelskou úctou

 

Jaromír Štětina

senátor za Prahu 10

 

 

Přílohy:

 1. Text usnesení, které bylo přijato k návrhu Záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření (Varianta II)
 2. Text usnesení, které nebylo přijato k návrhu Záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření (Varianta I)

 

VARIANTA I.

 

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 29. 6. 2011

 

k návrhu Záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

 1. a) „Pravidla pro prodej vilových domů oprávněným nájemcům“, která tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu
 2. b) Záměr na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty specifikovaných dlepřílohy č. 1 k tomuto materiálu dle Pravidel schválených dle bodu I./a) tohoto usnesení za následujících podmínek:
 • prodej domů se šesti a méně byty proběhne bez výběrového řízení,
 • kupujícím bude právnická osoba, kterou založilo nejméně 50% oprávněných nájemců jednotlivých domů se šesti a méně byty a jejímiž společníky nebo členy jsou oprávnění nájemci v každém jednotlivém domě se šesti a méně byty (k volným bytům a nebytovým prostorám v příslušném domě se při stanovení minimálního počtu 50% oprávněných nájemců nepřihlíží) za předpokladu, že tato právnická osoba vznikne ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení informace o záměru prodeje oprávněným nájemcům, tato právnická osoba podá žádost o koupi předmětného domu se šesti a méně byty,
 • kupní cena jednotlivých domů se šesti a méně byty bude stanovena z ceny stanovené znaleckým posudkem snížené o 20%,
 • kupní cena jednotlivých domů se šesti a méně byty bude splatná v rovnoměrných splátkách po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, splatnost kupní ceny za související pozemky, které budou předmětem prodeje, bude stanovena v rovnoměrných splátkách v období 15 let, s tím, že předmětný dům bude do doby úplného uhrazení kupní ceny zatížen zástavním právem ve prospěch městské části.
 • pokud nejméně 50% oprávněných nájemců v jednotlivých domech se šesti a méně byty nezaloží právnickou osobu, který by byla kupujícím, bude městská část Praha 10 povinna zajistit na žádost kteréhokoliv s oprávněných nájemců neprodleně prohlášení vlastníka a nabídne bytové a nebytové jednotky oprávněným nájemcům ke koupi v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví k bytům v platném znění. Oprávněný nájemce se stane kupujícím, pokud do 4 měsíců od obdržení nabídky na koupi jednotky doručí městské části Praha 10 sdělení, že nabídku přijímá a to bez ohledu na to, kolik oprávněných nájemců v domě takovou akceptaci nabídky provede. (Kupní cena jednotky bude stanovena z ceny stanovené znaleckým posudkem snížené o 20%, splatnost kupní ceny v období 5 resp. 15 let, jak je specifikováno výše).

 

 1. souhlasí
 2. a) se zasláním s nabídky na „výměnu“ bytu, tj. nabídky na uzavření dohody o ukončení nájmu bytu a současně uzavření nové nájemní smlouvy k volnému bytu, který se nachází v domě, jež je v souladu s Prováděcím předpisem privatizace určen k prodeji po jednotkách, která bude učiněna oprávněným nájemcům bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 ve smyslu důvodové zprávy a příloh č. 9 a 10 k tomuto materiálu
 3. b) s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu a současně uzavření nové nájemní smlouvy k volnému bytu, který se nachází v domě, jež je v souladu s Prováděcím předpisem privatizace určen k prodeji po jednotkách, s oprávněnými nájemci bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 ve smyslu důvodové zprávy tomuto materiálu

 

III. ukládá
 1. Radě městské části Praha 10

1.1. postupovat při realizaci Záměru schváleného dle bodu I.b) tohoto usnesení v souladu s Pravidly schválenými dle bodu I./a) tohoto usnesení

KT:    30. 6. 2012

 

1.2. zaslat oprávněným nájemcům bytů v domech domů se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1 k tomuto materiálu dopis, který tvoří přílohu č. 4 k tomuto materiálu

KT:    31. 8. 2011

 

1.3. informovat ZMČ o realizaci Záměru schváleného dle bodu I.b) tohoto usnesení

KT:    30. 6. 2012

 

1.4. zajistit zaslání nabídky oprávněným nájemcům bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30 ve smyslu bodu II./a) tohoto usnesení

Termín: 6.7.2011

 

1.5. zajistit uzavření dohod o ukončení nájmu bytu a současně nových nájemních smluv k volnému bytu, který se nachází v domě, jež je v souladu s Prováděcím předpisem privatizace určen k prodeji po jednotkách, s oprávněnými nájemci bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 ve smyslu ve smyslu bodu II./b) tohoto usnesení

Termín: 31.8.2011

Předkladatel: pan Bohumil Zoufalík, zástupce starosty

Číslo tisku:  P10-066585/2011

 

 

 

P10-066585/2011

VARIANTA II.

 

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 29. 6. 2011

 

k návrhu Záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

 1. a) Záměr na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty specifikovaných dlepřílohy č. 1.A. tohoto materiálu v souladu se „Zásadami pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“, které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu za následujících podmínek:
 • prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.A. tohoto materiálu bude realizován na základě výsledků výběrového řízení v souladu s platnými „Zásadami pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“
 • kupujícím bude právnická osoba tvořená všemi oprávněnými nájemci bytů v jednotlivých domech se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.A. tohoto materiálu za předpokladu, že tato právnická osoba vznikne ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení záměru prodeje domu, podá v souladu se Zásadami a podmínkami výběrového řízení řádnou a úplnou nabídku na koupi předmětného domu se šesti a méně byty a dorovná za podmínek stanovených Zásadami a podmínkami výběrového řízení cenovou nabídku vítězného uchazeče předloženou v rámci výběrového řízení na koupi předmětného domu, pokud nebudou tyto podmínky ze strany oprávněných nájemců splněny, stane se kupujícím vítězný uchazeč výběrového řízení
 • kupní cena bude určena ve výši cenové nabídky vítězného uchazečepředloženou v rámci výběrového řízení na koupi jednotlivého domu se šesti a méně byty specifikovaného dle přílohy č. 1.A. tohoto materiálu v souladu s Zásadami, přičemž cenová nabídka nabídnutá uchazečem v rámci výběrového řízení nesmí být nižší než odhadní cena předmětného domu se šesti méně byty stanovená znaleckým posudkem
 • celková kupní cena bude splatná před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k  domu se šesti a méně byty specifikovaného dle přílohy č. 1.A. tohoto materiálu do katastru nemovitostí

 

 1. b) Záměr výstavby malometrážních bytů, které budou využity k ústupovému a startovacímu bydleni, na základě studie rekonstrukce Penzionu Malešice, která tvoří přílohu č. 15 tohoto materiálu

 

 1. c) že k realizaci záměru výstavby malometrážních bytů, které budou využity k ústupovému a startovacímu bydleni, schváleného dle bodu I./b) tohoto usnesení budou využity finanční prostředky získané realizací záměru prodeje domů se šesti a méně byty schváleného dle bodu I./a) a I./f) tohoto usnesení

 

 1. d) návrh dohody o narovnání se společnosti TOMMI-holding, spol. s r.o., který tvoří přílohu č. 11 tohoto materiálu

 

 1. e) „Zásady pro prodej jednotek v domech se šesti a méně byty, ve kterých se nacházejí půdní prostory vhodné pro výstavbu bytových jednotek formou půdní vestavby“, které tvoří přílohu č. 6 tohoto materiálu

 

 1. f) Záměr na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty, ve kterých se nacházejí půdní prostory vhodné pro výstavbu bytových jednotek formou půdní vestavby specifikovaných dle přílohy č. 1.B. tohoto materiálu v souladu se „Zásadami pro prodej jednotek v domech se šesti a méně byty, ve kterých se nacházejí půdní prostory vhodné pro výstavbu bytových jednotek formou půdní vestavby“ schválenými dle bodu I./e) tohoto usnesení za následujících podmínek:
 • prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.B tohoto materiálu proběhne analogickým postupem, který byl použit v případě prodeje domů, ve kterých se nacházely půdní prostory vhodné k realizaci půdních vestaveb formou výstavby a bytové jednotky v těchto domech byly prodány jejich oprávněným nájemcům dle příslušných ustanovení Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10
 • kupujícím budou oprávnění nájemci bytů v jednotlivých domech se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.B tohoto materiálu
 • kupní cena za m2 bytu bude určena jako podíl celkové kupní ceny za dům, stanovené na základě znaleckého posudku, k součtu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě bez možnosti slevy z ceny stanovené znaleckým posudkem
 • celková kupní cena bude splatná před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k bytové jednotce do katastru nemovitostí
 • volné půdní prostory, které se nacházejí v domech se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.B tohoto materiálu, budou prodány formou, budou prodány na základě výsledků výběrového řízení, jehož podmínky schválí ZMČ
 • volné bytové jednotky a nebytové prostory, které se nacházejí v domech se šesti a méně byty s vhodnými půdami specifikovaných dle přílohy č. 1.B tohoto materiálu specifikovaných dle přílohy č. 1.B tohoto materiálu budou prodány formou, kterou schválí ZMČ

 

 

 1. souhlasí
 2. a) se zasláním nabídky na „výměnu bytu“, tj. nabídky na uzavření dohody o ukončení nájmu bytu a současně uzavření nové nájemní smlouvy k volnému bytu, který se nachází v domě, jež je v souladu s Prováděcím předpisem privatizace určen k prodeji po jednotkách, která bude učiněna oprávněným nájemcům bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 ve smyslu důvodové zprávy a příloh č. 9 a 10 tohoto materiálu
 3. b) s uzavřením dohody o ukončení nájmu bytu a současně uzavření nové nájemní smlouvy k volnému bytu, který se nachází v domě, jež je v souladu s Prováděcím předpisem privatizace určen k prodeji po jednotkách, s oprávněnými nájemci bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 ve smyslu důvodové zprávy k tomuto materiálu

 

III. ukládá

 1. Radě městské části Praha 10

1.1. postupovat při realizaci Záměru schváleného dle bodu I./a) tohoto usnesení v souladu se „Zásadami pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“

KT:    30. 6. 2012

 

1.2. zaslat oprávněným nájemcům bytů v domech se šesti a méně byty specifikovaných dlepřílohy č. 1.A k tomuto materiálu dopis, který tvoří přílohu č. 5 tohoto materiálu

KT:    31. 7. 2011

 

1.3. předložit ZMČ k posouzení návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty, které jsou specifikovány přílohou č. 1.A tohoto materiálu, zejm. s ohledem na otevřenost a transparentnost předmětných výběrových řízení

Termín: 7. 9. 2011

 

1.4. zajistit v souladu se „Zásadami pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“ přípravu a realizaci samostatných výběrových řízení na prodej každého jednotlivého domu se šesti a méně byty, které jsou specifikovány přílohou č. 1.A tohoto materiálu v souladu s rozhodnutím ZMČ o formě předmětných výběrových řízení

KT:    30. 6. 2012

 

1.5. předložit ZMČ v souladu se „Zásadami pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“ návrhy na samostatný prodej každého jednotlivého domu se šesti a méně byty, které jsou specifikovány přílohou č. 1.A tohoto materiálu

KT:    30. 6. 2012

 

1.6. zajistit zaslání nabídky oprávněným nájemcům bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30 ve smyslu bodu II./a) tohoto usnesení, které tvoří přílohu č. 9 a 10 tohoto materiálu

Termín: 6.7.2011

 

1.7. zajistit uzavření dohod o ukončení nájmu bytu a současně nových nájemních smluv k volnému bytu, který se nachází v domě, jež je v souladu s Prováděcím předpisem privatizace určen k prodeji po jednotkách, s oprávněnými nájemci bytů v domech se šesti a méně byty a v domě U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 ve smyslu bodu II./b) tohoto usnesení

KT: 30.9.2011

 

1.8. zajistit realizaci záměru výstavby malometrážních bytů, které budou využity k ústupovému a startovacímu bydleni sociálních bytů schváleného dle bodu I./b) tohoto usnesení a informovat o průběhu realizace předmětného záměru ZMČ

KT: 31.3.2012

 

1.9. postupovat při prodeji jednotek v domech se šesti a méně byty, ve kterých se nacházejí  půdní prostory vhodné pro výstavbu bytových jednotek formou půdní vestavby, které jsou specifikovány přílohou č. 1.B tohoto materiálu, v souladu se Zásadami schválenými dle bodu I./e) tohoto usnesení

KT:    30. 6. 2012

 

1.10. zaslat oprávněným nájemcům bytů v domech specifikovaných dle přílohy č. 1.B  tohoto materiálu dopis, který tvoří přílohu č. 7 tohoto materiálu

KT:    31. 7. 2011

 

1.11. předložit ZMČ ke schválení záměry na rozdělení na jednotky v případě jednotlivýchdomů se šesti a méně byty specifikovaných dle přílohy č. 1.B  tohoto materiálu

Termín:  30. 9. 2011

 

 

 1. Bohumilu Zoufalíkovi, zástupci starosty

2.1. podepsat dohodu o narovnání schválenou dle bodu I./d) tohoto usnesení

Termín: 31. 7. 2011

 

 1. předsedům klubů členů ZMČ, jmenovitě

3.1. předložit RMČ k posouzení návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty, které jsou specifikoványpřílohou č. 1.A tohoto materiálu, zejm. s ohledem na otevřenost a transparentnost předmětných výběrových řízení

Termín: 31. 7. 2011

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: pan Bohumil Zoufalík, zástupce starosty

Číslo tisku: P10-066585/2011