Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe,

– s ohledem na na místní prohlášení EU o násilí ze dne 12. července 2016,

– s ohledem na na místní prohlášení EU o únosu Itaie Dzamary ze dne 9. března 2016,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/220 ze dne 15. února 2016(1), kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních proti Zimbabwe,

– s ohledem na všeobecnou politickou dohodu, kterou v roce 2008 podepsaly všechny tři hlavní politické strany, totiž ZANU PF, MDC-T a MDC,

– s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z prosince 1948,

– s ohledem na ústavu Zimbabwe,

– s ohledem na dohodu z Cotonou,

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po mnoho let trpí pod autoritářským režimem vedeným prezidentem Mugabem, který svou moc udržuje pomocí korupce, násilí, falšovaných voleb a brutálních bezpečnostních složek; vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po celá desetiletí nezažil opravdovou svobodu, a mnoho občanů do třiceti let tudíž poznalo jen život v chudobě a násilných represích;

B. vzhledem k tomu, že v Zimbabwe v prostředí nedostatku hotovosti, celkově rozšířené nezaměstnanosti, státní korupce a snah orgánů o potlačení svobody vyjadřování a politické opozice znovu vzrůstá nepokoj; vzhledem k tomu, že nyní různé skupiny zaujímají pozice v očekávání na éru po prezidentovi Mugabem;

C. vzhledem k tomu, že od pádu koaliční vlády v roce 2013 byla zničena práce Tendaie Bitiho na stabilizaci hospodářství a zvýšení příjmů vlády, když se znovu navrátil klientelistický a kleptokratický systém a vláda strachu; vzhledem k tomu, že Zimbabwe nyní zakouší nejhorší hospodářskou krizi od hyperinflace v roce 2008; vzhledem k tomu, že jeho vláda fakticky zbankrotovala;

D. vzhledem k tomu, že se od května 2016 vydaly do ulic tisíce demonstrantů – neformálních obchodníků, nezaměstnaných mladých lidí a nyní i vzdělaných odborníků–, aby protestovaly proti ztrátám pracovních míst, masové nezaměstnanosti a selhání vlády, která nenaplňuje základní ekonomická očekávání lidí, totiž zejména pracovní trh, jenž by nabízel pracovní místa, včasné vyplácení mezd veřejným zaměstnancům, důvěryhodnou stabilní měnu a přijatelné ceny; vzhledem k tomu, že pouze armáda dostává pravidelně výplatu v hodnotné měně;

E. vzhledem k tomu, že protestní hnutí vedené duchovním Evanem Mawarirem, které používá hashtag #ThisFlag, si získalo podporu církví a střední třídy, které se zatím snažily pouliční politice vyhýbat;

F. vzhledem k tomu, že dne 6. července 2016 opoziční hnutí #ThisFlag vyzvalo celonárodnímu dni bez práce na protest proti nečinnosti vlády v boji proti korupci, beztrestnosti a chudobě; vzhledem k tomu, že to vedlo k hromadnému zavření většiny obchodů a podniků v hlavním městě a způsobilo tvrdý svévolný zákrok orgánů;

G. vzhledem k tomu, že Promise Mkwananzi, vedoucí společenského hnutí #Tajamuka spojeného s červencovou stávkou, jenž byl zatčen a obviněn z podněcování násilí na veřejnosti, byl propuštěn na kauci; vzhledem k tomu, že jiná aktivistka hnutí #Tajamuka, Linda Masarirová, byla během protestů červenci zatčena a od té doby zůstává ve vazbě;

H. vzhledem k tomu, že je nyní mnoho demonstrací organizováno prostřednictvím sociálních médií a že zimbabwské úřady nechaly zablokovat přístup k internetu a systém zasílání textových zpráv WhatsApp, aby protestu zabránily;

I. vzhledem k tomu, že během demonstrací byly zatčeny stovky lidí; vzhledem k tomu, že dne 26. srpna 2016 došlo v hlavním městě v Harare ke krvavým střetům, když policie ignorovala soudní příkaz a zbila tisíce demonstrantů, kteří se shromáždili pod záštitou národního programu volebních reforem (NERA) na protest proti tomu, že se před dychtivě očekávanými celostátními volbami v roce 2018 neuskutečňují chybějící volební reformy; vzhledem k tomu, že mnoho ze zadržených je stále ve vazbě, a přesné informace o tom, kde se nacházejí mnozí z nich, jsou neznámé;

J. vzhledem k tomu, že prezident Mugabe je u moci od získání nezávislosti v roce 1980 a usiluje o znovuzvolení, a vzhledem k tomu, že několik členů jeho vlády odsoudilo výzvy k reformě volebního systému před volbami v roce 2018;

K. vzhledem k tomu, že veteráni boje za nezávislost, kteří dříve byli Mugabeho blízkými spojenci ve vládnoucí straně, bojkotovali jeho projev 8. srpna 2016 a odsoudili jeho posun k diktatuře a neschopnost řešit vážnou hospodářskou krizi, jež zemi postihuje od roku 2000; vzhledem k tomu, že prezident pochopil tento bojkot jako zradu a jako odplatu nechal zatknout tři členy Národního sdružení veteránů boje za nezávislost;

L. vzhledem k tomu, že policie 2. září 2016 použila zákonné ustanovení 101A a zakázala veškeré demonstrace ve středu Harare, a to jen několik hodin předtím, než mělo 18 politických stran v hlavním městě pořádat velkou demonstraci;

M. vzhledem k tomu, že 7. září 2016 nejvyšší soud tento zákaz na 7 dní pozastavil, a k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato jen několik dní poté, co prezident Mugabe zasáhl do nezávislosti soudů, když napadl zimbabwské soudce za „nezodpovědná“ rozhodnutí, která povolila demonstrace proti jeho vládě;

N. vzhledem k tomu, že zimbabwská Komise pro lidská práva prohlásila, že potravinová pomoc určená pomoc obyvatelům postiženým suchem v celé zemi je rozdělována podle stranického klíče a představitelé strany Zanu PF upírají potravinovou pomoc stoupencům opozičních stran; vzhledem k tomu, že vláda Zimbabwe vyhlásila v únoru 2016 stav nouze a odhadla, že přibližně 4,5 milionu lidí bude do ledna 2017 potřebovat potravinovou pomoc a až polovině venkovského obyvatelstva hrozí vyhladovění;

O. vzhledem k tomu, že 9. března 2016 bylo první výročí únosu obránce lidských práv Itaie Dzamary; vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud nařídil vládě po Dzamarovi pátrat a každé dva týdny soud informovat o pokroku v pátrání, dokud nebude zjištěno, kde se nachází;

P. vzhledem k tomu, že Zimbabwe podepsalo dohodu z Cotonou, v jejímž článku 96 je stanoveno, že dodržování lidských práv a základních svobod je základním prvkem spolupráce mezi zeměmi AKT a EU;

Q. vzhledem k tomu, že malý počet omezujících opatření EU vůči režimu Zimbabwe byl v únoru 2016 obnoven do 20. února 2017; vzhledem k tomu, že se zmrazení majetku a zákaz cestování nadále vztahuje na prezidenta Mugabeho, Grace Mugabovou, a zimbabwský obranný průmysl; vzhledem k tomu, že zbrojní embargo zůstane v platnosti; vzhledem k tomu, že EU již dříve zrušila omezení týkající se 78 osob a 8 subjektů;

R. vzhledem k tomu, v národním orientačním programu (NIP) Zimbabwe bylo přiděleno 234 milionů EUR na období 2014 až 2020 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, který se soustředí na tři hlavní oblasti, a sice zdraví, založené hospodářský rozvoj založený na zemědělství a na správu věcí veřejných a budování institucí;

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad nárůstem násilí proti demonstrantům v Zimbabwe v uplynulých měsících; se znepokojením konstatuje nedávno ohlášený měsíční zákaz demonstrací; vyzývá vládu a všechny strany v Zimbabwe, aby respektovaly právo na pokojné demonstrace s cílem řešení skutečných problémů, a naléhavě vyzývá zimbabwské orgány, aby prošetřily údajná použití nepřiměřené síly a jiné případy porušení lidských práv ze strany složek zimbabwské policie, a aby je pohnaly k odpovědnosti;

2. je znepokojen nárůstem svévolného zatýkání obránců lidských práv a účastníků pokojných a zákonných demonstrací a naléhavě vyzývá k dodržování zásad právního státu a ústavy;

3. vyzývá zimbabwské orgány, aby okamžitě a bezodkladně propustily všechny politické vězně;

4. odsuzuje nedávná prohlášení prezidenta Mugabeho, v nichž napadl soudní systém Zimbabwe, a naléhá na zimbabwské orgány, aby nezasahovaly do nezávislosti soudnictví;

5. připomíná, že Zimbabwe se ve všeobecné politické dohodě zavázalo zajistit, že jak jeho právní předpisy, tak i postupy a praxe budou v souladu s mezinárodními lidskoprávními zásadami a právními předpisy, a to včetně svobody shromažďování, sdružování a projevu;

6. upozorňuje na zvláštní kritickou situaci mnoha žen v Zimbabwe a nutnost respektovat práva žen;

7. je přesvědčen, že pozastavení většiny omezujících opatření bylo předčasné a Rada a Komise by měly zvážit možnost znovu některá opatření zavést a přitom zdůraznit, že tato opatření budou zrušena a balíček pomoci bude dán k dispozici až tehdy, když bude Zimbabwe jasně na cestě k demokracii, právnímu státu a dodržování lidských práv, a zejména upřesnit, že bude poskytnuta pomoc na podporu svobodného a spravedlivého volebního procesu a reformy policie;

8. vyzývá k pokojnému předání moci na základě svobodných a spravedlivých voleb, právního státu a lidských práv, s cílem vytvořit svobodnou, prosperující a pluralitní demokracii;

9. důrazně odsuzuje obstrukce potravinové pomoci pro politické cíle; zdůrazňuje své znepokojení nad případnými dalšími opatřeními, která by mohla poškodit zemědělskou produkci, a vyzývá k přijetí opatření ke zlepšení potravinové bezpečnosti;

10. vyjadřuje své pokračující znepokojení nad únosem Itaie Dzamary; žádá, aby bylo dodržováno právo habeas corpus a aby osoby zodpovědné za jeho únos byly pohnány k spravedlnosti;

11. trvá na tom, že EU musí zajistit, že peněžní prostředky určené Zimbabwe na jeho národní orientační program budou účinně zaměřeny na dotyčná odvětví, a vyzývá vládu Zimbabwe, aby Komisi umožnila neomezený přístup k projektům financovaným EU a zlepšila svou otevřenost pro technickou pomoc projektům a programům, jež byly společně dohodnuty;

12. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU zahájila politický dialog s orgány Zimbabwe podle článků 8 a 96 dohody z Cotonou, a potvrdila tím své odhodlání podporovat místní obyvatelstvo;

13. naléhavě vyzývá Jihoafrické společenství pro rozvoj (SADC) a Britské společenství národů, aby se znovu zapojila do pomoci Zimbabwe vrátit se zpět na cestu demokracie;

14. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Evropské službě pro vnější činnost, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj, Africké unii, Panafrickému parlamentu, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů.